Domes sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes sēde 29.06.2023.

Valmieras novada pašvaldības domes sēde 29.06.2023.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis ceturtdien, 2023.gada 29.jūnijā plkst.10.00, Raiņa ielā 14 (3.stāvā, 301.telpā), Valmierā, Valmieras novadā.

Saistošo noteikumu publiskās apspriešanas

Domes sēžu audiovizuālie ieraksti

Domes sēdes protokols

Domes lēmumu projekti ir pieejami sabiedrībai pēc pieprasījuma. Pieprasījumu lūgums sūtīt uz e-pastu 

Pieņemtie lēmumi:

Nr.p.k.Lēmuma Nr.Lēmuma nosaukums
1xPar papildu jautājumu iekļaušanu un 45.jautājuma izņemšanu no izsludinātās sēdes darba kārtības
2xPar darba kārtību kopumā
3SN96Saistošie noteikumi Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2023.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.84 “Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Valmieras novadā”

Pielikumi
Konsolidētā versija
Paskaidrojuma raksts
4SN97Saistošie noteikumi Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2023.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.85 “Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Valmieras novadā”

Konsolidētā versija
Paskaidrojuma raksts
5SN98Saistošie noteikumi “Kārtība, kādā Valmieras novada pašvaldība piešķir ēdināšanas maksas atvieglojumus izglītojamiem privātajā izglītības iestādē”

Paskaidrojuma raksts
6SN99Saistošie noteikumi “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Valmieras novadā”

Paskaidrojuma raksts
7SN100Saistošie noteikumi “Par Valmieras novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”

Pielikums
Paskaidrojuma raksts
8276Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību “Latvijas Samariešu apvienība”

1.pielikums
2.pielikums
9277Par sabiedrisko pakalpojumu līguma slēgšanu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” siltumapgādes un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu jomā

Pielikums
10278Par Valmieras novada pašvaldības līdzdalības izvērtēšanu biedrībās un nodibinājumos
11279Par Mazsalacas vidusskolas īstenotās izglītības pakāpes un izglītības iestādes nosaukuma maiņu
12280Par grozījumu Ziemeļvidzemes pamatskolas nolikumā

Konsolidētā versija
13281Par grozījumu Burtnieku Ausekļa pamatskolas nolikumā

Konsolidētā versija
14282Par Matīšu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
15283Par Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centra nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Nolikuma pielikums
16284Par Brenguļu sākumskolas nolikuma atzīšanu par spēku zaudējušu
17285Par atbalstu Valmieras Valsts ģimnāzijas dalībai projektā “Kultūras valoda”

Pielikums
18286Par atbalstu Valmieras Valsts ģimnāzijas dalībai projektā “Programmas Erasmus+ akreditācija”

Pielikums
19287Par atbalstu Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra dalībai projektā “Erasmus+ akreditācija 2023”

Pielikums
20288Par atbalstu Valmieras 2.vidusskolas dalībai projektā “STEM domāšanas prasmju mācīšanās un mācīšana”

Pielikums
21289Par atbalstu Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas dalībai projektā “Izglītojošs radošo aktivitāšu cikls “Māksla tiekas ar…””

Pielikums
22290Par atbalstu Mazsalacas vidusskolas dalībai projektā “Zaļā klase”

Pielikums
23291Par dalības maksas apstiprināšanu un finansiālu atbalstu Naukšēnu vidusskolas bērnu vasaras diennakts nometnei “Zaļie vasarnieki”
24292Par dalības maksu un finansiālu atbalstu Valmieras 2.vidusskolas organizētajai dienas nometnei “S skolai-T toties-E esam-M mēs”
25293Par Valmieras novada pašvaldības izglītības iestāžu amatu sarakstiem

Pielikums
26294Par Valmieras novada pašvaldības amatu sarakstu

Pielikums
27295Par finansiālu atbalstu dalībai basketbola turnīrā
28296Par finansiālu atbalstu dalībai treniņnometnē un pasaules čempionātā
29297Par Valmieras novada pašvaldības dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas un pārskatīšanas komisijas un nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
30298Par Valmieras novada Būvvaldes 17.04.2023. lēmuma Nr.BIS BV 5.21 2023-463 “Lēmums par atteikumu akceptēt būvniecības ieceri” apstrīdēšanu
31299Par dzīvojamai mājai Rietekļa ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu

Pielikums
32300Par līdzvērtīgu zemes gabalu piešķiršanu Valmierā, Valmieras novadā
33301Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 27.10.2022. domes lēmumā Nr.642 (protokols Nr.20, 13.§) “Par Valmieras novada Pilātu un Valmiermuižas ciemu transporta infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu” un darba uzdevumā

