Korupcijas novēršana

Korupcijas novēršana

Korupcijas novēršana

Korupcija ir kukuļošana vai jebkura cita valsts amatpersonas rīcība, kas vērsta uz to, lai, izmantojot dienesta stāvokli, savas pilnvaras vai pārsniedzot tās, iegūtu nepelnītu labumu sev vai citām personām.

Interešu konflikts ir situācija, kurā valsts amatpersonai, pildot valsts amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.

Korupciju novērš un apkaro Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB), kontrolē politisko organizāciju (partiju) finansēšanas kārtības ievērošanu un likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpildi (tai skaitā valsts amatpersonām noteiktos amatu savienošanas ierobežojumus), kā arī citos normatīvajos aktos valsts amatpersonām noteikto papildu ierobežojumu ievērošanu.

Piemēri un pazīmes, kas var liecināt par korupciju, pieejami ŠEIT.

Valmieras novada pašvaldībā kontaktpunkta funkcijas, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem, pilda Valmieras novada Centrālās pārvaldes struktūrvienības “Personāla nodaļa” juriste Mairita Lakstiņa, telefons 26571891, e-pasts .

Par iespējamiem korupcijas gadījumiem iedzīvotāji var ziņot arī tieši KNAB, izmantojot elektronisko ziņošanas formu, kas ir pieejama KNAB tīmekļvietnē vai platformā “Ziņo Knab”.

Iekšējās kontroles sistēma (pretkorupcijas plāns)

Nolūkā preventīvi novērst/mazināt korupcijas  un interešu konflikta riskus, Valmieras novada pašvaldībā 25.07.2023. tika apstiprināta iekšējā kontroles sistēma (IKS), kuras ietvaros, ņemot vērā Ministru kabineta 17.10.2017. noteikumos Nr.630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” noteikto, tika:

1.aprakstītas pašvaldībā esošās/nepieciešamās darbības, dokumenti, rīcības, procesi. (25.07.2023. rīkojuma Nr.4.1.1/23/284 1.pielikums);

2. veikta pašvaldības funkciju/uzdevumu/darbības jomu identificēšana, noteikti to iespējamie korupcijas riski, risku mazināšanas vai novēršanas pasākumi, atbildīgie par šo pasākumu veikšanu un izpildes termiņi (25.07.2023. rīkojuma Nr.4.1.1/23/284 2.pielikums);

3.veikts visu amatu, kas pakļauti korupcijas riskiem, izvērtējums (25.07.2023. rīkojuma Nr.4.1.1/23/284 3.pielikums).

(25.07.2023. rīkojumam Nr.4.1.1/23/284 un tā pielikumiem ir noteikts ierobežotas pieejamības statuss, tādēļ publicētas tiek rīkojuma pielikumu veidlapas – bez informācijas par tajās iekļauto izvērtējumu.)

Pašvaldībā tiek veikta nepārtraukta iekšējās kontroles pasākumu pilnveide. tostarp, regulāri novērtējot kvalitātes vadības procesu efektivitāti, vismaz reizi gadā pārskatot identificētos riskus, nosakot jaunus riskus/risku līmeņus un jaunus pasākumus to novēršanai utt. Tāpat, lai pilnveidotu darbinieku zināšanas par korupcijas un interešu konflikta jautājumiem, pašvaldībā tiek organizēti KNAB semināri vismaz vienu reizi trīs gados, kā arī ikdienā darbinieki tiek informēti par šiem jautājumiem.