Pilsēta / Valmiera / Pilsētas koku novērtējumi / Raiņa ielas posms no Beātes ielas līdz Valmieras apvedceļam

Valmiera

Raiņa ielas posms no Beātes ielas līdz Valmieras apvedceļam

Koku novērtējums Raiņa ielai (no Beātes ielas līdz Valmieras apvedceļam) veikts 2020.gada 20.septembrī. To veica SIA ZĪLE ROKĀ.

Kopā novērtēti 198 koki.

Koku numurēti dabā ar plastikāta numuriem pēc vienotas sistēmas. Nosakot koku vitalitāti, novērtēts koku fiziskais stāvoklios pēc 10 baļļu sistēmas. Katram kokam noteikts tā vecumposms, noteikta kopšanas darbu prioritāte, paredzot ieteicamos sakopšanas darbus, un noteikts koka vispārējais novērtējums. Ja tiek paredzēti teritorijas rekonstrukcijas darbi, papildus izstrādāti ieteikumi koku saglabāšanai un aizsardzībai labiekārtošanas darbu laikā.

Veicot teritorijā koku stāvokļa novērtējumu, secināts, ka apsekotajā teritorijā aug 10 koku sugas:

 • 124 parastie ozoli;
 • 2 sarkanie ozoli;
 • 1 pūlolvītols;
 • 32 parastās liepas;
 • 3 parastie oši;
 • 4 parastās egles;
 • 1 parastā goba;
 • 1 parastā kļava;
 • 30 Holandes liepas.

Teritorijā konstatēti:

 • 87 ļoti vērtīgi un izcili koki, kas noteikti ir saglabājami;
 • 107 vērtīgi koki, kas iespēju robežās ir saglabājami;
 • 4 mazvērtīgi un nevērtīgi koki, ko teritorijas kopšanas un attīstības nolūkā ir pieļaujams likvidēt.

Koku kopšanas prioritātes:

2 koki ar kopšanas prioritāti A! – nepieciešmaa nekavējoša kopšana
94 koki ar kopšanas prioritāti A – nepieciešama kopšana tuvāko sešu mēnešu laikā
85 koki ar kopšanas priroritāti B – nepieciešama kopšana, bet nav steidzama
17 koki ar kopšanas prioritāti D – kopšana nav nepieciešama