Izsoļu arhīvs (R1)

20.03.2024.

Papilināts 11.04.2024. Izsole noslēgusies

Nomas tiesību izsoles rezultāts: Nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, kas sastāv no saldētavas ēkas, kadastra apzīmējums 9601 013 1811 023, ēkas adrese Kalēju iela 2, Valmiera, Valmieras novads, daļas, telpu platība 5191,41 m2, tajā skaitā lietderīgā telpu platība 3243,50 m2 un palīgtelpu platība 1947,91 m2, un ar ēkas ekspluatāciju piesaistītās zemes vienības, kadastra apzīmējums 9601 013 0090, daļas 11590 m2 platībā, tajā skaitā neapbūvētā zemes daļa 6923 m2 platībā (turpmāk – Nomas objekts) otrā nomas tiesību izsole 10.04.2024. ir beigusies bez rezultāta.


Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, ēkas, kadastra apzīmējums 9601 013 1811 023, telpu daļas (5191,41 m2) un zemes otro rakstisko nomas tiesību izsoli.

Izsoles objekts – nekustamais īpašums – investīciju objekts – Rūpniecības ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9601 013 1811, daļa, kas sastāv no saldētavas ēkas, kadastra apzīmējums 9601 013 1811 023, adrese Kalēju iela 2, Valmiera, Valmieras novads, daļas, telpu platība 5191,41 m2, tajā skaitā lietderīgā telpu platība 3243,50 m2 un palīgtelpu platību 1947,91 m2, un ar ēkas ekspluatāciju piesaistītās zemes vienības, kadastra apzīmējums 9601 013 0090, daļas 11590 m2 platībā, tajā skaitā neapbūvētā zemes daļa 6923 m2 platībā.

 • Izsoles objekta nomas maksa vienam mēnesim (nomas izsoles sākumcena) noteikta 374,64 euro bez PVN.
 • Izsoles solis objektam – 30,00 euro.
 • Izsoles objekta izmantošanas mērķis – komercdarbības veikšana
 • Izsoles objekta nomas termiņš – 12 (divpadsmit) gadi.
 • Izsoles veids – otrā rakstiskā nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli.
 • Lai piedalītos izsolē, nomas tiesību pretendentiem jāsamaksā drošības nauda 450,00 euro apmērā.

Nomas tiesību pretendenti pieteikumu izsolei var iesniegt līdz 2024.gada 8.aprīlim plkst.17.00:

 1. personīgi nododot Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., LV-4201, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00; vai
 2. nosūtot pa pastu izsoles rīkotājam uz adresi Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., LV-4201 (nodrošinot, ka tas tiek saņemts līdz 12.02.2024. plkst. 17.00).

Izsole notiek 2024.gada 10.aprīlī plkst.10.15,Valmieras novada pašvaldības administrācijas ēkā,Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, Komisijai tās sēdē atverot pretendentu iesniegtos rakstiskos pieteikumus.

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vecākā nekustamā īpašumu speciāliste telpu nomas jautājumos Evija Stračinska, tālrunis +371 25618630, e-pasts: .

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un tā pielikumiem var iepazīties šeit:

Nomas tiesību izsoles noteikumi

1.pielikums_Nomas līguma projekts

2.pielikums_Zemes gabala plāns

3.pielikums_Ēkas 023 telpu plāns

4.pielikums_Pieteikums dalībai izsolē

5.pielikums_Investīciju plāns

6.pielikums_Ēkas 023 Tehniskās apsekošanas atzinums

26.02.2024.

Izsludināta nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1, Valmierā telpu daļas (5191,41 m2) un zemes rakstiskā nomas tiesību izsole

Papildināts 20.03.2024. Izsole noslēgusies

Nomas tiesību izsoles rezultāts: Nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, kas sastāv no saldētavas ēkas, kadastra apzīmējums 9601 013 1811 023, ēkas adrese Kalēju iela 2, Valmiera, Valmieras novads, daļas, telpu platība 5191,41 m2, tajā skaitā lietderīgā telpu platība 3243,50 m2 un palīgtelpu platība 1947,91 m2, un ar ēkas ekspluatāciju piesaistītās zemes vienības, kadastra apzīmējums 9601 013 0090, daļas 11590 m2 platībā, tajā skaitā neapbūvētā zemes daļa 6923 m2 platībā (turpmāk – Nomas objekts) pirmā nomas tiesību izsole 13.03.2024. ir beigusies bez rezultāta, jo netika saņemts neviens Nomas objekta nomas tiesību pretendenta pieteikums.


Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, ēkas, kadastra apzīmējums 9601 013 1811 023, telpu daļas (5191,41 m2) un zemes pirmo rakstisko nomas tiesību izsoli.

Izsoles objekts – nekustamais īpašums – investīciju objekts – Rūpniecības ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9601 013 1811, daļa, kas sastāv no saldētavas ēkas, kadastra apzīmējums 9601 013 1811 023, adrese Kalēju iela 2, Valmiera, Valmieras novads, daļas, telpu platība 5191,41 m2, tajā skaitā lietderīgā telpu platība 3243,50 m2 un palīgtelpu platību 1947,91 m2, un ar ēkas ekspluatāciju piesaistītās zemes vienības, kadastra apzīmējums 9601 013 0090, daļas 11590 m2 platībā, tajā skaitā neapbūvētā zemes daļa 6923 m2 platībā.

Izsoles objekta nomas maksa vienam mēnesim (nomas izsoles sākumcena) noteikta 374,64 euro bez PVN.

 • Izsoles solis objektam – 30,00 euro.
 • Izsoles objekta izmantošanas mērķis – komercdarbības veikšana
 • Izsoles objekta nomas termiņš – 12 (divpadsmit) gadi.
 • Izsoles veids – pirmā rakstiskā nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli.
 • Lai piedalītos izsolē, nomas tiesību pretendentiem jāsamaksā drošības nauda 450,00 euro apmērā.

Nomas tiesību pretendenti pieteikumu izsolei var iesniegt līdz 2024. gada 11. martam plkst. 17.00:

 1. personīgi nododot Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., LV-4201, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00; vai
 2. nosūtot pa pastu izsoles rīkotājam uz adresi Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., LV-4201 (nodrošinot, ka tas tiek saņemts līdz 12.02.2024. plkst. 17.00).

Izsole notiek 2024. gada 13. martā plkst. 10.50,Valmieras novada pašvaldības admoinistrācijas ēkā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, Komisijai tās sēdē atverot pretendentu iesniegtos rakstiskos pieteikumus.

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vecākā nekustamā īpašumu speciāliste telpu nomas jautājumos Evija Stračinska, tālrunis +371 25618630, e-pasts: .

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un tā pielikumiem var iepazīties šeit:

Nomas tiesību izsoles noteikumi

1.pielikums_Nomas līguma projekts

2.pielikums_Zemes gabala plāns

3.pielikums_Ēkas 023 telpu plāns

4.pielikums_Pieteikums dalībai izsolē

5.pielikums_Investīciju plāns

6.pielikums_Ēkas 023 Tehniskās apsekošanas atzinums

31.01.2024.

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1, Valmierā ēkas, telpu daļas un zemes pirmo rakstisko nomas tiesību izsoli

Papildināts 23.02.2024. Izsole noslēgusies

Nomas tiesību izsoles rezultāts: Nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, daļas, kas sastāv no saldētavas ēkas, kadastra apzīmējums 9601 013 1811 023, ēkas adrese Kalēju iela 2, Valmiera, Valmieras novads, daļas, telpu platība 1401,05 m2 un ar ēkas ekspluatāciju piesaistītās zemes vienības, kadastra apzīmējums 9601 013 0090, daļas 3330 m2 platībā, tajā skaitā neapbūvētā zemes daļa 1580 m2 platībā (turpmāk – Izsoles objekts), pirmā rakstiskā nomas tiesību izsole ir noslēgusies. 21.02.2024. apstiprināts Izsoles objekts rakstiskas nomas tiesību izsoles uzvarētājs SIA “AIMASA”, reģistrācijas Nr.44103032138, ar nosolīto augstāko Izsoles objekta nomas maksu mēnesī 183,99 euro plus pievienotās vērtības nodoklis.


Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, ēkas, kadastra apzīmējums 9601 013 1811 023, telpu daļas un zemes pirmo rakstisko nomas tiesību izsoli.

