Pašvaldība / Par pašvaldību / Kontakti / Sociālo lietu pārvalde

Pašvaldība

Sociālo lietu pārvalde

Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
64207140

Beverīna

Vārds uzvārdsE-pastsAmatsKontakti
Beverīnas novada Sociālais dienests[email protected]64233421
Ginta Pikšēna[email protected]Sociālā dienesta vadītāja64220887, 26118898
 Inga Čama[email protected]Sociālā darbiniece Trikātas pagastā64729243

Burtnieki

Vārds uzvārdsE-pastsAmatsKontakti
Sanda Kakse[email protected]Sociālā dienesta vadītāja p.i.25726031
Jānis Zauers[email protected]Valmieras pagasta sociālais darbinieks64207077, 26442991
Rudīte Ādamsone[email protected]Matīšu pagasta sociālā darbiniece26101602
Līga Krūmiņa[email protected]Sociālā darbiniece25737711
Sociālais darbinieks Ēveles pagastā[email protected]26101602, 29452929
Agita Sniedze[email protected]Burtnieku pagasta sociālā darbiniece25772258
Vija Ozola[email protected]Vecates pagasta sociālā darbiniece20204007
Irēna Šmite[email protected]Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem26673388
Anna Kalniņa[email protected]Psihologs29225729
Inga Šulce[email protected]Psihologs29322799

Kocēni

Vārds uzvārdsE-pastsAmatsKontakti
Solvita Rumba[email protected]
[email protected]
Dienesta vadītāja27891673
Sandra Eglīte[email protected]Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem25414982
Sarmīte Bračka[email protected]Sociālās palīdzības un sociālās aprūpes organizators27891674
Antra Ulmane[email protected]Sociālā darbiniece ar specializāciju darbam ar sociālā riska grupām29232478
Elīna Gerliņa[email protected]Sociālā darbiniece ar specializāciju darbam ar personām pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma25636999
Sanita Dārziņa Švalbe[email protected]Sociālā darbiniece ar specializāciju darbam ar bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas28685852
Evita Lūse[email protected]Sociālā darbiniece ar specializāciju darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem25445245
Psihologi Kocēnu novadā[email protected]28685852

Mazsalaca

Vārds uzvārdsE-pastsAmatsKontakti
Agrita Bērziņa[email protected]Sociālā dienesta vadītāja64251404

Naukšēni

Vārds uzvārdsE-pastsAmatsKontakti
Konsultācijas64250903
Vija BētakaAprūpētāja26098907

Rūjiena

Vārds uzvārdsE-pastsAmatsKontakti
Una Sniega[email protected]Sociālā dienesta vadītāja64268110
Teiksma Dreimane[email protected]Sociālā darbiniece64268111
Ligita Eglīte[email protected]Sociālā darbiniece29243913
64268110
Baiba Pētersone[email protected]Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem29243913
64268110
Dace Petkēvica[email protected]Sociālā darbiniece64230909
Guna Lūsīte[email protected]Psiholoģe29243913
Vineta Siliņa[email protected]Sociālā rehabilitētāja26424540
64263516

Strenči

Vārds uzvārdsE-pastsAmatsKontakti
Santa Neļķe[email protected]sociālā darba organizatore25690672
Amanda Vilkaste[email protected]Sociālā darbiniece64715626, 26171122
Ina Timermane[email protected]Sociālā darbiniece64715617, 26171133

Valmiera

Vārds uzvārdsE-pastsAmatsKontakti
Kaija Mucenience[email protected]Sociālo lietu pārvaldes vadītāja64232105
Liene Bukuma[email protected]Sociālo lietu pārvaldes lietvedības sekretāre64207140
Guna Poikāne[email protected]Speciāliste veselības veicināšanas jautājumos29298956
Zane Priedule[email protected]Sociālo lietu pārvaldes juriskonsulte64207632

Iestādes “Sociālo lietu pārvalde” struktūrvienība “Ģimenes atbalsta nodaļa”

Vārds uzvārdsE-pastsAmatsKontakti
Ilze Kaupe[email protected]Vecākā sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem64207142
Laine Ločmele[email protected]Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem64210695
Baiba Zariņa[email protected]Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem64207142
Jana Liseiko[email protected]Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem64210698

