Valmiera

Vienības laukums

Kokaugu dendroloģiskā izpēte Vienības laukumā Valmierā tika veikta 2016.gada 15.maijā. To veica SIA Hortus 5A.

Kopā novērtēti 80 kokaugi. Koku fiziskais stāvoklis novērtēts pēc 10 baļļu sistēmas, nosakot kokaugu vitalitāti. Kokaugu inventarizācija veikta, kokiem esot lapotā stāvoklī, daļai koku esot lapu plaukšanas stadijā.

Koku inventarizācijas sagatavošanā ņemti vērā SIA “Vidzemes mērnieks” 2016.gada topogrāfiskais plāns un komandītsabiedrības “Vienības laukums” ģenerālais plāns.

Papildus izstrādāti ieteikumi koku saglabāšanai un aizsardzībai būvdarbu veikšanas laikā teritorijā.

Veicot kokaugu dendroloģisko izpēti un fiziskā stāvokļa novērtējumu, secināts:

  1. Teritorijā pavisam aug 15 dažādas koku sugas, starp tām nav konstatētas dendroloģiskas vērtības vai retumi;
  2. Apsekotajā teritorijā, saskaņā ar MK noteikumu Nr.265 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 2.pielikumam neviens no teritorijā esoājiem kokiem nav aizsargājams koks.
  3. Laukuma perimetra daļā augošo liepu rindu stādījumā galvenokārt dominē parastā liepa (60%), bet ir pārtāvēta arī Holandes liepa (30%) un platlapu liepa (9%). Liepu rindu stādījums veidots kā vienots veselums ir ainaviski vērtīgs un laukumu atdala no pilsētas ielām, kokiem ir spēcīgs, labi attīstīts stubrs un sugai raksturīgs zarojums. Tomēr, pirms aptuveni 15 gadiem, 4 metru augstumā kokiem ir nozāģētas galotnes. Šobrīd atkarībā no sugas īpatnībā ataugušas vairķas (2-12 gab.) konkurējošās galotnes, vērtējot atevišķi katra koka fizisko stāvokli un vitalitāti, tie visi ir stipri bojāti. Visām liepām vērojamas aktīvas trupes attīstības pazīmes stumbrā. Kokurējošās galotnes veidojušās no adventīvajiem pumburiem, tās nmākotnē savstarpējas konkurences un koka anatomiskās uzbūves īpatnību dēļ var nolūzt pie pamatnes. Trupes darbības rezultātā ir izveidojusies “caurule” – stumbrs ar dobu vidu, kuros nonākot virsūdeņiem, tiek paātrināta trupes attīstība. Trupes tālāku izplatību nav iespējams ierobežot, vai pārtraukt, tāpēc nākotnē koku stāvoklis tikai pasliktināsies līdz pilnīgai koku bojāejai. Tomēr dzīvā aplieva ir pietiekamā biezumā, izņemot kokus Nr.48 un Nr.79, lai liepas rindu stādījumā vērtētu kā stabilas. Lai nodrošinātu koku stabilitāti turpmāk un neradītu apdraudējumu cilvēku veselībai, dzīvībai vai īpašumam, kokiem regulāri, ik pēc 4-6 gadiem, jāveic vainaga samazināšana, saglabājot sugas dabisko vainaga formu un kopējam koka augstumam nepārsniedzot 12m augstumu.