Noslēgtās

2024. gads

Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu koku ciršanai (28.05.2024.)

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) Koku novērtēšanas komisija, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantu, izsludina publisko apspriešanu par koku ciršanu valsts vietējā autoceļa V187 Valmiera – Rauna posmā no 3,60 km līdz 10,30 km (no Valmieras līdz Mūrmuižai), ceļa zemes nodalījuma joslā. Koku ciršana paredzēta gājēju un velosipēdu ceļa izbūves ietvaros.

Ieceres realizācijai paredzēts nocirst 123 (viens simts divdesmit trīs) kokus – 22 (divdesmit divus) trauslos vītolus, 79 (septiņdesmit deviņus) āra bērzus (kārpainais bērzs), 1 (vienu) parasto apsi, 1 (vienu) blīgznu, 4 (parastās) liepas, 1 (vienu) parasto priedi, 1 (vienu) parasto egli, 1 (vienu) parasto ozolu, 1 (vienu) parasto kļavu un 12 (divpadsmit) ābeles.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 2024. gada 28. maija līdz 2024. gada 11. jūnijam (ieskaitot).

Ar koku ciršanas ieceres materiāliem var iepazīties mājaslapā www.valmierasnovads.lv, sadaļā «Sabiedrība», «Sabiedrības līdzdalība”, “Publiskās apspriešanas», «Aktuālās publiskās apspriešanas», kā arī Valmieras novada Centrālās pārvaldes administrācijas ēkā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā vai Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības pārvaldē “Kaimiņi”, Brenguļi, Brenguļu pagasts, Valmieras novads, LV-4245, iestādes darba laikā.

Rakstiskus priekšlikumus, aizpildot APTAUJAS LAPU (anonīmas netiks ņemtas vērā), līdz š.g. 11. jūnijam var iesniegt:

Jautājumu gadījumā iespējams sazināties ar Pašvaldības Koku novērtēšanas komisijas priekšsēdētāju, Dabas resursu pārvaldes vides speciālisti Daci Zandbergu, zvanot pa tālruni: +371 64292375 vai rakstot uz e-pastu:

DOKUMENTI:

Pēc publiskās apspriešanas rezultāti tiks apkopoti un nodoti izvērtēšanai Pašvaldības Koku novērtēšanas komisijai.

APTAUJAS LAPA drukātā formā pieejama Klientu apkalpošanas centrā.

Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu koku ciršanai (21.05.2024.)

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) Koku novērtēšanas komisija, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Pašvaldības 28.03.2024. saistošo noteikumu Nr.121 “Par koku ciršanu ārpus meža Valmieras novadā” 9.punktu izsludina publisko apspriešanu par koku ciršanu Pašvaldībai piekritīgā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9615 003 2013, Skolas ielā (posmā no Viestura ielas līdz Bērzu ielai), Rūjienā, Valmieras novadā. Koku ciršana paredzēta esošās ietves atjaunošanas, kā arī lietus ūdens novadīšanas kanalizācijas tīkla izbūves ietvaros.

Ieceres realizācijai paredzēts nocirst 7 kokus Skolas ielas labajā pusē:

 1. parasto ozolu Quercus robur – stumbra apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla ~ 2,79 m;
 2. parasto liepu Tilia cordata – stumbra apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla ~ 1,09 m;
 3. parasto ozolu Quercus robur – stumbra apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla ~ 1,59 m;
 4. parasto liepu Tilia cordata – stumbra apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla ~ 1,03 m;
 5. parasto zirgkastaņu Aesculus hippocastanum – stumbra apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla ~ 1,57 m;
 6. parasto ozolu Quercus robur – stumbra apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla ~ 2,74 m;
 7. parasto ozolu Quercus robur – stumbra apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla ~ 1,75 m.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 2024. gada 27. maija līdz 2024. gada 10. jūnijam (ieskaitot).

