Pašvaldība

Bāriņtiesa

Saziņai ārpus darba laika par tiesību pārkāpumiem pret bērniem un personām ar ierobežotu rīcībspēju zvanīt uz bezmaksas atbalsta tālruni valmieriešiem 8484

Beverīna

Vārds uzvārdsE-pastsAmatsKontakti
Dace Sēne[email protected]Bāriņtiesas priekšsēdētāja20218072

Burtnieki

Vārds uzvārdsE-pastsAmatsKontakti
Inga Pāže[email protected]Bāriņtiesas priekšsēdētāja64223275, 20218931
Dace Rika[email protected]Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece29188618
Linda Korne[email protected]Bāriņtiesas locekle64223275
Indra Mūrniece[email protected]Bāriņtiesas locekle22026777
Inna Ville[email protected]Bāriņtiesas locekle28383046

Kocēni

Vārds uzvārdsE-pastsAmatsKontakti
Dace Jukāma[email protected]
[email protected]
Bāriņtiesas priekšsēdētāja27891660, 28653999
Anda Liezere[email protected]
[email protected]
Bāriņtiesas sekretāre27891660

Mazsalaca

Vārds uzvārdsE-pastsAmatsKontakti
Ilze Šteinberga[email protected]Bāriņtiesas priekšsēdētāja25616064

Naukšēni

Vārds uzvārdsE-pastsAmatsKontakti
Digna Liepiņa[email protected]Bāriņtiesas priekšsēdētāja64250902, 29360524

Rūjiena

Vārds uzvārdsE-pastsAmatsKontakti
Dace Melbārde[email protected]Bāriņtiesas priekšsēdētāja64263447
26226768

Strenči

Vārds uzvārdsE-pastsAmatsKontakti
Ina Neimane[email protected]Bāriņtiesas priekšsēdētāja64715632; 26318020
Mārīte Garā[email protected]Bāriņtiesas loceklis27307486
Anita Auniņa[email protected]Sekretāre64715632

Valmiera

Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
64207159
Vārds uzvārdsE-pastsAmatsKontakti
Ilze Polka[email protected]Valmieras bāriņtiesas priekšsēdētāja64207179
Andris Alpeus[email protected]Priekšsēdētāja vietnieks64207164
Ingrīda Balode[email protected]Bāriņtiesas locekle64207167
Līga Ančeva[email protected]Bāriņtiesas locekle64207167
Linda Bāliņa[email protected]klientu apkalpošanasspeciāliste64207159

VALMIERAS BĀRIŅTIESAS KOMPETENCE UN PIENĀKUMI

Bāriņtiesa ir Valmieras pilsētas pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas prioritāri nodrošina bērna vai citas rīcībnespējas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.

Bāriņtiesas darbību regulē Bāriņtiesu likums, LR Civillikums, MK 19.12.2006. noteikumi Nr.1037 „Bāriņtiesas darbības noteikumi”, Bērnu tiesību aizsardzības likums, Administratīvā procesa likums un citi ārējie normatīvie tiesību akti.

Bāriņtiesas pienākumi:

  • aizstāvēt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības.

Bāriņtiesa lietas izskata un lēmumus pieņem koleģiāli bāriņtiesas sēdē, un tās pieņemtie lēmumi, kas pieņemti tās kompetences ietvaros, ir obligāti visām fiziskām un juridiskām personām.

Valmieras novada Bāriņtiesas nolikums (aktualizēts 09.09.2021.) Ētikas kodekss Valmieras pilsētas pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikums Valmieras Bāriņtiesas 2020.gada pārskats