Konsolidētā versija
Konsolidētā versija – Pielikums
34302Par īpašuma tiesību atjaunošanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9417 001 0801 Rīgas ielā 2, Strenčos, Valmieras novadā

Pielikums
35303Par neizīrēta dzīvokļa “Kļavas”- 11, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
36304Par izīrēta divistabu dzīvokļa Pērnavas iela 7-4, Mazsalacā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
37305Par neizīrēta dzīvokļa Ūdens iela 5 – 5, Mazsalacā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
38306Par apbūvētas zemes vienības “Smilškalni”, Lodes pagastā, Valmieras novadā, atsavināšanu
39307Par apbūvētas zemes vienības “Lazdkalni”, Skaņkalnes pagastā, Valmieras novadā, atsavināšanu
40308Par apbūvētas zemes vienības “Vekteri”, Rencēnu pagastā, Valmieras novadā, atsavināšanu
41309Par apbūvētas zemes vienības Skaņkalnes iela 10, Skaņkalnē, Skaņkalnes pagastā, Valmieras novadā, atsavināšanu
42310Par apbūvētas zemes vienības Saules iela 11, Valmierā, Valmieras novadā, atsavināšanu
43311Par nekustamā īpašuma Jaunā Smilšu iela 2A, Valmierā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
44312Par nekustamā īpašuma Vanagu iela 4, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
45313Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības 30.06.2022. domes lēmumā Nr.418 “Par maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu telpām Parka ielā 17, Vaidavā, Vaidavas pagastā, Valmieras novadā”

Konsolidētā versija
46314Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 27.01.2022. lēmumā Nr.11 (protokols Nr.2, 12.§) “Par Valmieras novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu”

4.pielikums
Konsolidētā versija
47315Par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 26, Valmierā, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “KRISTĪGAIS ŽĒLSIRDĪBAS CENTRS”
48316Par nekustamā īpašuma Jāņa Daliņa ielā 6, Valmierā, Valmieras novadā, nodošanu apsaimniekošanā SIA “Valmieras Olimpiskais centrs”
49317Par nekustamā īpašuma “Stāvie krasti”, Valmierā, Valmieras novadā nodošanu apsaimniekošanā SIA “Valmieras Olimpiskais centrs”
50318Par grozījumiem noteikumos “Par Valmieras novada pilsētu ielu uzturēšanas un lietošanas kārtību”

Konsolidētā versija
51319Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu

1.pielikums
2.pielikums
52320Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
53321Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu fiziskām personām, kurām pabeigts maksātnespējas process

Pielikums
54322Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu simbolu ietverošu ielu nosaukumu maiņu
55323Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras novada pašvaldības Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa 6.1.4.projekta “Dienvidu industriālās maģistrāles attīstība – L.Laicena ielas līdz zemes vienībai “Vecais dzelzceļš” pārbūve/izbūve, Cēsu ielas pārbūve no zemes vienības “Vecais dzelzceļš” līdz Valmieras pilsētas robežai” īstenošanai
56324Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras novada pašvaldības transporta infrastruktūras projekta “Gājēju ietves un lietus ūdens atvades risinājumu būvniecība Trikātas ielā un Pulkveža Brieža ielā, Strenčos” īstenošanai
57325Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras novada pašvaldības transporta infrastruktūras projekta “Dārza ielas pārbūve, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā” īstenošanai
58326Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras novada pašvaldības transporta infrastruktūras projekta “Gājēju ietves pārbūve Rubenes ciemā, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā” īstenošanai
59327Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras novada pašvaldības investīciju projekta “Vanšu tilta atjaunošana Valmierā” īstenošanai
60328Par Valmieras novada pašvaldības 2023.gada 31.janvāra lēmuma “Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras novada pašvaldības PSIA “Rūjienas siltums” pamatkapitāla palielināšanai ERAF projekta “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” līdzfinansēšanai” atzīšanu par spēku zaudējušu
61329Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras novada pašvaldības transporta infrastruktūras projekta “Grants seguma ielu divkārtu virsmas apstrāde Mazsalacā” īstenošanai
62330Par Valmieras novada pašvaldības 2022.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