Ar koku ciršanas ieceres materiāliem var iepazīties mājaslapā www.valmierasnovads.lv, sadaļā «Sabiedrība», «Sabiedrības līdzdalība”, “Publiskās apspriešanas», «Aktuālās publiskās apspriešanas», kā arī Valmieras novada Centrālās pārvaldes administrācijas ēkā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā vai Rūjienas apvienības pārvaldē Raiņa ielā 3, Rūjienā, Valmieras novadā, iestādes darba laikā.

Rakstiskus priekšlikumus, aizpildot APTAUJAS LAPU (anonīmas netiks ņemtas vērā), līdz š.g. 10.jūnijam var iesniegt:

Jautājumu gadījumā iespējams sazināties ar Pašvaldības Koku novērtēšanas komisijas priekšsēdētāju, Dabas resursu pārvaldes vides speciālisti Daci Zandbergu, zvanot pa tālruni: +371 64292375 vai rakstot uz e-pastu:

DOKUMENTI:

Pēc publiskās apspriešanas rezultāti tiks apkopoti un nodoti izvērtēšanai Pašvaldības Koku novērtēšanas komisijai.

9.04.2024.

PAZIŅOJUMS PAR VALMIERAS NOVADA PILĀTU UN VALMIERMUIŽAS CIEMU TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS TEMATISKĀ PLĀNOJUMA NODOŠANU PUBLISKAJAI APSPRIEŠANAI UN INSTITŪCIJU ATZINUMU SAŅEMŠANAI

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 28.03.2024. pieņēma lēmumu Nr.135 (protokols Nr.4, 34.§) “Par Valmieras novada Pilātu un Valmiermuižas ciemu transporta infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, ar kuru publiskajai apspriešanai nodots Valmieras novada Pilātu un Valmiermuižas ciemu transporta infrastruktūras attīstības tematiskais plānojums.

Tematiskā plānojuma publiskās apspriešanas termiņš ir 30 dienas – no 15.04.2024. līdz 14.05.2024.

9.04.2024.

PAZIŅOJUMS PAR  LOKĀLPLĀNOJUMA, KAS GROZA VALMIERAS PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMU (NO 2017. GADA)  NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “INDUSTRIĀLAIS PARKS”, VALMIERĀ, VALMIERAS NOVADĀ, DAĻAI 1. REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA PUBLISKO APSPRIEŠANU

Valmieras novada pašvaldības dome 28.03.2024. sēdē pieņēma lēmumu Nr.146 “Par lokālplānojuma,  kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017. gada) nekustamā īpašuma “Industriālais parks”, Valmierā, Valmieras novada, daļai, un tā Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.4, 45.§), ar kuru nodod lokālplānojuma 1. redakciju un Vides pārskata projektu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešanas norises laiks noteikts no 2024. gada 15. aprīļa līdz 2024. gada 15. maijam.

2023. gads

04.10.2023.

Paziņojums par lokālplānojuma, kas groza Beverīnas novada teritorijas plānojumu 2012. 2024.gadam, nekustamajam īpašumam “Mičkēnu nomales” Kauguru pagastā, Valmieras novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 28.09.2023. pieņēma lēmumu Nr.470 (protokols Nr.14, 31.§) “Par lokālplānojuma, kas groza Beverīnas novada teritorijas plānojumu 2012. 2024.gadam, nekustamajam īpašumam “Mičkēnu nomales” Kauguru pagastā, Valmieras novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, ar kuru publiskajai apspriešanai nodots lokālplānojums, kas groza Beverīnas novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam, nekustamajam īpašumam “Mičkēnu nomales”, Kauguru pagastā, Valmieras novadā.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš ir četras nedēļas – no 11.10.2023. līdz 08.11.2023.

06.09.2023.

