Pašvaldība / Par pašvaldību

Pašvaldība

Par pašvaldību

  1. Saistošie noteikumi nosaka Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības vietējā pārvaldē, kā arī citus Pašvaldības darba organizācijas jautājumus.
  1. Pašvaldība savas kompetences ietvaros realizē vietējo pārvaldi Valmieras novada administratīvajā teritorijā. Pašvaldības teritorija tiek pārvaldīta nedalīti.

Valmieras novada iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēta Pašvaldības lēmējinstitūcija – Valmieras novada pašvaldības dome (turpmāk – Dome), kas pieņem lēmumus, nosaka Pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā Pašvaldība nodrošina tai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda Pašvaldības budžetu. Dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par Pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu atbilstošu izlietojumu.

Valmieras novada pašvaldības struktūrshēma