Pielikums
63331Par darba tiesisko attiecību turpināšanu ar Valmieras novada pašvaldības izpilddirektoru
64332Par darba tiesisko attiecību turpināšanu ar Valmieras novada pašvaldības izpilddirektora vietnieku
65333Par darba tiesisko attiecību turpināšanu ar Valmieras novada pašvaldības izpilddirektora vietnieku
66334Par darba tiesisko attiecību turpināšanu ar Valmieras novada pašvaldības izpilddirektora vietnieku teritoriālo apvienību jautājumos
673351.PAPILDU JAUTĀJUMS Par Valmieras novada pašvaldības domes 2022.gada 31.marta lēmuma Nr.226 “Par grozījumiem Valmieras valstspilsētas maršrutu tīklā” (protokols Nr.7, 16.§) grozījumiem

Konsolidētā versija
683362.PAPILDU JAUTĀJUMS Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 27.04.2023. lēmumā Nr.213 (protokols Nr.6, 50.§) “Par apbūvētas zemes vienības Vienības ielā 8, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Valmieras novadā, atsavināšanu”

Konsolidētā versija
1.-4.pielikums
5.pielikums Pilsēta-shēmas
6.pielikums Maršrutu apraksti
7.pielikums 001_Koceni_Slimnica_centrs_Vanagi
7.pielikums 001_Vanagi_Valmiermuiza1_Slimnica_Koceni
7.pielikums 002_Slimnica_Stacija
7.pielikums 002_Stacija- Slimnica
7.pielikums 003_Brivibas_iela_Tirgus_Slimnica_Koceni
7.pielikums 003_Koceni_Slimnica_Tirgus_Dalina stadions_Brivibas_iela
7.pielikums 004_Purva_iela_Spriditis_VSS
7.pielikums 004_VSS_Spriditis_Purva_iela
7.pielikums 005_Murmuizas iela_Stacija_Tirgus_Brivibas iela_Valmiermuiza1
7.pielikums 005_Valmiermuiza_Brivibas iela-Tirgus_Stacija_Murmuizas iela
7.pielikums 006_Koceni_Slimnica_Stacija
7.pielikums 006_Stacija- Slimnica- Koceni
7.pielikums 007_Valmiermuiza1_Brivibas_iela_Dalina stadions_VSS
7.pielikums 007-VSS-Dalina stadions-Brivibas iela-Valmiermuiza 1
7.pielikums 008_Koceni_Slimnica_VSS
7.pielikums 008_VSS_Slimnica_Koceni
7.pielikums 009_Stacija-bdSpriditis-Valmiermuiza1
7.pielikums 009_Valmiermuiza1- bd Spriditis- Stacija
7.pielikums 010_Stacija_Brivibas_iela_Vanagi
7.pielikums 010_Vanagi_Valmiermuiza1_Brivibas_iela_Stacija
7.pielikums 011_Koceni_Stacija
7.pielikums 012_Purva_iela_Depo_Brivibas iela-Viesturskola
7.pielikums 012_Viesturskola_Depo_Purva iela
7.pielikums 013_Centrs_sākumskola_Bitite_Koceni
7.pielikums 013_Koceni_Bitite_Sākumskola_Centrs
7.pielikums 014_Valmiermuiza1_Brivibas_iela_Dalina stadions_bdSpriditis-Stacija
7.pielikums 014-Stacija- bd Spriditis-Dalina stadions-Brivibas iela-Valmiermuiza 1
7.pielikums 015_Centrs_Purva iela_BN Kursi_Slimnica
7.pielikums 015_Slimnica_BN Kursi_Purva iela_Centrs
7.pielikums 016_Centrs_bd Burtins_Valmiermuiza1_ Vanagi
7.pielikums 016_Vanagi-Valmiermuiza1-bd Burtins_Centrs
7.pielikums 017_Centrs-bd Bitīte-Kocēni
7.pielikums 017_Koceni_bd Bitite_Centrs
7.pielikums 018_Valmiermuiza2_Brivibas_iela_Dalina stadions_VSS
7.pielikums 018-VSS-Dalina stadions-Brivibas iela-Valmiermuiza 2
7.pielikums 019_Koceni_Brivibas iela_Valmiermuiza1
7.pielikums 019_Valmiermuiza1_Brivibas iela_Koceni
693373.PAPILDU JAUTĀJUMS Par Valmieras pārstāvniecības izvirzīšanu Hanzas pilsētu savienības Hanzas komisijā
703384.PAPILDU JAUTĀJUMS Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Mičkēnu nomales” Kauguru pagastā, Valmieras novadā, lai grozītu Beverīnas novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam

1.pielikums
2.pielikums
713395.PAPILDU JAUTĀJUMS Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras novada pašvaldības transporta infrastruktūras projekta “Pašvaldības autoceļa “Rūjienas šoseja – Slaunes -Valkas šoseja” posma pārbūve” īstenošanai
723406.PAPLDU JAUTĀJUMS Par Valmieras novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam Investīciju plāna aktualizēšanu
733417.PAPILDU JAUTĀJUMS Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 25.05.2023. lēmumā Nr.266 (protokols Nr.7, 47.§) “Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras novada pašvaldības transporta infrastruktūras projekta “Ozolu ielas (posmā no Vidzemes ielas līdz Iršuparka alejai) un Iršuparka alejas (posmā no Ozolu ielas līdz pieslēgumam Valsts autoceļam A3) Valmiermuižā, Valmieras novadā pārbūve” īstenošanai”

Konsolidētā versija
743428.PAPILDU JAUTĀJUMS Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras novada pašvaldības transporta infrastruktūras projekta “Grants ceļu divkārtu virsmas apstrāde Kauguru pagastā, Valmieras novadā” īstenošanai
753439.PAPILDU JAUTĀJUMS Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības 20.01.2022. lēmumā Nr.1 (ārkārtas sēdes protokols Nr,1, 1§) “Par atbalstu projekta “Antropogēnās slodzes samazināšana un kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumā Zilaiskalns” iesnieguma iesniegšanu”

Konsolidētā versija
Konsolidētā versija – Pielikums

Izsludinātā darba kārtība:

Nr.p.k.Jautājums
1Par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā
2Par darba kārtību kopumā
3Saistošie noteikumi Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2023.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.84 “Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Valmieras novadā”
4Saistošie noteikumi Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2023.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.85 “Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Valmieras novadā”
5Saistošie noteikumi “Kārtība, kādā Valmieras novada pašvaldība piešķir ēdināšanas maksas atvieglojumus izglītojamiem privātajā izglītības iestādē”
6Saistošie noteikumi “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Valmieras novadā”
7Saistošie noteikumi “Par Valmieras novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”
8Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību “Latvijas Samariešu apvienība”
9Par sabiedrisko pakalpojumu līguma slēgšanu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” siltumapgādes un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu jomā
10Par Valmieras novada pašvaldības līdzdalības izvērtēšanu biedrībās un nodibinājumos
11Par Mazsalacas vidusskolas īstenotās izglītības pakāpes un izglītības iestādes nosaukuma maiņu
12Par grozījumu Ziemeļvidzemes pamatskolas nolikumā
13Par grozījumu Burtnieku Ausekļa pamatskolas nolikumā
14Par Matīšu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
15Par Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centra nolikuma apstiprināšanu
16Par Brenguļu sākumskolas nolikuma atzīšanu par spēku zaudējušu
17Par atbalstu Valmieras Valsts ģimnāzijas dalībai projektā “Kultūras valoda”
18Par atbalstu Valmieras Valsts ģimnāzijas dalībai projektā “Programmas Erasmus+ akreditācija”
19Par atbalstu Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra dalībai projektā “Erasmus+ akreditācija 2023”
20Par atbalstu Valmieras 2.vidusskolas dalībai projektā “STEM domāšanas prasmju mācīšanās un mācīšana”
21Par atbalstu Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas dalībai projektā “Izglītojošs radošo aktivitāšu cikls “Māksla tiekas ar…””
22Par atbalstu Mazsalacas vidusskolas dalībai projektā “Zaļā klase”
23Par dalības maksas apstiprināšanu un finansiālu atbalstu Naukšēnu vidusskolas bērnu vasaras diennakts nometnei “Zaļie vasarnieki”
24Par dalības maksu un finansiālu atbalstu Valmieras 2.vidusskolas organizētajai dienas nometnei “S skolai-T toties-E esam-M mēs”
25Par Valmieras novada pašvaldības izglītības iestāžu amatu sarakstiem
26Par Valmieras novada pašvaldības amatu sarakstu
27Par finansiālu atbalstu dalībai basketbola turnīrā
28Par finansiālu atbalstu dalībai treniņnometnē un pasaules čempionātā
29Par Valmieras novada pašvaldības dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas un pārskatīšanas komisijas un nolikuma apstiprināšanu
30Par Valmieras novada Būvvaldes 17.04.2023. lēmuma Nr.BIS BV 5.21 2023-463 “Lēmums par atteikumu akceptēt būvniecības ieceri” apstrīdēšanu
31Par dzīvojamai mājai Rietekļa ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu
32Par līdzvērtīgu zemes gabalu piešķiršanu Valmierā, Valmieras novadā
33Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 27.10.2022. domes lēmumā Nr.642 (protokols Nr.20, 13.§) “Par Valmieras novada Pilātu un Valmiermuižas ciemu transporta infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu” un
34Par īpašuma tiesību atjaunošanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9417 001 0801 Rīgas ielā 2, Strenčos, Valmieras novadā
35Par neizīrēta dzīvokļa “Kļavas”- 11, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
36Par izīrēta divistabu dzīvokļa Pērnavas iela 7-4, Mazsalacā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
37Par neizīrēta dzīvokļa Ūdens iela 5 – 5, Mazsalacā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
38Par apbūvētas zemes vienības “Smilškalni”, Lodes pagastā, Valmieras novadā, atsavināšanu
39Par apbūvētas zemes vienības “Lazdkalni”, Skaņkalnes pagastā, Valmieras novadā, atsavināšanu
40Par apbūvētas zemes vienības “Vekteri”, Rencēnu pagastā, Valmieras novadā, atsavināšanu
41Par apbūvētas zemes vienības Skaņkalnes iela 10, Skaņkalnē, Skaņkalnes pagastā, Valmieras novadā, atsavināšanu
42Par apbūvētas zemes vienības Saules iela 11, Valmierā, Valmieras novadā, atsavināšanu
43Par nekustamā īpašuma Jaunā Smilšu iela 2A, Valmierā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
44Par nekustamā īpašuma Vanagu iela 4, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
45Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9690 011 0042, Pilātos, Valmieras pagastā, Valmieras novadā, daļas iegādi
46Par maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu telpām Parka ielā 17, Vaidavā, Vaidavas pagastā, Valmieras novadā
47Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 27.01.2022. lēmumā Nr.11 (protokols Nr.2, 12.§) “Par Valmieras novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu”
48Par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 26, Valmierā, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “KRISTĪGAIS ŽĒLSIRDĪBAS CENTRS”
49Par nekustamā īpašuma Jāņa Daliņa ielā 6, Valmierā, Valmieras novadā, nodošanu apsaimniekošanā SIA “Valmieras Olimpiskais centrs”
50Par nekustamā īpašuma “Stāvie krasti”, Valmierā, Valmieras novadā nodošanu apsaimniekošanā SIA “Valmieras Olimpiskais centrs”
51Par grozījumiem noteikumos “Par Valmieras novada pilsētu ielu uzturēšanas un lietošanas kārtību”
52Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu
53Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu
54Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu fiziskām personām, kurām pabeigts maksātnespējas process
55Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu simbolu ietverošu ielu nosaukumu maiņu
56Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras novada pašvaldības Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa 6.1.4.projekta “Dienvidu industriālās maģistrāles attīstība – L.Laicena ielas līdz zemes vienībai “Vecais dzelzceļš” pārbūve/izbūve, Cēsu ielas pārbūve no zemes vienības “Vecais dzelzceļš” līdz Valmieras pilsētas robežai” īstenošanai
57Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras novada pašvaldības transporta infrastruktūras projekta “Gājēju ietves un lietus ūdens atvades risinājumu būvniecība Trikātas ielā un Pulkveža Brieža ielā, Strenčos” īstenošanai
58Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras novada pašvaldības transporta infrastruktūras projekta “Dārza ielas pārbūve, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā” īstenošanai
59Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras novada pašvaldības transporta infrastruktūras projekta “Gājēju ietves pārbūve Rubenes ciemā, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā” īstenošanai
60Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras novada pašvaldības investīciju projekta “Vanšu tilta atjaunošana Valmierā” īstenošanai
61Par Valmieras novada pašvaldības 2023.gada 31.janvāra lēmuma “Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras novada pašvaldības PSIA “Rūjienas siltums” pamatkapitāla palielināšanai ERAF projekta “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” līdzfinansēšanai” atzīšanu par spēku zaudējušu
62Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras novada pašvaldības transporta infrastruktūras projekta “Grants seguma ielu divkārtu virsmas apstrāde Mazsalacā” īstenošanai
63Par Valmieras novada pašvaldības 2022.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
64Par darba tiesisko attiecību turpināšanu ar Valmieras novada pašvaldības izpilddirektoru
65Par darba tiesisko attiecību turpināšanu ar Valmieras novada pašvaldības izpilddirektora vietnieku
66Par darba tiesisko attiecību turpināšanu ar Valmieras novada pašvaldības izpilddirektora vietnieku
67Par darba tiesisko attiecību turpināšanu ar Valmieras novada pašvaldības izpilddirektora vietnieku teritoriālo apvienību jautājumos