Izsoles objekts – nekustamais īpašums – investīciju objekts – Rūpniecības ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9601 013 1811, daļa, kas sastāv no saldētavas ēkas, kadastra apzīmējums 9601 013 1811 023, adrese Kalēju iela 2, Valmiera, Valmieras novads, daļas, telpu platība 1401,05 m2 un ar ēkas ekspluatāciju piesaistītās zemes vienības, kadastra apzīmējums 9601 013 0090, daļas 3330 m2 platībā, tajā skaitā neapbūvētā zemes daļa 1580 m2 platībā.

 • Izsoles objekta nomas maksa vienam mēnesim (nomas izsoles sākumcena) noteikta 153,99 euro bez PVN.
 • Izsoles solis objektam – 30,00 euro.
 • Izsoles objekta izmantošanas mērķis – komercdarbības veikšana
 • Izsoles objekta nomas termiņš – 10 (desmit) gadi.
 • Izsoles veids – pirmā rakstiskā nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli.
 • Lai piedalītos izsolē, nomas tiesību pretendentiem jāsamaksā drošības nauda 200,00 euro apmērā.

Nomas tiesību pretendenti pieteikumu izsolei var iesniegt līdz 2024. gada 12. februārim plkst. 17.00:

 1. personīgi nododot Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., LV-4201, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00; vai
 2. nosūtot pa pastu izsoles rīkotājam uz adresi Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., LV-4201 (nodrošinot, ka tas tiek saņemts līdz 12.02.2024. plkst. 17.00).

Izsole notiek 2024. gada 14. februārī plkst. 10.55,Valmieras novada pašvaldības admoinistrācijas ēkā,Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, Komisijai tās sēdē atverot pretendentu iesniegtos rakstiskos pieteikumus.

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vecākā nekustamā īpašumu speciāliste telpu nomas jautājumos Evija Stračinska, tālrunis +371 25618630, e-pasts: .

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un tā pielikumiem var iepazīties šeit:

20.06.2023.

Nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9601 013 1811, daļas – jaunbūvējamās ražošanas ēkas un tai funkcionāli nepieciešamās zemes vienības nomas tiesību un zemes vienības daļas, kadastra apzīmējums 9601 013 0090 8001 apbūves tiesību pirmā mutiskā izsole

PAPILDINĀTS 06.07.2023.

IZSOLE NOSLĒGUSIES

Nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, kadastra Nr.96010131811, daļas – jaunbūvējamās ražošanas ēkas un tai funkcionāli nepieciešamās zemes vienības nomas tiesību un zemes vienības daļas, kadastra apzīmējums 9601 013 0090 8001 apbūves tiesību (turpmāk – IZSOLES OBJEKTS), 06.07.2023. izsoles uzvarētājs ir SIA “Defence Partnership Latvia”, reģistrācijas Nr.44103140812, ar nosolīto augstāko IZSOLES OBJEKTA maksu 14 966,70 EUR (četrpadsmit tūkstoši deviņi simti sešdesmit seši euro un 70 centi) mēnesī plus pievienotās vērtības nodoklis.


Valmieras novada pašvaldība rīko pirmo mutisko nomas tiesību un apbūves tiesību izsoli ar augšupejošu soli investīciju objektam – Valmieras novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 9601 013 1811 un adresi: Rūpniecības iela 1, Valmiera, Valmieras novads, nekustamā īpašuma lietu kopībai (turpmāk – IZSOLES OBJEKTS):

1. Nomas objektam – jaunbūvējamās ražošanas ēkas 4101,0 m2 platībā (ražošanas telpu platība 3574,7 m2, biroja telpu, tajā skaitā ģērbtuves darbiniekiem, sanitārie mezgli, platība 526,3 m2) un ēkai piesaistītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9601 013 0090 daļas 8300 m2 platībā, uz kuras izbūvējamas ar ēku neatdalāmi saistītas četras iebrauktuves, divi asfaltēti stāvlaukumi ar apgaismojumu, teritorijas nožogojums, vārti, nomnieka noteikšanai;

2. Apbūves tiesību objektam – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9601 013 0090, daļa, zemes vienības daļas kadastra apzīmējums 9601 013 0090 8001, platība 9556 m2, apbūves tiesīgā noteikšanai,

Nomas un apbūves tiesību pretendentu pieteikumu iesniegšana ir līdz 2023.gada 4.jūlija plkst.17.00 Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4201, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00.