Paziņojums par būvniecības ieceres “Biomasas katlumājas jaunbūve Rietekļa ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā” publisko apspriešanu

Valmieras novada Būvvaldē (turpmāk – Būvvalde) 2023.gada 31.augustā saņemtais un Būvniecības informācijas sistēmā lietā ar Nr.BIS-BL-707635-9699 reģistrētais elektroniski iesniegtais iesniegums (reģistrēts ar Nr.BIS-BV-22.4-2023-9860; turpmāk – Iesniegums), kurā lūgts nodot būvniecības ieceri “Biomasas katlumājas jaunbūve Rietekļa ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā” (turpmāk – Būvniecības iecere) publiskai apspriešanai.“

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Būvniecības likuma 14.panta trešās daļas  1.punktā, 14.panta piektajā daļā un Ministru kabineta 28.10.2014. noteikumu Nr. 671 “Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” 6., 10., 11., 12.punktā noteikto, Būvvalde nolemj:

 1. uzsākt būvniecības ieceres “Biomasas katlumājas jaunbūve Rietekļa ielā 1. Valmierā, Valmieras novadā” publisko apspriešanu;
 1. noteikt Būvniecības publiskās apspriešanas laiku no 2023.gada 6.septembra līdz 2023.gada 6.oktobrim;
 1. noteikt, ka informatīvie materiāli par Būvniecības ieceri ir apskatāmi, aptaujas lapas un rakstiskas atsauksmes ir iesniedzamas Valmieras novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā;
 1. noteikt, ka Būvniecības ieceres prezentācijas sanāksme notiks 2023.gada 25.septembrī plkst.17.00 Valmieras novada pašvaldības sēžu zālē Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā;
 1. noteikt, ka Valmieras novada pašvaldības mājaslapā www.valmierasnovads.lv līdz 2023.gada 7.septembrim jāievieto Būvvaldes lēmums par publiskas apspriešanas uzsākšanu, paziņojumu par Būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai un Būvniecības ierosinātāja elektroniski sagatavoto grafisko materiālu, kurā vizuāli parādīts plānotās būves iespējamais izvietojums un ārējais veidols;
 1. uzdot Būvniecības ierosinātājam, pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, uz publiskās apspriešanas laiku izvietot apbūvējamā zemesgabalā publiski redzamā un pieejamā vietā būvtāfeli (no ūdensnecaurlaidīga un apkārtējās vides ietekmi noturīga materiāla, ne mazāku kā 1,2 x 1,2 m), kurā ietvertas  Ministru kabineta 28.10.2014. noteikumu Nr.671 „Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” 10.1.apakšpunktā minētās ziņas.

Lēmums par būvniecības publiskās apspriešanas uzsākšanu

Paziņojums par nodošanu publiskajai apspriešanai

Aptaujas lapa

Būvniecības ieceres apraksts

Pārskats par publisko apspriešanu

06.02.2023.

Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 18, Rūjienā, Valmieras novadā, publiskās apspriešanas termiņa pagarināšanu

Valmieras novada pašvaldība paziņo, ka tehnisku iemeslu dēļ tiek pagarināts lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 18, Rūjienā, Valmieras novadā, publiskās apspriešanas termiņš līdz 02.03.2023., atkārtota publiskās apspriešanas sanāksme tiks rīkota 17.02.2023. plkst.17.00 neklātienes formā (attālināti) – tiešsaistes video sapulces veidā Google Meet platformā.
Saite uz sanāksmi: https://meet.google.com/xzz-nkkv-ypb

05.01.2023.

Paziņojums par lokālplānojuma, kas groza Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam, nekustamajam īpašumam Jāņa Ziemeļnieka ielā 10, Strenčos, Valmieras novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 29.12.2022. pieņēma lēmumu Nr.799 (protokols Nr.24, 45.§) “Par lokālplānojuma, kas groza Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam, nekustamajam īpašumam Jāņa Ziemeļnieka ielā 10, Strenčos, Valmieras novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, ar kuru publiskajai apspriešanai nodots lokālplānojums, kas groza Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam, nekustamajam īpašumam Jāņa Ziemeļnieka ielā 10, Strenčos, Valmieras novadā.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš ir četras nedēļas – no 16.01.2023. līdz 13.02.2023.

