Attīstība / Teritorijas plānošanas dokumenti / Lokālplānojumi / Lokālplānojums, kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada), nekustamajam īpašumam Rūpniecības ielā 44, Valmierā, Valmieras novadā

Lokālplānojums, kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada), nekustamajam īpašumam Rūpniecības ielā 44, Valmierā, Valmieras novadā

Lokālplānojums, kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada), nekustamajam īpašumam Rūpniecības ielā 44, Valmierā, Valmieras novadā

Paziņojums par lokālplānojuma, kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada), nekustamajam īpašumam Rūpniecības ielā 44, Valmierā, Valmieras novadā izstrādes uzsākšanu

Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.punktu paziņo, ka Pašvaldības dome 20.02.2024. ir pieņēmusi lēmumu Nr.93 (protokols Nr.2, 69.§) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Rūpniecības ielā 44, Valmierā, Valmieras novadā, lai grozītu Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada)”, ar kuru ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam Rūpniecības ielā 44, Valmierā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9601 011 2703, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9601 011 2703 (turpmāk – Zemes vienība).

Saskaņā ar Valmieras pilsētas pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.270 “Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma (no 2017.gada) grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 08.12.2016. lēmumu Nr.469 (ārkārtas sēdes protokols Nr.13, 2.§)), Zemes vienībai ir noteikts funkcionālais zonējums Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1), kurā nav atļauta dzīvojamo māju apbūve. Bez tam Zemes vienība atrodas teritorijā ar īpašiem noteikumiem (TIN 14) – Plūdu riska teritorija (ar applūduma varbūtību vienu reizi 100 gados).

Lokālplānojuma izstrādes mērķis – grozīt Valmieras pilsētas teritorijas plānojumā (no 2017.gada) noteikto funkcionālo zonējumu Zemes vienībai noteikto funkcionālo zonējumu no “Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1)” uz ”Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija”.

Priekšlikumus un ieteikumus, adresētus Valmieras novada pašvaldībai, līdz 15.04.2024.var iesniegt:

Informācija par lokālplānojuma publiskās apspriešanas pasākumiem un sabiedrības līdzdalības iespējām tiks publicēta Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā (turpmāk – ģeoportāls) https://geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, Pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmierasnovads.lv sadaļā “Attīstība – Teritorijas plānošanas dokumenti – Lokālplānojumi” un sadaļā “Sabiedrība – Sabiedrības līdzdalība”, kā arī Pašvaldības informatīvajā izdevumā.

Ieinteresētās personas ar jautājumiem par lokālplānojumu var vērsties pie lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Valmieras novada pašvaldības Attīstības pārvaldes struktūrvienības “Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa” teritorijas plānotāja Ginta Bērtiņa, pa tālruni +371 20220247, elektronisko pastu .

Hipersaite uz ģeoportālu ar lokālplānojuma unikālo identifikatoru: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_29442