Izsole notiks 2023.gada 6.jūlijā plkst.9.00 Valmieras novada pašvaldības administrācijas ēkā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, 1.stāva mazajā zālē.

Nomas un apbūves tiesību pretendenti ar izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit:Izsoles noteikumi1.pielikums – Jaunizbūvējamās ražošanas ēkas projekta shēma2.pielikums – Zemesgabalu (A un B) shēma3.pielikums – Nomas līguma projekts4.pielikums – Apbūves tiesību līguma projekts5.pielikums – Pieteikums dalībai pirmajā nomas tiesību un apbūves tiesību mutiskā izsolē6.pielikums – publicējamā informācija par izsoli

Izsoles pretendenti, no izsoles sludinājuma publicēšanas dienas Valmieras novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmierasnovads.lv līdz 2023.gada 3.jūlijam, ir tiesīgi iepazīties ar IZSOLES OBJEKTU dabā, kā arī ar būvniecības procesā esošā Nomas objekta būvatļauju un būvprojektu, vismaz divas darba dienas iepriekš, piesakoties un saskaņojot to ar Valmieras novada pašvaldības Izpilddirektora vietnieku – Valmieras novada Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāju Sandi Svarinski, e-pasts: sandis.svarinskis@valmierasnovads.lv, tālrunis 64207132.

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoles pieteikumu saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības vecākā nekustamā īpašuma speciāliste Evija Stračinska, tālr. 64228430, e-pasts:


Valmieras novada pašvaldība izsludina Nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, ēkas, kadastra apzīmējums 96010131811002, telpu un zemes pirmo rakstisko nomas tiesību izsoli

Valmieras novada pašvaldība izsludina pirmo rakstisko nomas tiesību izsoli nekustamajam īpašumam – investīciju objektam – Rūpniecības ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9601 013 1811, daļai, kas sastāv no vienas ražošanas ēkas, kadastra apzīmējums 9601 013 1811 002, telpu daļas platība 4426 m2 un ar ēkas ekspluatāciju piesaistītās zemes vienības, kadastra apzīmējums 9601 013 1811, daļas 8418 m2, tajā skaitā neapbūvētā zemes daļa 5202 m2 platībā.

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un tā pielikumiem var iepazīties šeit:

Nomas tiesību izsoles noteikumi

1. pielikums Nomas līguma projekts

2. pielikums Zemes gabala plāns

3. pielikums Ēkas 002 telpu plāns

4. pielikums Ēkas 002 Tehniskās apsekošanas atzinums

5. pielikums Pieteikums dalībai izsolē

6. pielikums Investīciju plāns

Nomas tiesību pretendenti pieteikumu izsolei var iesniegt līdz 2022.gada 18.oktobrim plkst.17.00:

 1. personīgi nododot Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., LV-4201, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00; vai
 2. nosūtot pa pastu izsoles rīkotājam uz adresi Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., LV-4201 (nodrošinot, ka tas tiek saņemts līdz 11.04.2022. plkst. 9.00).

Izsole notiek 2022.gada 20.oktobrī plkst.13.40,Valmieras novada pašvaldībā,Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4201, vai ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumu kopumu, attālināti videokonferences režīmā, Komisijai tās sēdē atverot pretendentu iesniegtos rakstiskos pieteikumus.

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vecākā nekustamā īpašumu speciāliste telpu nomas jautājumos Evija Stračinska, tālrunis +371 64228430, e-pasts: .


Valmieras novada pašvaldība izsludina zemes vienības Eksporta ielā 8, Valmierā apbūves tiesību izsoli

Valmieras novada pašvaldība izsludina zemes vienības Eksporta iela 8, Valmiera, Valmieras novads, kadastra apzīmējums 9601 013 0050
APBŪVES TIESĪBU IZSOLI

Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) izsludina pirmo rakstisko apbūves tiesību izsoli uz izsoles objektu – neapbūvētu daļu Nr.2 no zemes vienības, kadastra apzīmējums 9601 013 0050, aptuveni 26487 m2 platībā (precizējot platību pēc zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas) nekustamā īpašumā Eksporta iela 8, Valmiera, Valmieras novads, kadastra Nr. 9601 013 0054.

Zemesgabala grafiskais attēlojums pievienots 2.pielikumā.