05.01.2023.

Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 18, Rūjienā, Valmieras novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 29.12.2022. pieņēma lēmumu Nr.800 (protokols Nr.24, 46.§) “lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 18, Rūjienā, Valmieras novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, ar kuru publiskajai apspriešanai nodots lokālplānojums, kas groza Rūjienas novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam, nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 18, Rūjienā, Valmieras novadā.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš ir četras nedēļas – no 16.01.2023. līdz 13.02.2023.

04.01.2023.

Paziņojums par lokālplānojuma, kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada), zemes vienībai Kārļa Baumaņa ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 29.12.2022. pieņēma lēmumu Nr.798 (protokols Nr.24, 44.§) “Par lokālplānojuma, kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada), zemes vienībai Kārļa Baumaņa ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, ar kuru publiskajai apspriešanai nodots lokālplānojums, kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada),  zemes vienībai Kārļa Baumaņa ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš ir četras nedēļas – no 16.01.2023. līdz 13.02.2023.

2022.gads

08.08.2022.

Iedzīvotāji aicināti iesaistīties attīstības plānošanas dokumentu publiskajā apspriešanā

Aicinot iedzīvotājus iesaistīties un veicinot līdzsvarotu Valmieras novada teritorijas attīstību, kā arī turpinot darbu pie attīstības plānošanas dokumentu izstrādes, no 2022. gada 8. augusta līdz 8. septembrim norisinās Valmieras novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2038. gadam un Valmieras novada attīstības programmas 2022.–2028. gadam 2. redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana.

Vairāk informācijas ŠEIT.

18.07.2022.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai

Valmieras pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija), pamatojoties uz LR Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Komisijas 01.07.2022. lēmumu Nr.169 izsludina publisko apspriešanu par šādu koku ciršanu Beātes ielas nodalījuma joslā (zemes vienības kadastra apzīmējums 96010170005), pie nekustamā īpašuma Raiņa iela 3, Valmierā (pie Valmieras 5.vidusskolas sporta laukuma).

Ciršanai paredzēto bērzu izmēri:

 1. bērzs – apkārtmērs 1,3 m augstumā virs sakņu kakla – 1,66 m, diametrs (d1) = 53 cm;
 2. bērzs – apkārtmērs 1,3 m augstumā virs sakņu kakla – 1,32 m, diametrs (d2) = 42 cm;
 3. bērzs – apkārtmērs 1,3 m augstumā virs sakņu kakla – 1,59 m, diametrs (d3) = 51 cm;
 4. bērzs – apkārtmērs 1,3 m augstumā virs sakņu kakla – 1,50 m, diametrs (d4) = 48 cm;
 5. bērzs – apkārtmērs 1,3 m augstumā virs sakņu kakla – 1,27 m, diametrs (d5) = 40 cm;
 6. bērzs – apkārtmērs 1,3 m augstumā virs sakņu kakla – 1,78 m, diametrs (d6) = 57 cm;
 7. bērzs – apkārtmērs 1,3 m augstumā virs sakņu kakla – 1,17 m, diametrs (d7) = 37 cm;
 8. bērzs – apkārtmērs 1,3 m augstumā virs sakņu kakla – 1,45 m, diametrs (d8) = 46 cm;
 9. bērzs – apkārtmērs 1,3 m augstumā virs sakņu kakla – 1,07 m, diametrs (d9) = 34 cm.    

Bērzi ir zaudējuši savu dzīvotspēju, ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko nozīmi, turklāt ņemot vērā to atrašanās vietu un stāvokli, kā arī drošības apsvērumus, tie ir klasificējami kā bīstami koki, kurus nepieciešams nocirst, to vietā paredzot jaunus apstādījumus.

