Pilsēta / Valmiera / Pilsētas koku novērtējumi / Valmieras Valsts ģimnāzijas teritorija

Valmiera

Valmieras Valsts ģimnāzijas teritorija

Koku inventarizācija Valmieras valsts ģimnāzijas teritorijā tika veikta no 2016.gada 17. līdz 12.aprīlim. To veica SIA LABIE KOKI.

Kopumā inventarizēti 244 koki.

Koki numurēti dabā ar plastikāta numuriem pēc vienotas sistēmas. Koku fiziskais stāvoklis novērtēts pēc 10 baļļu sistēmas, nosakot vitalitāti. Ja tiek paredzēti teritorijas rekonstrukcijas darbi, papildus izstrādāti ieteikumi koku saglabāšanai un aizsardzībai labiekārtošanas darbu laikā.

Veicot teritorijā koku stāvokļa novērtējumu, secināts:

 1. Apsekotajā teritorijā aug 18 dažādas koku sugas:
 • 23 parastās kļavas;
 • 1 parastā zirgkastaņa;
 • 68 āra bērzi;
 • 1 zirņu paciprese;
 • 3 parastie oši;
 • 5 Krievijas lapegles;
 • 3 parastās ievas;
 • 6 parastās egles;
 • 1 Mareja priede;
 • 6 papeles Populus sp.;
 • 14 parastos ozolus;
 • 1 parastie ozoli Fastigiata;
 • 10 trauslie vītoli;
 • 2 parastie pīlādži;
 • 6 Rietumu tūjas;
 • 52 parastās liepas;
 • 3 platlapu liepas;
 • 39 Holandes liepas;
 • 2 parastās gobas.
 1. Vidējais koku fiziskā stāvokļa novērtējums objektā ir 5,5 no 10.
 2. Teritorijā konstatēti:
 • 28 izcili un ļoti vērtīgi koki, kas noteikti būtu saglabājami;
 • 25 mazvērtīgi (ar zemu ainavisko vērtību) koki, ko ainavas kopšanas nolūkos rekomendē likvidēt;
 • 191 vērtīgs koks, ko iespēju robežās rekomendē saglabāt;
 • Koki ar Nr.24339; 24388; 24402; 24549; 24550 ir dendroloģiski retumi;
 • 7 koki ir ainaviski vērtīgi koki;
 • 6 koki ir ekoloģiski vērtīgi koki, kurus vēlams saglabāt dabas daudzveidībai.
 1. Koku kopšanas prioritātes:
 • 61 koki ar kopšanas prioritāti A – sakopami tuvāko sešu mēnešu laikā;
 • 50 koki kopšanas prioritāti B – nepieciešama kopšana, bet nav steidzama;
 • 66 koki ar kopšanas prioritāti C – var sakopt, bet nav nepieciešams;
 • 67 koki ar kopšanas prioritāti D – kopšana nav nepieciešama.
 1. Vadoties pēc inventarizācijā uzrādītajām koku kopšanas prioritātēm, ir jāņem vērā objekta specifika – fakts, ka šī teritorija ir intensīvi izmantots skolas parks. LIelai daļai no teritorijas kokiem sakopšanas prioritāte ir C un D, kopšana jāveic tad, ja zem koka vainaga vai tā tuvumā tiks veidota infrastruktūra, aktīvi izmantojama zona. Pārējos gadījumos koku attīstībai jāļauj notikt dabiski, bez arboristu iejaukšanās.