Pilsēta / Valmiera / Pilsētas koku novērtējumi / Valmieras 5.vidusskolas teritorija

Valmiera

Valmieras 5.vidusskolas teritorija

Koku inventarizācija Valmieras 5.vidusskolā tika veikta 2016.gadā 26.aprīlī.

Kopā inventarizēts 121 koks.

Koku numurēti dabā ar plastikāta numuriem pēc vienotas sistēmas. Nosakot koku vitalitāti, novērtēts koku fiziskais stāvoklios pēc 10 baļļu sistēmas. Katram kokam noteikts tā vecumposms, noteikta kopšanas darbu prioritāte, paredzot ieteicamos sakopšanas darbus, un noteikts koka vispārējais novērtējums. Ja tiek paredzēti teritorijas rekonstrukcijas darbi, papildus izstrādāti ieteikumi koku saglabāšanai un aizsardzībai labiekārtošanas darbu laikā.

Veicot teritorijā koku stāvokļa novērtējumu, secināts, ka apsekotajā teritorijā aug 10 dažādas koku sugas:

 • 3 gab. parastā kļava,
 • 1 gab. Tatārijas kļava,
 • 25 gab. āra bērzi,
 • 1 gab. parastais dižskabardis,
 • 19 gab. parastais ozols,
 • 1 gab. parastais pīlādzis,
 • 10 gab. Rietumu tūjas,
 • 57 gab. parastās liepas,
 • 3 gab. Holandes liepas,
 • 1 gab. parastā goba.

Vidējais koku fiziskā stāvokļa novērtējums objektā ir 5,42 no 10.

Teritorijā konstatēti:

 • 18 gab. ļoti vērtīgi koki, kuri noteikti būtu saglabājami;
 • 16 gab. mazvērtīgi un nevērtīgi koki (ar zemu ainavisko vērtību). Ainavas kopšanas nolūkos rekomendēts tos likvidēt.
 • 87 gab. vērtīgi koki, ko iespēju robežās ieteicams saglabāt.
 • 2 gab. ir dendroloģiski retumi
 • 2 gab. ainaviski vērtīgi.


Koku kopšanas prioritātes:

 • 1 koki ar kopšanas prioritāti A! – nepieciešama nekavējoša kopšana
 • 30 koki ar kopšanas prioritāti A – noteikti jākopj tuvāko 6 mēnešu laikā
 • 46 koki ar kopšanas prioritāti B – nepieciešama kopšana, bet nav steidzama
 • 19 koki ar kopšanas prioritāti C – var sakopt, bet nav nepieciešama
 • 24 koki ar kopšanas prioristāti D – kopšana nav nepieciešama