Priekšlikumi un ierosinājumi par izsludināto koku ciršanu iesniedzami vai iesūtami pa pastu rakstveidā Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, pašvaldības darba laikā līdz 2022.gada 1.augustam plkst. 17.00.

27.06.2022.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai

Valmieras pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija), pamatojoties uz LR Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu, Valmieras novada pašvaldības 28.10.2021. saistošo noteikumu Nr.16 „Par koku ciršanu ārpus meža Valmieras novadā” 7.punktu un Komisijas 20.06.022. lēmumu Nr.146, sakarā ar Burtnieku apvienības pārvaldes būvniecības ieceri, atbilstoši Valmieras novada pašvaldības Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļas vecākās arhitekta palīdzes Martas Katanas izstrādātajai skicei (automašīnu stāvlaukuma izbūve Rencēnu pamatskolas PII teritorijas apmeklētājiem), izsludina publisko apspriešanu par šādu koku ciršanu:

 • liepa (apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla – 2,16 m, diametrs = 69 cm);
 • liepa (apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla – 2,43 m, diametrs = 77 cm);
 • kļava (apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla – 2,06 m, diametrs = 66 cm).

Priekšlikumi un ierosinājumi par izsludināto koku ciršanu iesniedzami vai iesūtami pa pastu rakstveidā Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, pašvaldības darba laikā līdz 2022.gada 11.jūlijam plkst.17.00.

Koku ciršanas plāns

14.01.2022.

Paziņojums par būvniecības ieceres “Dienvidu industriālā maģistrāle – Linarda Laicena ielas savienojums ar TEN-T tīklu” publisko apspriešanu

Valmieras novada Būvvalde atbilstoši 10.01.2022. lēmumam Nr.BIS-BV-5.2-2022-1 uzsāk būvniecības ieceres “Valmieras pilsētas Dienvidu industriālā maģistrāle – Linarda Laicena ielas savienojums ar TEN-T tīklu” (adrese: Linarda Laicena iela, šaursliežu dzelzceļa stiga un Cēsu iela Valmierā) publisko apspriešanu.

Publiskās apspriešanas norise: 2022. gada 14. janvāris līdz 2022. gada 11. februāris.

Būvniecības ieceres prezentācija: 2022. gada 7. februārī plkst.18.00–20.00 Valmieras Kultūras centrā (Rīgas iela 10).

Aicinām apmeklēt būvniecības ieceres prezentāciju, kas notiks Covid-19 “zaļajā režīmā” – ieeja prezentācijā ar sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu, uzrādot derīgu personu apliecinošu dokumentu.

Par būvniecības ieceri:

Projektā paredzēts pārbūvēt Linarda Laicena ielu, izbūvēt jaunu ielas posmu paralēli Vecajam dzelzceļam posmā no Linarda Laicena ielas līdz Cēsu ielai un pārbūvēt Cēsu ielu posmā no Vecā dzelzceļa līdz valsts vietējam autoceļam V 185. Darbu laikā tiks atjaunota ielas brauktuve, veikta pārbūve, kā arī tiks izbūvētas ietves un veloceļi. Norisināsies lietus ūdens kanalizācijas tīklu, ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūve, pārbūvēts tiks arī ielu apgaismojuma tīkls, notiks satiksmes organizācijas līdzekļu atjaunošana un izbūve.

Pārbūves iespējamā ietekme uz vidi, infrastruktūru:

Būvprojekts ir izstrādāts tā, lai būvniecības darbi pēc iespējas mazāk atstātu negatīvu ietekmi uz vidi, veicot apkārtējās vides aizsardzības pasākumus. Ielas zonā zemes klātnes vēja erozijas ietekmes novēršana tiks atrisināta, brauktuvi, nobrauktuves un ietves izbūvējot ar cieto segumu. Ielas piegulošajā teritorijā tiks atjaunots zālājs.

