Attīstība

Teritorijas plānojums

Vietējās pašvaldības teritorijas plānojums — vietējās pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi un kuru izstrādā administratīvajai teritorijai vai tās daļai.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17.punkts nosaka, ka jaunizveidoto pašvaldību, t.sk. Valmieras novada, teritorijas plānojumi izstrādājami līdz 2025.gada 31.decembrim.

Paziņojums par funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu

07. 09. 2023.

Valmieras novada pašvaldība informē, ka Valmieras novada pašvaldības dome 2023. gada 4. septembrī ir pieņēmusi lēmumu:

 • Par dzīvojamai mājai Stacijas ielā 19, Valmierā, Valmieras novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu. Lēmums (PDF).

2.08.2023.

Valmieras novada pašvaldība informē, ka Valmieras novada pašvaldības Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas un pārskatīšanas komisija 2023. gada 14. jūlijā ir pieņēmusi lēmumus:

 • Par dzīvojamai mājai Rīgas ielā 16, Valmierā, Valmieras novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu. Lēmums (PDF);
 • Par dzīvojamai mājai Stacijas ielā 13, Valmierā, Valmieras novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu. Lēmums (PDF);
 • Par dzīvojamai mājai Stacijas ielā 21, Valmierā, Valmieras novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu. Lēmums (PDF);
 • Par dzīvojamai mājai Stacijas ielā 25, Valmierā, Valmieras novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu. Lēmums (PDF).

Valmieras novada pašvaldība informē, ka Valmieras novada pašvaldības dome 2023. gada 29. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu:

 • Par dzīvojamai mājai Rietekļa ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu. Lēmums (PDF).

Paziņojums par Valmieras novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu

1.12.2022.

Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) paziņo, Pašvaldības dome 24.11.2022. ir pieņēmusi lēmumu Nr.713 (protokols Nr.22, 25.§) “Par Valmieras novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”, ar kuru ir uzsākta Valmieras novada teritorijas plānojuma izstrāde un apstiprināts izstrādes darba uzdevums.

Teritorijas plānojuma izstrādes mērķis ir nodrošināt vienotu prasību noteikšanu Valmieras novada teritorijā teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālo zonējumu, publisko infrastruktūru, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, kā arī citus teritorijas izmantošanas nosacījumus, radot priekšnoteikumus ilgtspējīgai, efektīvai un racionālai Valmieras novada teritorijas un tās resursu izmantošanai, balstītus uz Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2022.-2038.gadam noteikto telpiskās attīstības perspektīvi, un ievērojot Attīstības plānošanas sistēmas likumā un Teritorijas attīstības plānošanas likumā nostiprinātos teritorijas attīstības plānošanas principus.

Lai sekmētu efektīvu, atklātu, ietverošu, savlaicīgu un atbildīgu sabiedrības līdzdalību attīstības plānošanā, kā arī nodrošinātu  plānošanas procesa kvalitāti, plānošanas rezultātu atbilstību sabiedrības vajadzībām un interesēm, aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un līdzdarboties teritorijas plānojuma izstrādes procesā.

Pašvaldība līdz 2023.gada 31.jūlijam gaida rakstiskus priekšlikumus, ieteikumus un viedokli par jautājumiem, kas skar teritorijas plānojumu. Visi saņemtie priekšlikumi tiks izvērtēti teritorijas plānojuma pirmās redakcijas izstrādes ietvaros un sniegti komentāri par tiem.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus, adresētus Valmieras novada pašvaldībai, var iesniegt:

 • nosūtot pa pastu uz adresi Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201, vai ievietojot Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) pastkastēs;
 • elektroniskā veidā, iesniegumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi pasts@valmierasnovads.lv, iesniedzot Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā latvija.lv, kā arī Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā –  Ģeoportālā https://geolatvija.lv.

Informācija par teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas pasākumiem un sabiedrības līdzdalības iespējām tiks publicēta Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā – Ģeoportālā sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, Pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmierasnovads.lv sadaļā “Attīstība – Teritorijas plānošanas dokumenti – Teritorijas plānojums” un sadaļā “Sabiedrība – Sabiedrības līdzdalība”, kā arī Pašvaldības informatīvajā izdevumā.

Ieinteresētās personas ar jautājumiem par teritorijas plānojumu, tā izstrādes procesu var vērsties pie izstrādes vadītājas – Valmieras novada Attīstības pārvaldes struktūrvienības “Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa” teritorijas plānotājas Daces Elbretes, tālrunis +371 27334425, e-pasts dace.elbrete@valmierasnovads.lv.

Hipersaite uz Ģeoportālu ar Valmieras novada teritorijas plānojuma unikālo identifikatoru: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25811

Līdz Valmieras novada teritorijas plānojuma spēkā stāšanās dienai, spēkā ir Valmieras novadu veidojošo pašvaldību teritorijas plānojumi:

Teritorijas attīstības plānošanas dokumenti pieejami Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā – Ģeoportālā. Informācija par Ģeoportāla lietošanu pieejama šeit

Valmieras pilsētas teritorijas plānojums (no 2017.gada)

Apstiprināts ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 08.12.2016. ārkārtas sēdes lēmumu Nr.469.
Teritorijas plānojuma daļa “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un grafiskās daļas karte “Teritorijas funkcionālais zonējums” ir apstiprinātas ar saistošajiem noteikumiem Nr.270 „Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma (no 2017.gada) grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.270).

Valmieras pilsētas teritorijas plānojums (no 2017.gada) īstenojams no 20.02.2017. saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumu.

Valmieras pilsētas teritorijas plānojums (no 2017.gada)

I. Paskaidrojuma raksts (PDF)

II. Grafiskā daļa

 • Teritorijas funkcionālais zonējums (PDF) Vēlams lejuplādēt! (08.12.2016. Saistošie noteikumi Nr.270)
 • Kultūras pieminekļi (PDF)
 • Dabas un apstādījumu teritorijas (PDF)
 • Dabas un rūpnieciskie riski (PDF)

III. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (PDF)(08.12.2016. Saistošie noteikumi Nr.270)

IV. Pārskats par teritorijas plānojuma un Vides pārskata izstrādi (PDF)

V. Vides pārskats (PDF)

Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma Vides pārskatu.


Informatīvais ziņojums, kas sagatavots saskaņā ar 23.03.2004. Ministru kabineta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” VII. nodaļas 27.punktu.

Ar Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma (no 2017.gada) materiāliem un Vides pārskatu var iepazīties Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmierasnovads.lv sadaļā “Attīstība”-“Teritorijas plānojums” un Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_6440.

Arhīvs. Valmieras pilsētas teritorijas plānojums no 2006.-2018.gadam pieejams https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_157 (zaudējis spēku ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 08.12.2016. ārkārtas sēdes lēmumu Nr.469 (ārkārtas sēdes protokols Nr.13, 2.§)).