Izsoles

  • Visas kategorijas
  • Atsavināšanas izsoles
  • Kustamās mantas izsoles
  • Nomas tiesību izsoles
angāru foto
18.04.2024

Rūpniecības ielā 1, Valmierā, divu angāra ēku telpas un zeme

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, divu angāra ēku, kadastra apzīmējumi 9601 013 1811 021, 9601 013 1811 022, telpu un zemes pirmo rakstisko…

Lasīt vairāk
18.04.2024

Nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1, Valmierā, ēkas telpu daļa (5191,41 m2) un zeme

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, ēkas, kadastra apzīmējums 9601 013 1811 023, telpu daļas (5191,41 m2) un zemes trešo rakstisko nomas tiesību izsoli.…

Lasīt vairāk
18.04.2024

Nekustamā īpašuma “Rīsmetes”, Valmieras pagastā, zemes vienības daļa

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Rīsmetes”, Valmieras pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošās zemes vienības daļas pirmo mutisko nomas tiesību izsoli. Izsoles objekts – zemes vienības daļa 14,63 ha platībā…

Lasīt vairāk
12.04.2024

Nekustamā īpašuma “Mazjurisoni”, Skaņkalnes pagastā, zemes vienības noma

Valmieras novada pašvaldība izsludina pirmo mutisko nomas tiesību izsoli par nekustamā īpašuma “Mazjurisoni”, Skaņkalnes pagastā, Valmieras novadā, zemes vienības nomas tiesību iegūšanu. Izsoles objekts – zemes vienība “Mazjurisoni”, Skaņkalnes pagasts,…

Lasīt vairāk
12.04.2024

Nekustamā īpašuma “Celmiņi”, Sēļu pagastā, zemes vienības daļas noma

Valmieras novada pašvaldība izsludina pirmo mutisko nomas tiesību izsoli par nekustamā īpašuma “Celmiņi”, Sēļu pagastā, Valmieras novadā, zemes vienības daļas nomas tiesību iegūšanu Izsoles objekts – daļa zemes vienības “Celmiņi”,…

Lasīt vairāk
Bastiona ēka
12.04.2024

Nekustamā īpašuma Bastiona ielā 24, Valmierā, ēkas 1.stāva nedzīvojamās telpas Nr.11 un Nr.12

Valmieras novada pašvaldība izsludina ceturto mutisko nomas tiesību izsoli par nekustamā īpašuma Bastiona ielā 24, Valmierā, Valmieras novadā, ēkas, kadastra apzīmējums 9601 001 2001 001, 1.stāva nedzīvojamo telpu Nr.11 un…

Lasīt vairāk
22.03.2024

“Industriālais parks”, Valmierā – izcērtamā koksne

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – izcērtamai koksnei: zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9662 003 0111, platība 9,0 ha, cirtes veids – sanitārā izlases…

Lasīt vairāk
22.03.2024

Meža platība “Ķieģeļi”, Kocēnu pagasts

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – izcērtamai koksnei pašvaldības īpašumā esošajās meža platībās: “Ķieģeļi”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, 707.kvartāla 8.nogabals, platība – 0.11 ha,…

Lasīt vairāk
22.03.2024

Meža platība “Bērži”, Burtnieku pagasts

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – izcērtamai koksnei pašvaldības īpašumā esošajās meža platībās: “Bērži”, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, 636.kvartāla 2., 4. un 5.nogabals, platība…

Lasīt vairāk
22.03.2024

Meža platība “Apiņi”, Vecates pagasts

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – izcērtamai koksnei pašvaldības īpašumā esošajās meža platībās: “Apiņi”, Vecates pagastā, Valmieras novadā, 582.kvartāla 21. un 23.nogabals, platība –…

Lasīt vairāk
22.03.2024

Nekustamais īpašums “Bez adreses”, Ēveles pagasts

Papildināts 11.04.2024. Izsole noslēgusies Nomas tiesību izsoles rezultāts: Nekustamā īpašuma “Bez adreses”, Ēveles pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošās zemes vienības kadastra apzīmējums 9454 001 0091, platības 2,8 ha (turpmāk –…

Lasīt vairāk
22.03.2024

Nekustamā īpašuma “Atpūtas parks”, Vaidavā, kioska telpas un zeme

Papildināts 11.04.2024. Izsole noslēgusies Nomas tiesību izsoles rezultāts: Nekustamā īpašuma “Atpūtas parks”, Vaidava, Vaidavas pagasts, Valmieras novads, daļas, kas sastāv no kioska, kadastra apzīmējums 9688 004 0233 003, telpām ar…

Lasīt vairāk