Kompensējot būvprojekta realizēšanai traucējošo koku izzāģēšanu (atmežojamās meža platības un ārpus meža augošos kokus, par kuru ciršanu tiek rīkota atsevišķa publiskā apspriešana, informācija skatāma šeit) un lai samazinātu ielas ekspluatācijas radīto troksni, tiks atjaunoti kokaugu stādījumi.
Lai pēc iespējas mazāk traucētu apkārtējo māju iedzīvotājus, būvdarbus paredzēts veikt darba dienās no plkst.8.00 līdz 17.00.

Publiskās apspriešanas laikā ar būvniecības ieceres grafiskajiem materiāliem un skaidrojošo aprakstu var iepazīties:

 • izdrukas formā Valmieras novada pašvaldības ēkas vestibilā (Lāčplēša ielā 2 Valmierā) pašvaldības darba laikā (pirmdienās plkst.8.00–18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās plkst.8.00–17.00, piektdienās plkst.8.00–16.00);
 • elektroniski Valmieras novada pašvaldības mājaslapā www.valmierasnovads.lv, sadaļā “Sabiedrība” – “Publiskās apspriešanas”.

Rakstiskas atsauksmes (aizpildītu aptaujas anketu) var iesniegt līdz 2022. gada 11. februārim,

 • nosūtot pa pastu Valmieras novada pašvaldībai: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201;
 • nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu, adresējot ;
 • iesniedzot personīgi Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā tā darba laikā: pirmdienās no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00. Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrs strādā bez pusdienu pārtraukuma;
 • ievietojot Valmieras novada pašvaldības pasta kastītē, kas atrodas labajā pusē pie pašvaldības ieejas durvīm Lāčplēša ielā 2 Valmierā.

Būvniecības veids: pārbūve.

Būvniecības ierosinātājs: Valmieras novada pašvaldība, reģ. Nr.LV90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201.

Būvprojekta izstrādātājs: SIA “BM – projekts”, reģ. Nr. 40103196966, Upesgrīvas iela 16, Rīga, LV-1002.

Aptaujas lapa sabiedrības viedokļa paušanai

Grafiskais materiāls Nr.1

Grafiskais materiāls Nr.2

Grafiskais materiāls Nr.3

Grafiskais materiāls Nr.4

Grafiskais materiāls Nr.5

Skaidrojošais apraksts

Lēmums par publiskās apspriešanas nepieciešamību

Lēmums par būvniecības publiskās apspriešanas uzsākšanu

12.01.2022.

Paziņojums par koku ciršanas publisko apspriešanu

Valmieras novada pašvaldības Koku novērtēšanas komisija, pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu, Valmieras novada pašvaldības 28.10.2021. saistošo noteikumu Nr.16 “Par koku ciršanu ārpus meža Valmieras novadā” 7.punktu un Komisijas 12.01.2022. lēmumu, izsludina publisko apspriešanu par šādu ārpus meža augošo koku ciršanu, kas traucē SIA “BM-projekts” izstrādātā būvprojekta minimālajā sastāvā “Valmieras pilsētas Dienvidu industriālā maģistrāle – Linarda Laicena ielas savienojums ar TEN-T tīklu” plānoto realizēšanu:

 • 62 Holandes liepas (diametri 20 – 50 cm) Linarda Laicena ielas ekspluatācijas aizsargjoslā, kas atrodas ielas labajā pusē (ielas pāra numuru pusē) (grafiskais materiāls Nr.1);
 • 11 parastās priedes (diametri 25 – 50 cm) Linarda Laicena ielas ekspluatācijas aizsargjoslā, ielas abās pusēs, no ēkas Linarda Laicena ielā 12 līdz šaursliežu dzelzceļa uzbērumam (grafiskais materiāls Nr.3);
 • 2 parastās priedes (diametri 45 un 50 cm) jaunajā ielas posmā no Linarda Laicena ielas līdz Cēsu ielai, paralēli šaursliežu dzelzceļa uzbērumam (grafiskais materiāls Nr.4 un 5);
 • 25 āra bērzus (diametri 30 – 75 cm), 1 parasto liepu (diametrs 50 cm) un 1 parasto kļavu (diametrs 55 cm) Cēsu ielas ekspluatācijas aizsargjoslā, ielas abās pusēs, posmā no šaursliežu dzelzceļa uzbēruma līdz krustojumam ar Kauguru ielu (grafiskais materiāls Nr.4 un 5);
 • 1 parasto priedi (diametrs 20 cm), 2 parastās ievas (diametri 35 un 20 cm), 2 āra bērzus (diametri 20 un 60 cm), 4 parastos ozolus (diametri 70 un 80 cm) (grafiskais materiāls Nr.5).

