Attīstība

Lokālplānojumi

Lokālplānojums — vietējās pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kuru izstrādā valstspilsētas daļai, novada pilsētai vai tās daļai, ciemam vai tā daļai vai lauku teritorijas daļai kāda plānošanas uzdevuma risināšanai vai teritorijas plānojuma detalizēšanai vai grozīšanai.

Valmieras valstspilsētas teritorija

Lokālplānojums, kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada), nekustamajam īpašumam Rūpniecības ielā 44, Valmierā, Valmieras novadāIzstrādē
Lokālplānojums, kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada), nekustamā īpašuma “Industriālais parks”, Valmierā, Valmieras novadā, daļaiIzstrādē
Lokālplānojums, kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada), zemes vienībai Kārļa Baumaņa ielā 1, Valmierā, Valmieras novadāSpēkā
Lokālplānojums zemes vienībām Dakstiņu iela 1, Matīšu šoseja 4, Sporta iela 2, Dakstiņu iela un Ķieģeļu iela, Valmierā, lai izdarītu grozījumus Valmieras pilsētas teritorijas plānojumā (no 2017.gada)Spēkā

Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības teritorija

Lokālplānojums, kas groza Beverīnas novada teritorijas plānojumu 2012. -2024.gadam, nekustamajam īpašumam “Tālavas”, Mūrmuižā, Kauguru pagastā, Beverīnas novadāSpēkā
Lokālplānojums, kas groza Beverīnas novada teritorijas plānojumu 2012.–2024.gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Mičkēnu nomales” Kauguru pagastā, Valmieras novadāSpēkā

Burtnieku apvienības teritorija

Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Lakstīgalas”,Valmieras pagastā, Burtnieku novadā – rūpniecības apbūves teritorijas paplašināsanaiSpēkā
“Lokālplānojums, kas groza Mazsalacas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam un Burtnieku novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam, vēja parkam Skaņkalnes un Vecates pagastos, Valmieras novadā”Izstrādē

Kocēnu apvienības teritorija

Lokālplānojums “Kapteiņi”, Kocēnu pagasts, Kocēnu novadsSpēkā
Lokālplānojums “Birztalas”, Kocēnu pagasts, Kocēnu novadsSpēkā
Lokālplānojums, kas groza Kocēnu novada teritorijas plānojumu 2014.–2025.gadam, izstrādes uzsākšanu teritorijai starp Brandeļa ezeru un autoceļu A3, Brandeļos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadāIzstrādē

Naukšēnu apvienības teritorija

Lokālplānojums nekustamajam īpašumam Naukšēnu pagasta Naukšēnu ciema “Aldaru mežs”Spēkā

Rūjienas apvienības teritorija

Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 18, Rūjienā, Valmieras novadāSpēkā
Lokālplānojums, kas groza Rūjienas novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam, vēja parks “Lode”, Lodes pagastā, Valmieras novadāIzstrādē

Strenču apvienības teritorija

Lokālplānojums, kas groza Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.–2023.gadam, nekustamajam īpašumam Jāņa Ziemeļnieka ielā 10, Strenčos, Valmieras nov.Spēkā
Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 2023.gada 16.jūnija saistošajos noteikumos Nr.95 “Lokālplānojuma, kas groza Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam, nekustamajam īpašumam Jāņa Ziemeļnieka ielā 10, Strenčos, Valmieras novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”

Mazsalacas apvienības teritorija

“Lokālplānojums, kas groza Mazsalacas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam un Burtnieku novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam, vēja parkam Skaņkalnes un Vecates pagastos, Valmieras novadā”Izstrādē