Pilsēta / Valmiera / Pilsētas koku novērtējumi / Bruņinieku ielā pie Valmieras Mūzikas skolas, Valmieras pilsdrupām un Valmieras muzeja teritorijā

Valmiera

Bruņinieku ielā pie Valmieras Mūzikas skolas, Valmieras pilsdrupām un Valmieras muzeja teritorijā

Koku inventarizācija (koku vizuāla novērtēšana) Bruņinieku ielā pie Valmieras muzeja veikta 2018.gada 9.janvārī. Koku novērtēšanu veica SIA LABIE KOKI.

Kopā novērtēti 148 koki.

Koki numurēti dabā ar plastikāta numuriem pēc vienotas sistēmas. Koku fiziskais stāvoklis novērtēts pēc 10 baļļu sistēmas, nosakot vitalitāti.

Veicot teritorijā koku stāvokļa novērtējumu, secināts:

 1. Apsekotajā teritorijā aug 15 koku sugas:
 • 83 parastās kļavas;
 • 1 baltalksnis;
 • 1 parastais osis;
 • 2 lapegles;
 • 1 mājas ābele;
 • 7 parastās ievas;
 • 1 parastā egle;
 • 6 parastie ozoli;
 • 3 baltie vītoli;
 • 1 trauslais vītols;
 • 1 rietumu tūja;
 • 33 parastās liepas;
 • 1 Holandes liepa;
 • 4 parastās gobas;
 • 3 parastās vīksnas.
 1. Vidējais koku fiziskā stāvokļa novērtējums objektā ir 5,6 no 10.
 2. Teritorijā konstatēti:
 • 21 ļoti vērtīgi un izcili koki, kas noteikti ir saglabājami;
 • 75 vērtīgi koki, kas iespēju robežās ir saglabājami;
 • 52 mazvērtīgi un nevērtīgi (ar zemu ainavisko vērtību) koki, ko ainavas kopšanas nolūkos ir pieļaujams likvidēt.
 • 3 valsts nozīmes dižkoki – Nr.4639 (parastais ozols), Nr.46458 (parastais ozols), Nr.46510 (parastā liepa), kuriem saskaņā ar MK noteikumiem Nr.264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” ir noteitka aizsargjosla vainaga projekcijas platumā, kā arī 10m platā joslā no tās (mērot no koka vainaga projekcijas ārējās malas).
 • Koks nr.46458 ir ainaviski vērtīgs koks.
 1. Koku kopšanas prioritātes:
 • 6 koki ar kopšanas prioritāti A! – akūti bīstams, darbi jāveic nekavējoties;
 • 29 koki ar kopšanas prioritāti A – nepieciešama sakopšana tuvāko sešu mēnešu laikā;
 • 38 koki ar kopšanas prioritāti B – nepieciešama kopšana, bet nav steidzama;
 • 31 koki ar kopšanas prioritāti C – var sakopt, bet nav nepieciešams;
 • 44 koki ar kopšanas prioritāti D – kopšana nav nepieciešama.
 1. Novērtēto koku teritorijā ir dažādas cilvēku intensitātes. Koki, kas aug tiešā tuvumā pie auto, gājēju ceļiem un atpūtas zonām, ir nobrieduši koki – sasnieguši savus, šai augšanas vietai attiecīgus, maksimālos parametrus, kā arī no ceļu un komunikāciju izbūvēm ir traumētas, daļēji, sakņu sistēmas. Līdz ar to šiem kokiem ir jāveic regulāras apsekošanas, izvērtējot koku fiziskā stāvokļa izmaiņas, lai laicīgi novērtstu jebkāda veida apdraudējumus. Daļa koku aug vecajā Rātes upes gultnē ar zemu cilvēku intensitāti – šiem kokiem nav nepieciešami regulāri apsekojumi un steidzami kopšanas darbi, izņemot gadījumus, ja tiek veikti teritorijas labiekārtošanas darbi un palielināta cilvēku intensitāte.

Koku novērtējums paredz arī aizsardzības pasākumus koku saglabāšanai teritorijas labiekārtošanas (demontāžas, būvniecības un labiekārtošanas) darbu laikā.