Kokiem, kurus projekta laikā paredzēts saglabāt, tiks veikti koku sakņu sistēmas aizsardzības, koku stumbru un vainagu aizsardzības pasākumi (plašāk: būvniecības ieceres skaidrojošajā aprakstā).

Jaunbūvējamās ielas posmā gar veco dzelzceļu ir meža platības (kadastra Nr.9601 011 2122, 506.kvartāls, nogabala Nr.5), ko nepieciešams atmežot (nav iekļautas šajā ārpus meža cērtamo koku uzskaitē).

Kompensējot būvprojekta realizēšanai traucējošo koku izzāģēšanu, būvniecības iecere paredz šādus jaunus koku stādījumus:

 • 59 Holandes liepas
 • 33 parastās priedes
 • 10 sarkanos ozolus
 • 4 parastos ozolus

Publiskās apspriešanas laikā ar būvniecības ieceres grafiskajiem materiāliem un skaidrojošo aprakstu var iepazīties:

 • izdrukas formā Valmieras novada pašvaldības ēkas vestibilā Lāčplēša ielā 2, Valmierā pašvaldības darba laikā (pirmdienās plkst.8.00–18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās plkst.8.00–17.00, piektdienās plkst.8.00–16.00);
 • elektroniski Valmieras novada pašvaldības mājaslapā www.valmierasnovads.lv, sadaļā “Sabiedrība” – “Publiskās apspriešanas”.

Priekšlikumi un ierosinājumi par izsludināto koku ciršanu iesniedzami rakstveidā (aizpildīta aptaujas anketa) līdz 2022.gada 11.februārim,

 • nosūtot pa pastu Valmieras novada pašvaldībai: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201;
 • nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu, adresējot ;
 • iesniedzot personīgi Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā (Lāčplēša iela 2, Valmiera);
 • ievietojot Valmieras novada pašvaldības pasta kastītē, kas atrodas labajā pusē pie pašvaldības ieejas durvīm Lāčplēša ielā 2, Valmierā.

Publiskā apspriešana par koku ciršanu ārpus meža būvniecības ieceres “Valmieras pilsētas Dienvidu industriālā maģistrāle – Linarda Laicena ielas savienojums ar TEN-T tīklu” realizēšanai tiek organizēta vienlaikus ar būvniecības ieceres publisko apspriešanu.

Aptaujas lapa sabiedrības viedokļa paušanai

Grafiskais materiāls Nr.1

Grafiskais materiāls Nr.2

Grafiskais materiāls Nr.3

Grafiskais materiāls Nr.4

Grafiskais materiāls Nr.5

Skaidrojošais apraksts

14.01.2022.

Paziņojums par būvniecības ieceres “Dienvidu industriālā maģistrāle – Linarda Laicena ielas savienojums ar TEN-T tīklu” publisko apspriešanu

Valmieras novada Būvvalde atbilstoši 10.01.2022. lēmumam Nr.BIS-BV-5.2-2022-1 uzsāk būvniecības ieceres “Valmieras pilsētas Dienvidu industriālā maģistrāle – Linarda Laicena ielas savienojums ar TEN-T tīklu” (adrese: Linarda Laicena iela, šaursliežu dzelzceļa stiga un Cēsu iela Valmierā) publisko apspriešanu.

