Pašvaldība / Informācija / Informācija trauksmes cēlējiem

Pašvaldība

Informācija trauksmes cēlējiem

Trauksmes celšana – iespēja ikvienam veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu iestādes darbību, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli.

Trauksmes celšanas likums palīdz Latvijas iedzīvotājiem novērst pārkāpumus un kaitējumu sabiedrības interesēm, vienlaikus aizsargājot trauksmes cēlējus no nelabvēlīgām sekām. No 2022. gada 4. februāra Latvijā spēkā ir jauns Trauksmes celšanas likums, kas pārņem ES Trauksmes cēlēju direktīvu, pilnveidojot līdzšinējo pieeju.

Kas ir trauksmes cēlējs?

Trauksmes cēlējs – fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, vai esot praksē, un kurai šīs informācijas sniegšanas dēļ varētu tikt radītas nelabvēlīgas sekas.

Kā celt trauksmi Valmieras novada pašvaldības darbiniekiem?

Ikviens Valmieras novada pašvaldībā nodarbinātais var informēt par iespējamu, sabiedrībai būtiskas intereses skarošu pārkāpumu iestādes darbībā, lai to laikus novērstu, pirms apdraudēta iestādes reputācija, tai radušies zaudējumi vai tiek iesaistītas kompetentās valsts institūcijas. Tieši darbiniekiem ir iespēja pamanīt iespējamos pārkāpumus un, pateicoties savām profesionālajām zināšanām un pieredzei, novērtēt to bīstamību.

Izmantojot ziņošanai iekšējo trauksmes celšanas sistēmu, ziņojums nonāk vistuvāk “problēmas cēlonim” un paustās bažas var operatīvi izvērtēt, kā arī novērst iespējamo pārkāpumu vai identificēt sistemātiska rakstura trūkumus.

Nodarbinātais var celt trauksmi, iesniedzot trauksmes cēlēja ziņojumu, par iespējamiem pārkāpumiem, iestādei nodrošinot ziņotāja anonimitāti.

Kā celt trauksmi Valmieras novada pašvaldībā kā kompetentajā iestādē?

Ikviens iedzīvotājs var informēt Valmieras novada pašvaldību par iespējamu, sabiedrībai būtiskas intereses skarošu pārkāpumu iestādes kompetences jomās.

Trauksmes cēlēja ziņojumu Valmieras novada pašvaldībā var iesniegt:

  1. izmantojot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu, to nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Valmieras novada Centrālās pārvaldes struktūrvienībā “Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrs” Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4201;
  2. elektroniska dokumenta formā, nosūtot uz e-pastu , izmantojot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu vai brīvas formas iesnieguma veidā ar norādi, ka tas ir “Trauksmes cēlēja ziņojums”;
  3. izmantojot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu, to iesniedzot personīgi Valmieras novada pašvaldības kontaktpersonai, norādot, ka tas ir “Trauksmes cēlēja ziņojums”;
  4. mutvārdos Valmieras novada pašvaldības kontaktpersonai;
  5. iesniedzot elektroniski bez droša elektroniskā paraksta valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv vai tīmekļvietnē www.trauksmescelejs.lv, ja ziņojumu iesniedz un personas identitāti pārbauda, izmantojot tiešsaistes formas, kuras pieejamas portālā un tīmekļvietnē.

Tīmekļvietnē trauksmescelejs.lv iespējams lejupielādēt Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu.

Kas notiek pēc ziņojuma iesniegšanas?

Anonīmu ziņojumu gadījumā ziņojumu izskatīs atbilstoši iespējām un nodarbinātajam netiks nodrošinātas Trauksmes cēlēju likumā paredzētās aizsardzības garantijas.

Kad saņemts trauksmes cēlēja ziņojums, trauksmes cēlēja personas dati tiek pseidonimizēti.

Trauksmes cēlēja personas datiem, ziņojumam un tam pievienotajiem rakstveida vai lietiskajiem pierādījumiem, kā arī trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas materiāliem ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss.

Ikvienai personai (iestādei), kas saņēmusi trauksmes cēlēja ziņojumu vai veic jebkādas darbības ar to, ir pienākums nodrošināt trauksmes cēlēja personas datu pienācīgu aizsardzību. Trauksmes cēlēja personas datus var nodot tikai personām (iestādēm), kurām tie nepieciešami trauksmes cēlēja ziņojuma vai uz tā pamata ierosinātas pārkāpuma lietas izskatīšanai vai trauksmes cēlēja vai viņa radinieku aizsardzībai. Vairāk par trauksmes cēlēja aizsardzību lasi tīmekļa vietnes trauksmescelejs.lv sadaļā par aizsardzību.

Trauksmes cēlēju kontaktpersonas Valmieras novada pašvaldībā (kontaktpersonas saziņai un konsultācijām par trauksmes cēlēju ziņojumu iesniegšanu):

  • Valmieras novada Centrālās pārvaldes struktūrvienības “Personāla nodaļa” juriste Mairita Lakstiņa, telefons 26571891, e-pasts .
  • Valmieras novada Centrālās pārvaldes struktūrvienības “Personāla nodaļa” personāla speciāliste, juriste Laura Mellupe, telefons 64263645, e-pasts .

Ja trauksmes cēlējam ir zināma kompetentā institūcija par viņa rīcībā esošo iespējamo pārkāpumu, trauksmes cēlējs ir tiesīgs uzreiz vērsties institūcijā, kurai ir kompetence reaģēt uz šo pārkāpumu (kompetentā institūcija).

Vairāk par trauksmes celšanu uzzini www.trauksmescelejs.lv.