Pilsēta / Valmiera / Pilsētas koku novērtējumi / Cēsu ielas posmā no Kauguru ielas līdz bijušajam šaursliežu dzelzceļam

Valmiera

Cēsu ielas posmā no Kauguru ielas līdz bijušajam šaursliežu dzelzceļam

Koku inventarizācija (koku vizuāla novērtēšana) Cēsu ielas posmam no Kauguru ielas līdz bijušajam šaursliežu dzelzceļam veikta 2020.gada 25.augustā. To veica SIA ZĪLE ROKĀ.

Kopā novērtēti 31 koks.

Koku numurēti dabā ar plastikāta numuriem pēc vienotas sistēmas. Nosakot koku vitalitāti, novērtēts koku fiziskais stāvoklios pēc 10 baļļu sistēmas. Katram kokam noteikts tā vecumposms, noteikta kopšanas darbu prioritāte, paredzot ieteicamos sakopšanas darbus, un noteikts koka vispārējais novērtējums. Ja tiek paredzēti teritorijas rekonstrukcijas darbi, papildus izstrādāti ieteikumi koku saglabāšanai un aizsardzībai labiekārtošanas darbu laikā.

Apsekotajā teritorijā aug 1 koka suga – āra bērzs.

Teritorijā konstatēti:

  • 2 ļoti vērtīgi un izcili koki, kas noteikti saglabājami;
  • 27 vērtīgi koki, kas iespēju robežās ir saglabājami;
  • 2 mazvērtīgi un nevērtīgi koki, ko teritorijas kopšanas un attīstības nolūkā ir pieļaujams likvidēt.

Koku kopšanas prioritātes:

  • 2 koki ar kopšanas prioritāti A! – nepieciešama steidzama sakopšana;
  • 21 koks ar kopšanas prioritāti A – sakopšana jāveic tuvāko sešu mēnešu laikā;
  • 6 koki ar kopšanas prioritāti B – nepieiešama kopšana, bet nav steidzama;
  • 2 koki ar kopšanas prioritāti C – var sakopt, bet nav nepieciešams.