Pilsēta / Valmiera / Pilsētas koku novērtējumi / Dīvaliņa ielas posmā no Dīvaliņa kapiem līdz Tērbatas ielai

Valmiera

Dīvaliņa ielas posmā no Dīvaliņa kapiem līdz Tērbatas ielai

Koku inventarizācija (koku vizuāla novērtēšana) Dīvaliņa ielā (posmā no Dīvaliņa kapiem līdz Tērbatas ielai) tika veikts 2020.gada 23.augustā. To veica SIA ZĪLE ROKĀ.

Kopā novērtēti 85 koki.

Koku numurēti dabā ar plastikāta numuriem pēc vienotas sistēmas. Nosakot koku vitalitāti, novērtēts koku fiziskais stāvoklios pēc 10 baļļu sistēmas. Katram kokam noteikts tā vecumposms, noteikta kopšanas darbu prioritāte, paredzot ieteicamos sakopšanas darbus, un noteikts koka vispārējais novērtējums. Ja tiek paredzēti teritorijas rekonstrukcijas darbi, papildus izstrādāti ieteikumi koku saglabāšanai un aizsardzībai labiekārtošanas darbu laikā.

Veicot teritorijā koku stāvokļa novērtējumu, secināts, ka apsekotajā teritorijā aug 1 koku suga: parastais ozols.

Teritorijā konstatēti:

  • 24 ļoti vērtīgi un izcili koki, kas noteikti ir saglabājami;
  • 56 vērtīgi koki, kas iespēju robežās ir saglabājami;
  • 5 mazvērtīgi un nevērtīgi koki, ko teritorijas kopšanas un attīstības nolūkā ir pieļaujams likvidēt.

Koku kopšanas prioritātes:

  • 64 koki ar kopšnas prioritāti A – darbi veicami tuvāko sešu mēnešu laikā;
  • 19 koki ar kopšanas prioritāti B – nepieciešama kopšana, bet nav steidzama;
  • 18 koki ar kopšanas prioritāti D – kopšana nav nepieciešama.