Novads

Mūžizglītība

Mūžizglītība ir izglītības process cilvēka dzīves garumā, kas balstās uz mainīgām vajadzībām iegūt zināšanas, prasmes, pieredzi, lai paaugstinātu vai mainītu savu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām, savām interesēm un vajadzībām. Mūžizglītība apvieno neformālo mācīšanos ar formālo izglītību, attīsta iedzimtas spējas līdztekus jaunām kompetencēm.

Mūžizglītības mērķi ir:

 • nodrošināt mūžizglītības pieejamību iedzīvotājiem neatkarīgi no viņu vecuma, dzimuma, iepriekšējās izglītības, dzīves vietas, ienākumu līmeņa, etniskās piederības, funkcionāliem traucējumiem;
 • veidot pieaugušajiem kvalitatīvas izglītības piedāvājumu, kas nodrošina ilgspējīgas kompetences darbam, pilsoniskai līdzdalībai, personības izaugsmei un sekmē uz augstām prasmēm balstītu konkurētspējīgas zināšanu ekonomikas un demokrātiskas sabiedrības attīstību Latvijā;
 • izveidot saskaņotu normatīvo aktu sistēmu un efektīvu resursu (tai skaitā finanšu) pārvaldi, ievērojot dalītās atbildības un nozaru politikas mijiedarbības principus, vienotas mūžizglītības sistēmas attīstībai.

Vidzemes Augstskolas (ViA) Zināšanu un tehnoloģiju centrs (ZTC) ir ViA struktūrvienība, kas darbu uzsāka 2014.gada 1.septembrī. Centrs ir pārņēmis ViA Mūžizglītības centra funkcijas.

Centra galvenais uzdevums ir augstskolas intelektuālā potenciāla, tehnoloģiju un inovāciju pārnese uz tautsaimniecību un mūžizglītības pieejamības veicināšana Vidzemes reģionā, kā arī augstskolas sadarbības attīstīšana ar partneriem privātajā un publiskajā sektorā.

ViA ZTC piedāvā daudzpusīgus kursus, kas pielāgoti darba tirgus pieprasījumam un potenciālo kursu klausītāju mainīgajām vajadzībām un interesēm. ZTC piedāvā apgūt valodu, informāciju tehnoloģiju, lietvedības, uzņēmējdarbības, projektu vadības, pedagogu profesionālās pilnveides u.c. kursus. Tiek piedāvāts arī pakalpojums „Atvērtā universitāte”, kas ikvienam interesentam piedāvā iespēju apgūt kādu no ViA studiju kursiem, atbilstoši iepriekš iegūtajai iglītībai.

ZTC Mūžizglītības galvenās jomas:

 • „Atvērtā universitāte”;
 • individuālas apmācību programmas uzņēmumiem / organizācijām/ valsts iestādēm;
 • valodu kursi;
 • profesionālās pilnveides programmas;
 • neformālās izglītības programmas;
 • sagatavošanas kursi augstskolas reflektantiem un vispārizglītojošo skolu audzēkņiem;
 • konferences, semināri, citi ar mūžizglītību saistīti izglītojoši pasākumi.

ViA ZTC piedāvā:

 • labvēlīgu un ērtu mācību vidi;
 • profesionālus un kompetentus pasniedzējus;
 • daudzpusīgas, interesantas un darba tirgus prasībām atbilstošas izglītības programmas;
 • ViA apliecību, kas apliecina jauniegūtās zināšanas;
 • elastīgu kursu apmaksas sistēmu.

Kontaktinformācija:

Inguna Kucina, Zināšanu un tehnoloģiju centra vadītāja
Zināšanu un tehnoloģiju centrs
Vidzemes Augstskola
Tālr.: 26598678
E-pasts: inguna.kucina@va.lv
Plašāka informācija: http://ztc.va.lv