Saskaņā ar Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada) un tā 08.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.270 „Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma (no 2017.gada) grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” zemes vienībai Dzelzceļa iela 9, Valmierā, Valmieras novadā, kadastra apzīmējums 9601 013 2220, ir noteikta funkcionālā zona “Rūpnieciskās apbūves teritorija”.

Apbūves tiesība tiek izsolīta uz 30 gadiem tāda objekta būvniecībai, kas atbilst apbūves tiesību izsoles noteikumu 3.3.punktā noteiktajai atļautajai izmantošanai.

Zemesgabals ir brīvi pieejams apskatei.

Apbūves tiesību pretendenti ar apbūves tiesību izsoles noteikumiem un tā pielikumiem var iepazīties šeit:

Apbūves tiesību izsoles noteikumi

1.pielikums Apbūves tiesību līguma projekts

2.pielikums Zemesgabala plāns

3.pielikums Pieteikums dalībai izsolē

4.pielikums Investīciju plāns

Apbūves tiesību pretendenti pieteikumu izsolei var iesniegt līdz 2022.gada 19.augustam plkst.16.00:

 1. nododot personīgi Pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., LV-4201, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00; vai
 2. nosūtot pa pastu Pašvaldībai uz adresi Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., LV-4201 (nodrošinot, ka tas tiek saņemt līdz šajā punktā noteiktajam termiņam).

Izsole notiek 2022.gada 22.augustā plkst.13.00, Pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov. LV-4201.

Kontaktpersona ar apbūves tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vecākā nekustamā īpašumu speciāliste zemes nomas jautājumos Anda Grīviņa, tālrunis +371 64207143, e-pasts: .

Kontaktpersona par pieteikuma iesniegšanu saistītos jautājumos Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vecākā nekustamā īpašumu speciāliste telpu nomas jautājumos Evija Stračinska, tālrunis +371 64228430, e-pasts: .


Valmieras novada pašvaldība izsludina zemes vienības Dzelzceļa ielā 9, Valmierā apbūves tiesību izsoli

Valmieras novada pašvaldība izsludina zemes vienības Dzelzceļa iela 9, Valmiera, Valmieras novads, kadastra apzīmējums 9601 013 2220
APBŪVES TIESĪBU IZSOLI

Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) izsludina pirmo rakstisko apbūves tiesību izsoli uz izsoles objektu – neapbūvētu daļu no zemes vienības, kadastra apzīmējums 9601 013 2220, aptuveni 17 652 m2 platībā (precizējot platību pēc zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas) nekustamā īpašumā Dzelzceļa iela 9, Valmiera, Valmieras novads, kadastra Nr.9601 013 2220.

Zemesgabala grafiskais attēlojums pievienots 2.pielikumā.

Saskaņā ar Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada) un tā 08.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.270 „Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma (no 2017.gada) grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” zemes vienībai Dzelzceļa iela 9, Valmierā, Valmieras novadā, kadastra apzīmējums 9601 013 2220, ir noteikta funkcionālā zona “Rūpnieciskās apbūves teritorija”.

Apbūves tiesība tiek izsolīta uz 30 gadiem tāda objekta būvniecībai, kas atbilst apbūves tiesību izsoles noteikumu 3.3.punktā noteiktajai atļautajai izmantošanai.

Zemesgabals ir brīvi pieejams apskatei.

Apbūves tiesību pretendenti ar apbūves tiesību izsoles noteikumiem un tā pielikumiem var iepazīties šeit:

Apbūves tiesību izsoles noteikumi

1.pielikums Apbūves tiesību līguma projekts

2.pielikums Zemesgabala plāns

3.pielikums Pieteikums dalībai izsolē

4.pielikums Investīciju plāns

Apbūves tiesību pretendenti pieteikumu izsolei var iesniegt līdz 2022.gada 19.augustam plkst.16.00:

 1. nododot personīgi Pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., LV-4201, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00; vai
 2. nosūtot pa pastu Pašvaldībai uz adresi Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., LV-4201 (nodrošinot, ka tas tiek saņemt līdz šajā punktā noteiktajam termiņam).

Izsole notiek 2022.gada 22.augustā plkst.13.00, Pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov. LV-4201.

