Novads / Izglītība / Informācija / Metodiskais darbs

Novads

Metodiskais darbs

Metodiskais darbs ietver sistēmisku atbalsta pasākumu kopumu, kurā tiek īstenotas diagnosticējošas, analītiskas, pētnieciskas, izglītojošas un informatīvas darbības, kas pamatotas pedagoģijas zinātnes teorētiskajās nostādnēs un praktiskā, inovatīva pieredzē.

Jomu koordinatoru kontaktinformācija

Metodiskā darba mērķis 2023./2024. m.g.

Sekmēt pedagogu sadarbību un savstarpēju atbalstu kvalitatīva mācību procesa plānošanā un īstenošanā Valmieras novada izglītības iestādēs, veicinot un atbalstot pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi.

Metodiskā darba virziens 2023./2024. m.g.
Lasītprasmes, labbūtības un drošas vides nozīme un veicināšana Valmieras novada izglītības iestādēs.