Pilsēta / Valmiera / Pilsētas koku novērtējumi

Valmiera

Pilsētas koku novērtējumi

INVENTARIZĒTĀS DABAS TERITORIJAS VALMIERĀ

Valmiera joprojām lepojas ar lieliem un veciem kokiem, kas daudzviet sastopami tās pilsētvidē. Šo koku kopšanā būtiski tos gan pēc iespējas ilgāk saglabāt kā dabisku un zaļu pilsētas rotu, taču vienlaikus rūpēties, lai tā neradītu apdraudējumu valmieriešiem un to īpašumam. Tādēļ parkiem, skvēriem un alejām ar lieliem un veciem kokiem Valmieras pilsētas pašvaldība pasūta sertificētu koku kopšanas ekspertu veiktus koku stāvokļa novērtējumus jeb inventarizācijas.

Katrā koku novērtējumā ir veikta apsekojamajā teritorijā esošo koku uzskaite, to vispārējs novērtējums, fiziskā stāvokļa novērtējums, vecumposma novērtējums, kopšanas darbu prioritātes novērtējums, kā arī koka kopšanas pasākumu ieteikumi. Tādēļ parku, skvēru un aleju koku novērtējumi Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldei ir būtisks informācijas avots, pieņemot lēmumus par faktiskajiem pilsētā veicamajiem koku kopšanas pasākumiem.

Kopš 2015.gada pēc Valmieras pilsētas pašvaldības pasūtījuma sertificēti koku kopšanas eksperti novērtējuši koku stādījumus 14 pilsētas apstādījumu teritorijās:

Pašvaldības pasūtītie sertificēto arboristu koku novērtējumi ir noderīgi arī Koku novērtēšanas komisijas darbā, pieņemot lēmumus, atļaut vai neatļaut veikt pašvaldības vai tās iestādes pārstāvju ierosinātos koku kopšanas pasākumus. Pašvaldības Koku novērtēšanas komisija ir izveidota ar mērķi nodrošināt Valmieras pilsētas apstādījumu aizsardzību un veicināt Valmieras pilsētas ainavas veidošanu atbilstoši vides kvalitātes un dabas aizsardzības noteikumu prasībām un Valmieras pilsētas teritorijas plānojumam. Komisija izvērtē pašvaldībā saņemto fizisko un juridisko personu, tai skaitā Valmieras pilsētas pašvaldības un tās iestāžu pārstāvju, iesniegumus par koku (izņemot augļu koku) ciršanu un vainagu sakopšanas (apzāģēšanas) nepieciešamību un objektīvi, atbilstoši normatīvo aktu prasībām pieņem pamatotu lēmumu.

Koku novērtēšanas komisijas lēmums, saskatot to par iespējamu un nepieciešamu, var paredzēt arī pienākumu nozāģēta koka vietā iestādīt jaunu. Lai sekmētu jaunu koku stādīšanu pilsētā, visi ielu pārbūves projekti paredz to aizsargjoslu apzaļumošanas sadaļu ar jauniem koku stādījumiem, kur tas ir iespējams. Ja nepieciešama ielas malā augošu koku zāģēšana, Koku novērtēšanas komisija vienmēr izvērtē jaunu koku stādīšanas iespēju, ja to pieļauj gar ielas malām esošās apakšzemes komunikācijas, kā arī ja jauna koka ieaugšanās ir perspektīva apkārtējās vides un blakus esošo citu koku ietekmju rezultātā.