Kontaktpersona ar apbūves tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vecākā nekustamā īpašumu speciāliste zemes nomas jautājumos Anda Grīviņa, tālrunis +371 64207143, e-pasts: .
Kontaktpersona par pieteikuma iesniegšanu saistītos jautājumos Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vecākā nekustamā īpašumu speciāliste telpu nomas jautājumos Evija Stračinska, tālrunis +371 64228430, e-pasts: .


Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1, Valmierā, ēkas, telpu un zemes pirmo rakstisko nomas tiesību izsoli

Valmieras novada pašvaldība izsludina pirmo rakstisko nomas tiesību izsoli nekustamajam īpašumam – investīciju objektam – Rūpniecības ielā 1, Valmierā, kas sastāv no vienas ražošanas ēkas, kadastra apzīmējums 96010131811002, telpu daļas platība 4449 m2 un ar ēkas ekspluatāciju piesaistītās zemes vienības, kadastra apzīmējums 96010131811 daļas 8418 m2, tajā skaitā neapbūvētā zemes daļa 5202 m2 platībā.

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un tā pielikumiem var iepazīties šeit:

Nomas tiesību pretendenti pieteikumu izsolei var iesniegt līdz 2022.gada 16.maijam plkst.9.00:

 1. personīgi nododot Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., LV-4201, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00; vai
 2. nosūtot pa pastu izsoles rīkotājam uz adresi Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., LV-4201 (nodrošinot, ka tas tiek saņemts līdz 11.04.2022. plkst. 9.00).

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vecākā nekustamā īpašumu speciāliste telpu nomas jautājumos Evija Stračinska, tālrunis +371 64228430, e-pasts: .


Paziņojums par investīciju objekta Rūpniecības ielā 1, Valmierā pirmo rakstisko nomas tiesību izsoli

Valmieras novada pašvaldība izsludina pirmo rakstisko nomas tiesību izsoli nekustamajam īpašumam – investīciju objektam – Rūpniecības ielā 1, Valmierā, kas sastāv no vienas noliktavas ēkas ar kadastra apzīmējumu 96010131811013 un platību 101,60 m2, un ēkas ekspluatācijai piesaistītās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 96010131811 un platību 5082 m2, tajā skaitā neapbūvētā zemes daļa 4963 m2 platībā.

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un tā pielikumiem var iepazīties šeit:


Nomas tiesību pretendenti pieteikumu izsolei var iesniegt līdz 2022. gada 21. martam plkst. 9.00:

 • personīgi nododot Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4201, pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00 vai
 • nosūtot pa pastu izsoles rīkotājam uz adresi Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4201 (nodrošinot, ka tas tiek saņemts līdz 21.03.2022. plkst. 9.00).

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vecākā nekustamā īpašumu speciāliste telpu nomas jautājumos Evija Stračinska, tālrunis +371 64228430, e-pasts: .


Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1, Valmierā ēkas, telpu un zemes nomas tiesību izsoli

Valmieras novada pašvaldība izsludina pirmo rakstisko nomas tiesību izsoli nekustamajam īpašumam – investīciju objektam – Rūpniecības ielā 1, Valmierā, kas sastāv no vienas saldētavas ēkas, kadastra apzīmējums 96010131811023, platība 519,41 m2 tajā skaitā lietderīgā telpu platība 3243,50 m2 un ar ēkas ekspluatāciju piesaistītās zemes vienības, kadastra apzīmējums 96010131811 daļas 11600 m2, tajā skaitā neapbūvētā zemes daļa 6923 m2 platībā.

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un tā pielikumiem var iepazīties šeit:

Nomas tiesību pretendenti pieteikumu izsolei var iesniegt līdz 2022. gada 11. aprīlim plkst. 9.00:

 1. personīgi nododot Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4201, pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00; vai
 2. nosūtot pa pastu izsoles rīkotājam uz adresi Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4201 (nodrošinot, ka tas tiek saņemts līdz 11.04.2022. plkst. 9.00).

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vecākā nekustamā īpašumu speciāliste telpu nomas jautājumos Evija Stračinska, tālrunis +371 64228430, e-pasts: .


Paziņojums par investīciju objekta Rūpniecības ielā 1, Valmierā pirmo rakstisko nomas tiesību izsoli

Valmieras novada pašvaldība izsludina pirmo rakstisko nomas tiesību izsoli nekustamajam īpašumam – investīciju objektam – Rūpniecības ielā 1, Valmierā, kas sastāv no vienas noliktavas ēkas ar kadastra apzīmējumu 96010131811013 un platību 101,60 m2, un ēkas ekspluatācijai piesaistītās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 96010131811 un platību 5082 m2, tajā skaitā neapbūvētā zemes daļa 4963 m2 platībā.