Publiskās apspriešanas norise: 2022. gada 14. janvāris līdz 2022. gada 11. februāris.

Būvniecības ieceres prezentācija: 2022. gada 7. februārī plkst.18.00–20.00 Valmieras Kultūras centrā (Rīgas iela 10).

Aicinām apmeklēt būvniecības ieceres prezentāciju, kas notiks Covid-19 “zaļajā režīmā” – ieeja prezentācijā ar sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu, uzrādot derīgu personu apliecinošu dokumentu.

Par būvniecības ieceri:

Projektā paredzēts pārbūvēt Linarda Laicena ielu, izbūvēt jaunu ielas posmu paralēli Vecajam dzelzceļam posmā no Linarda Laicena ielas līdz Cēsu ielai un pārbūvēt Cēsu ielu posmā no Vecā dzelzceļa līdz valsts vietējam autoceļam V 185. Darbu laikā tiks atjaunota ielas brauktuve, veikta pārbūve, kā arī tiks izbūvētas ietves un veloceļi. Norisināsies lietus ūdens kanalizācijas tīklu, ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūve, pārbūvēts tiks arī ielu apgaismojuma tīkls, notiks satiksmes organizācijas līdzekļu atjaunošana un izbūve.

Pārbūves iespējamā ietekme uz vidi, infrastruktūru:

Būvprojekts ir izstrādāts tā, lai būvniecības darbi pēc iespējas mazāk atstātu negatīvu ietekmi uz vidi, veicot apkārtējās vides aizsardzības pasākumus. Ielas zonā zemes klātnes vēja erozijas ietekmes novēršana tiks atrisināta, brauktuvi, nobrauktuves un ietves izbūvējot ar cieto segumu. Ielas piegulošajā teritorijā tiks atjaunots zālājs.

Kompensējot būvprojekta realizēšanai traucējošo koku izzāģēšanu (atmežojamās meža platības un ārpus meža augošos kokus, par kuru ciršanu tiek rīkota atsevišķa publiskā apspriešana, informācija skatāma šeit) un lai samazinātu ielas ekspluatācijas radīto troksni, tiks atjaunoti kokaugu stādījumi.
Lai pēc iespējas mazāk traucētu apkārtējo māju iedzīvotājus, būvdarbus paredzēts veikt darba dienās no plkst.8.00 līdz 17.00.

Publiskās apspriešanas laikā ar būvniecības ieceres grafiskajiem materiāliem un skaidrojošo aprakstu var iepazīties:

 • izdrukas formā Valmieras novada pašvaldības ēkas vestibilā (Lāčplēša ielā 2 Valmierā) pašvaldības darba laikā (pirmdienās plkst.8.00–18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās plkst.8.00–17.00, piektdienās plkst.8.00–16.00);
 • elektroniski Valmieras novada pašvaldības mājaslapā www.valmierasnovads.lv, sadaļā “Sabiedrība” – “Publiskās apspriešanas”.

Rakstiskas atsauksmes (aizpildītu aptaujas anketu) var iesniegt līdz 2022. gada 11. februārim,

 • nosūtot pa pastu Valmieras novada pašvaldībai: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201;
 • nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu, adresējot ;
 • iesniedzot personīgi Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā tā darba laikā: pirmdienās no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00. Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrs strādā bez pusdienu pārtraukuma;
 • ievietojot Valmieras novada pašvaldības pasta kastītē, kas atrodas labajā pusē pie pašvaldības ieejas durvīm Lāčplēša ielā 2 Valmierā.

Būvniecības veids: pārbūve.

Būvniecības ierosinātājs: Valmieras novada pašvaldība, reģ. Nr.LV90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201.

Būvprojekta izstrādātājs: SIA “BM – projekts”, reģ. Nr. 40103196966, Upesgrīvas iela 16, Rīga
LV-1002.