Iestādes “Sociālo lietu pārvalde” struktūrvienība “Sociālā atbalsta nodaļa”

Vārds uzvārdsE-pastsAmatsKontakti
Iveta Sokola-Sokolova[email protected]Sociālā atbalsta nodaļas vadītāja64210688
Jolanta Rutkovska[email protected]Sociālā atbalsta nodaļas vecākā sociālā darbiniece64210692
Līga Jakobsone[email protected]Sociālā atbalsta nodaļas sociālā darbiniece64210691
Sandra Lapiņa[email protected]Sociālā atbalsta nodaļas sociālās palīdzības organizatore64207153
Līga Oliņa[email protected]Sociālā atbalsta nodaļas sociālā darbiniece64210690
Antra Frīdberga[email protected]Sociālā atbalsta nodaļas sociālā darbiniece64210693
Karlīne Jākabsone[email protected]Sociālā atbalsta nodaļas sociālā darbiniece64207151

SOCIĀLO LIETU PĀRVALDES MĒRĶI UN UZDEVUMI

Sociālo lietu pārvaldes mērķis ir sniegt sociālo palīdzību, organizēt un sniegt sociālos pakalpojumus Valmieras novada iedzīvotājiem, lai nodrošinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdalību savas situācijas uzlabošanā. Tiesības saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību ir Latvijas Republikas pilsoņiem un nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods, izņemot personas, kuras ir saņēmušas termiņuzturēšanās atļauju.

Sociālo lietu pārvaldes uzdevumi:

 • Sociālo lietu pārvaldes kompetences ietvaros patstāvīgi vai sadarbībā ar pašvaldības struktūrvienību, iestāžu vadītājiem īstenot Pašvaldības domes pieņemtos lēmumus, pašvaldības vadības izdotos rīkojumus, norādījumus;
 • atbilstoši pašvaldības nolikumam un Sociālo lietu pārvaldes kompetencei, sagatavot lēmumprojektus iesniegšanai pašvaldības domes pastāvīgajās komitejās un pašvaldības domes sēdē;
 • Sociālo lietu pārvaldes kompetences ietvaros sadarboties ar pašvaldības struktūrvienībām, iestādēm, kapitālsabiedrībām, kā arī citām valsts un pašvaldību institūcijām, iestādēm, nevalstiskajām organizācijām;
 • veikt sociālo darbu, sniegt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu Valmieras novadā dzīvesvietu deklarējušām personām, ģimenēm un personu grupām, kurām tas nepieciešams, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 • pieņemt lēmumus par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības piešķiršanu, to apmēriem un samaksas kārtību, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
 • saskaņā ar Valmieras novada pašvaldības saistošiem noteikumiem, organizēt un nodrošināt nakts patversmes pakalpojumu, informāciju un konsultācijas, personām, kuru dzīvesvieta nav konstatējama;
 • saskaņā ar pašvaldības domes lēmumu, nodrošināt pašvaldības sociālo dzīvojamo māju apsaimniekošanu;
 • nodrošināt informācijas pieejamību novada iedzīvotājiem par pašvaldības sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, to saņemšanas kārtību, par iedzīvotāju tiesībām un līdzdarbības pienākumiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanā, par Sociālo lietu pārvaldes darba organizāciju, kā arī par citiem ar sociālo darbu saistītiem jautājumiem;
 • novērtēt iedzīvotāju, kuru dzīvesvieta deklarēta Valmieras novadā un kuri Sociālo lietu pārvaldē vēršas pēc palīdzības, vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus;
 • noteikt Sociālo lietu pārvaldes klientu līdzdarbības pienākumus;
 • iekārtot Sociālo lietu pārvaldes klientu lietas, izveidot un uzturēt informatīvo datu bāzi par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu pieprasītājiem un saņēmējiem, sniegtās sociālās palīdzības un pakalpojumu veidiem, finansu līdzekļu izlietojumu un apjomu;
 • nodrošināt informācijas par Sociālo lietu pārvaldes klientiem konfidencialitāti, ierobežotas pieejamības informācijas sniegšanas nosacījumu izpildi, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
 • atbilstoši pašvaldības vadības pieprasījumam, sniegt informāciju par Sociālo lietu pārvaldes darbību, veikt datu apkopojumus, to analīzi, informēt par rezultātiem. Veikt analīzi sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nepieciešamības attīstību, plānot tam nepieciešamo finansējumu;
 • līdzdarboties Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma apguvē;
 • nodrošināt Sociālo lietu pārvaldes klienta sociālo vajadzību risināšanai nepieciešamo sadarbību ar ārstniecības iestādēm, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju, nevalstiskajām organizācijām, citu pašvaldību sociālajiem dienestiem un citiem pakalpojumu sniedzējiem;
 • izstrādāt priekšlikumus jaunu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības ieviešanai Valmieras novadā.
Sociālo lietu pārvaldes nolikums (aktualizēts 12.08.2021.)

