Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana

2022. gada 10. decembrī stājušies spēkā Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi nr. 69 “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas un uzskaites kārtību Valmieras novadā”, kas nosaka notekūdeņu apsaimniekošanas prasības nekustamā īpašuma īpašnieka vai tiesiskā valdījumā esošajās decentralizētās kanalizācijas sistēmās, kuras nav pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai, un šādu sistēmu reģistrācijas kārtību Valmieras novadā. Tai skaitā, nosaka Valmieras novada pašvaldības ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas un apkalpes teritorijas.

Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā vai valdījumā ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas Valmieras pilsētas ar aglomerāciju teritorijā, novada pilsētās – Mazsalacā, Rūjienā, Sedā, Strenčos, kā arī ciemos, kuru robežas ir noteiktas pašvaldības teritorijas plānojumā.

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem un valdītājiem ir:

  • jāiesniedz pieteikums savā īpašumā vai valdījumā esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas (rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/dnn; septiķi; notekūdeņu krājtvertnes) reģistrācijai;
  • jānodrošina radīto notekūdeņu uzkrāšana vai attīrīšana ekspluatācijā nodotā decentralizētā kanalizācijas sistēmā;
  • jānodrošina decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatācija un apkope atbilstoši normatīvajos aktos noteiktām prasībām.

Decentralizētos kanalizācijas (asenizācijas) pakalpojumus Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ir tiesīgs sniegt asenizators, kurš atbilst Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” un Valmieras novada pašvaldības domes 2022. gada 29. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 69 “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas un uzskaites kārtību Valmieras novadā” noteiktajām prasībām un ir reģistrējies Pašvaldībā.

Jautājumos par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu var sazināties, zvanot uz tālr. 64292253 vai rakstot uz e-pastu