Pašvaldība

Sociālās aprūpes centrs “Lode”

“Liepkalni”, Lode, Lodes pag., Valmieras nov., LV-4248
sac.lode@valmierasnovads.lv
64236046
Vārds, uzvārdsAmatsE-pastsTālrunis
Ginta PutnaSociālās aprūpes centra direktoreginta.putna@valmierasnovads.lv64234046, 22018376
Ilga BērziņaLietvedeilga.berzina@valmierasnovads.lv64219009
Olga KrivucaSociālā darbinieceolga.krivuca@valmierasnovads.lv64219016
Inga IeviņaVecākā medicīnas māsainga.ievina@valmierasnovads.lv64219902

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā pilngadīgām personām ir tiesīgas saņemt:

  • Pensijas vecuma personas, ja nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpes mājās pakalpojuma noteikto apjomu
  • pilngadīgas personas ar invaliditāti, ja nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpes mājās pakalpojuma noteikto apjomu

Darbības mērķis ir sniegt sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus, kas vērsti uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ, kā arī nodrošināt šo personu dzīves kvalitātes nepazemināšanos, novēršot negatīvās sociālās sekas šo personu dzīvē.

Sociālās aprūpes centra galvenais uzdevums ir sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana pensijas vecuma personām, kā arī I un II grupas invalīdiem, ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādē.

Sociālās aprūpes centra “Lode” nolikums