Attīstība

Detālplānojumi

Detālplānojums — detalizēts vietējās pašvaldības teritorijas daļas plānojums, kuru izstrādā, lai noteiktu prasības konkrētu zemes vienību izmantošanai un apbūves parametriem, kā arī precizētu zemes vienību robežas un aprobežojumus.

Valmieras valstspilsētas teritorija

Detālplānojums zemes vienībām Purva ielā 5A un Purva ielā 7, Valmierā, Valmieras novadāSpēkā
Detālplānojums zemes vienībām Ūdens ielā 23, Ūdens ielā 19 un Mazā Stacijas iela 19, Mazā Stacijas iela 15, Valmierā, Valmieras novadā (zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 9601 011 0064, 9601 011 0063, 9601 011 1110, 9601 011 0046, 9601 011 1132 un 9601 011 0037)Izstrādē

Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības teritorija

Vidzemnieki detālplānojumsSpēkā
“Akmens” detālplānojumsSpēkā

Burtnieku apvienības teritorija

Detālplānojums zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9690 008 0180, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Valmieras novadāIzstrādē
Detālplānojums nekustamajam īpašumam “Zeltkalni”, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Valmieras novadāIzstrādē
Burtnieku novada Matīšu pagasta nekustamā īpašuma Jaunozoli detālplānojumsSpēkā
Detālplānojums nekustamajam īpašumam “Ezergaiļi”, Matīšu pagastā, Burtnieku novadāSpēkā
Burtnieku novada Matīšu pagasta nekustamā īpašuma Krastkalni detālplānojumsSpēkā
Detālplānojums Burtnieku novada Valmieras pagasta nekustamajam īpašumam IevlejasSpēkā
Detālplānojums Valmieras pagasta nekustamajiem īpašumiem “Sprigulītis 1”, “Sprigulītis 2″, Sprigulītis 3” un “Sprigulītis 4”Spēkā
Detālplānojums Burtnieku novada Valmieras pagasta nekustamajam īpašumam CeļmalītesSpēkā
Nekustamā īpašuma “Lejaspilāti”, Valmieras pagastā, detālplānojumsSpēkā
Detālplānojums Valmieras pagasta nekustamajiem īpašumiem “Jaundaliņi 1”, “Jaundaliņi 2”, “Jaundaliņi 3”, “Jaundaliņi 7”, “Jaundaliņi 8”, “Jaundaliņi 9”, “Jaundaliņi 10”Spēkā
Detālplānojums Valmieras pagasta nekustamiem īpašumiem “Augšzemnieki”, “Mazzemnieki” un “Aiči”Spēkā