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un tā pielikumiem var iepazīties šeit:


Nomas tiesību pretendenti pieteikumu izsolei var iesniegt līdz 2022. gada 21. martam plkst. 9.00:

 • personīgi nododot Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4201, pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00 vai
 • nosūtot pa pastu izsoles rīkotājam uz adresi Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4201 (nodrošinot, ka tas tiek saņemts līdz 21.03.2022. plkst. 9.00).

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vecākā nekustamā īpašumu speciāliste telpu nomas jautājumos Evija Stračinska, tālrunis +371 64228430, e-pasts: .


08.12.2021.

Valmieras novada pašvaldība izsludina trešo rakstisko nomas tiesību izsoli nekustamajam īpašumam – investīciju objektam – Rūpniecības ielā 1, Valmierā, kas sastāv no divām noliktavas ēkām, kadastra apzīmējums 96010131811021, platība 385,9 m2 un kadastra apzīmējums 96010131811022, platība 514,8 m2, un ēkas ekspluatācijai piesaistītās zemes vienības, kadastra apzīmējums 96010131811 daļas 2890 m2, tajā skaitā neapbūvētā zemes daļa 1920 m2 platībā.

Nomas tiesību pretendenti pieteikumu izsolei var iesniegt līdz 2021. gada 21. decembrim plkst. 17.00:

 1. personīgi nododot Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., LV-4201, pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, trešdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00; vai
 2. nosūtot pa pastu izsoles rīkotājam uz adresi Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., LV-4201 (nodrošinot, ka tas tiek saņemts līdz 22.12.2021. plkst. 17.00); vai
 3. dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, iesniedzot elektroniski līdz šajā punktā noteiktajam termiņam – nosūtot tos uz e-pastu: .

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vecākā nekustamā īpašumu speciāliste telpu nomas jautājumos Evija Stračinska, tālrunis +371 64228430, e-pasts: .

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un tā pielikumiem var iepazīties šeit:

Nomas tiesību izsoles noteikumi Nomas līguma projekts Zemes gabala plāns Ēkas (96010131811021) telpu plāns Ēkas (96010131811022) telpu plāns Ēkas (96010131811021) tehniskās apsekošanas atzinums Ēkas (96010131811022) tehniskās apsekošanas atzinums Pieteikums dalībai izsolē Investīciju plāns

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vecākā nekustamā īpašumu speciāliste telpu nomas jautājumos Evija Stračinska, tālrunis +371 64228430, e-pasts: .

22.06.2021.

Pirmā rakstiskā ēku nomas tiesību izsole nekustamajā īpašumā Rūpniecības ielā 1

Valmieras pilsētas pašvaldība izsludina Nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1, Valmierā ēkas, kadastra apzīmējums 96010131811023, telpu un zemes PIRMO RAKSTISKO NOMAS TIESĪBU IZSOLI

Valmieras pilsētas pašvaldība izsludina pirmo rakstisko nomas tiesību izsoli nekustamajam īpašumam – investīciju objektam – Rūpniecības ielā 1, Valmierā, kas sastāv no ēkas, kadastra apzīmējums 96010131811023, daļas ar kopējo platību 5498,40 m2 un ēkas ekspluatācijai piesaistītās zemes vienības, kadastra apzīmējums 96010131811 daļas 5041 m2 platībā.

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un tā pielikumiem var iepazīties šeit:

Nomas tiesību pretendenti pieteikumu izsolei var iesniegt līdz 2021.gada 9.jūlijam plkst.8.30:

 1. personīgi nododot Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, LV-4201, pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, trešdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00; vai
 2. nosūtot pa pastu izsoles rīkotājam uz adresi Lāčplēša ielā 2, Valmierā, LV-4201 (nodrošinot, ka tas tiek saņemt līdz 09.07.2021. plkst. 8.30); vai
 3. dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, iesniedzot elektroniski līdz šajā punktā noteiktajam termiņam – nosūtot tos uz e-pastu: .

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes speciāliste telpu nomas jautājumos Evija Stračinska, tālrunis +371 64228430, e-pasts: .