SOCIĀLĀ ATBALSTA NODAĻA

 • sociālā darba speciālistu (sociālie darbinieki, sociālās palīdzības organizators) konsultācijas;
 • sociālo darbinieku sniegts psihosociālais atbalsts;
 • personas vajadzību un resursu novērtēšana;
 • sociālo pakalpojumu nodrošināšana;
 • sociālās palīdzības sniegšana;
 • cita materiālā atbalsta sniegšana.

Pilngadīgām personām, kuru dzīvesvieta deklarēta Valmieras pilsētā, saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem SOCIĀLĀ ATBALSTA NODAĻAS darbinieki nodrošina konsultatīvu atbalstu, personas vajadzību un resursu novērtēšanu un sociālos pakalpojumus.

Atsevišķi dzīvojošām personām un ģimenēm, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Valmieras pilsētā, saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem ir tiesības saņemt Valmieras pilsētas pašvaldības nodrošinātu sociālo palīdzību un citu materiālo atbalstu.

SOCIĀLĀ ATBALSTA NODAĻĀ sniedz konsultācijas par veicamajām darbībām, lai saņemtu nepieciešamo sociālo pakalpojumu:

 • asistenta pakalpojumu pašvaldībā personai ar I vai II invaliditātes grupu un personai no piecu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti;
 • sociālās rehabilitācijas pakalpojumu no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām (pakalpojums nodrošināts Valmieras pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā – nodibinājumā „Centrs Valdardze”, Raiņa ielā 9F, Valmierā);
 • sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sociālās rehabilitācijas institūcijā (pakalpojuma piešķiršanu, tā saņemšanas laiku, vietu un pakalpojuma saņēmēju rindu koordinē Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Jūrmalā):

*līdz 14 dienām ilgu pakalpojuma kursu var saņemt:

– persona ar funkcionēšanas traucējumiem pēc valsts apmaksātas multiprofesionālas medicīniskās rehabilitācijas pabeigšanas stacionārā vai dienas stacionārā, ja slimības izraisītie funkcionēšanas traucējumi atbilstoši Starptautiskajai funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijai ir aktivitāšu un dalības līmenī un ja ārstniecības iestāde izrakstā no stacionārā pacienta medicīniskās kartes ir rekomendējusi saņemt pakalpojumu

– persona ar prognozējamu invaliditāti darbspējīgā vecumā un persona ar prognozējamu invaliditāti pēc darbspējīgā vecuma, kura ir nodarbināta, ja Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas apstiprinātajā personas individuālajā rehabilitācijas plānā ir noteikta nepieciešamība saņemt pakalpojumu;

*līdz 21 dienai ilgu pakalpojuma kursu var saņemt:

-Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma 15.pantā minētās personas;

-likuma „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” 2. un 4.pantā minētās per­sonas;

 • dienas aprūpes centra pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (pakalpojums nodrošināts nodibinājuma „Fonds „Iespēju tilts”” Dienas aprūpes centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem „Stropiņš”, Garā ielā 10, Valmierā);
 • aprūpes mājās pakalpojumu (pakalpojumu līdz 2020.gada 31.decembrim nodrošina biedrība „Latvijas Samariešu apvienība”);
 • īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumu institūcijā (pakalpojums nodrošināts SIA „Vidzemes slimnīca”, Jumaras ielā 195, Valmierā);
 • ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā (pakalpojums rindas kārtībā nodrošināts Valmieras pilsētas pašvaldības pansionātā „Valmiera”, Rīgas ielā 55 un Kauguru ielā 3, Valmierā);
 • nakts patversmes pakalpojumu (pakalpojumu gada aukstajā periodā nodrošina nevalstiska organizācija).

