Attīstība

Detālplānojumi

Detālplānojums — detalizēts vietējās pašvaldības teritorijas daļas plānojums, kuru izstrādā, lai noteiktu prasības konkrētu zemes vienību izmantošanai un apbūves parametriem, kā arī precizētu zemes vienību robežas un aprobežojumus.

Valmieras valstspilsētas teritorija

Detālplānojums zemes vienībām Purva ielā 5A un Purva ielā 7, Valmierā, Valmieras novadāIzstrādē
Detālplānojums zemes vienībām Ūdens ielā 23, Ūdens ielā 19 un Mazā Stacijas iela 19, Mazā Stacijas iela 15, Valmierā, Valmieras novadāIzstrādē
Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 27.10.2022. lēmumā Nr.640 (protokols Nr.20, 10.§) “Par detālplānojuma zemes vienībām Purva ielā 5A un Purva ielā 7, Valmierā, Valmieras novadā, izstrādes uzsākšanu” un darba uzdevumāSpēkā

Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības teritorija

Vidzemnieki detālplānojumsSpēkā
“Akmens” detālplānojumsSpēkā

Burtnieku apvienības teritorija

Detālplānojums zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9690 008 0180, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Valmieras novadāIzstrādē
Detālplānojums nekustamajam īpašumam “Zeltkalni”, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Valmieras novadāIzstrādē
Burtnieku novada Matīšu pagasta nekustamā īpašuma Jaunozoli detālplānojumsSpēkā
Detālplānojums nekustamajam īpašumam “Ezergaiļi”, Matīšu pagastā, Burtnieku novadāSpēkā
Burtnieku novada Matīšu pagasta nekustamā īpašuma Krastkalni detālplānojumsSpēkā
Detālplānojums Burtnieku novada Valmieras pagasta nekustamajam īpašumam IevlejasSpēkā
Detālplānojums Valmieras pagasta nekustamajiem īpašumiem “Sprigulītis 1”, “Sprigulītis 2″, Sprigulītis 3” un “Sprigulītis 4”Spēkā
Detālplānojums Burtnieku novada Valmieras pagasta nekustamajam īpašumam CeļmalītesSpēkā
Nekustamā īpašuma “Lejaspilāti”, Valmieras pagastā, detālplānojumsSpēkā
Detālplānojums Valmieras pagasta nekustamajiem īpašumiem “Jaundaliņi 1”, “Jaundaliņi 2”, “Jaundaliņi 3”, “Jaundaliņi 7”, “Jaundaliņi 8”, “Jaundaliņi 9”, “Jaundaliņi 10”Spēkā
Detālplānojums Valmieras pagasta nekustamiem īpašumiem “Augšzemnieki”, “Mazzemnieki” un “Aiči”Spēkā