Sociālās palīdzības veidi:

 • pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai;
 • dzīvokļa pabalsts centrālapkures sezonā un individuālā kurināmā iegādei;
 • brīvpusdienas un pusdienu maksas atlaides skolēniem;
 • uzturmaksas atlaides Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem;
 • pabalsts mācību gada uzsākšanai;
 • pabalsts daļēju medicīnisko izdevumu apmaksai.

Cita materiālā atbalsta veidi:

 • pabalsti pilngadību sasniegušam bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās;
 • svētku pabalsts ilgdzīvotājiem, kuri sasnieguši 100 un vairāk gadus;
 • bērna piedzimšanas pabalsts;
 • apbedīšanas pabalsts.

SOCIĀLĀ ATBALSTA NODAĻA nodrošina:

 • personas ikdienas aktivitāšu un vides novērtējumu, ja invaliditātes ekspertīze jāveic medicīnisko indikāciju noteikšanai īpašai kopšanai;
 • personas asistenta klātbūtni gadījumos, kad sociālais darbinieks izvērtējis nepieciešamību nodrošināt klientam atbalstu ikdienas sadzīves organizēšanā dzīvesvietā;
 • ilgdzīvotāju, kuri sasnieguši 90, 95, 100 un vairāk gadus, sveikšanu;
 • atbalsta grupu organizēšanu dažādām iedzīvotāju mērķgrupām (pēc nepieciešamības);
 • sociālo pakalpojumu plānošanu un organizēšanu personām, kuras iesaistījušās Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas projektā „Vidzeme iekļauj”.
Sociālā atbalsta nodaļas nolikums

ĢIMENES ATBALSTA NODAĻA

Ģimenes atbalsta nodaļas darbinieki ir tie, kas var palīdzēt bērnu vecākiem saskatīt iespēju mainīt savu dzīvesveidu un mācīties uzņemties atbildību un rūpes, lai bērni nenonāktu ārpusģimenes aprūpes iestādēs, bet varētu augt viņiem vispiemērotākajā vidē – savā ģimenē. Pie mums tiek piedāvāta iespēja ikvienai ģimenei, kas savu dzīvesvietu deklarējusi Valmieras pilsētā, saņemt sociālo darbinieku un speciālistu konsultācijas:

 • bērnu aprūpes un audzināšanas jautājumos,
 • bērnu un pusaudžu uzvedības problēmu gadījumos,
 • bērnu vecumam atbilstošu disciplinēšanu,
 • sadzīviska rakstura un cita veida problēmu risināšanai,
 • par iespējām sevi un savus ģimenes locekļus pasargāt no vardarbības,
 • kā palīdzēt sev un ģimenes locekļiem saņemt rehabilitācijas pakalpojumu saistībā ar dažāda veida atkarībām,
 • par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu veidiem un to saņemšanas kārtību,
 • par iespējām saņemt valstī nodrošināto bezmaksas juridisko palīdzību,
 • par iespējām saņemt valstī noteikto bezmaksas palīdzību no vardarbībās cietušām personām un vardarbības veicējiem,
 • palīdzēt noformēt uzturlīdzekļu piedziņai nepieciešamos dokumentus.

Ģimenēm atkarībā no situācijas un nepieciešamības, varam nodrošināt bezmaksas sociālo darbinieku, psihologa, tuvākajā laikā arī sociālā rehabilitētāja atbalstu. Sākot ar 1.aprīli piedāvājam bezmaksas psihologa konsultāciju jaunajiem vecākiem, kuriem piedzimis pirmais bērns ģimenē.

Ģimenes atbalsta nodaļas nolikums