Attīstība / Teritorijas plānošanas dokumenti / Lokālplānojumi / Jāņa Ziemeļnieka iela 10, Strenči

Jāņa Ziemeļnieka iela 10, Strenči

Jāņa Ziemeļnieka iela 10, Strenči

11.09.2023.

Paziņojums par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 16.06.2023. saistošajos noteikumos Nr.95 “Lokālplānojuma, kas groza Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam, nekustamajam īpašumam Jāņa Ziemeļnieka ielā 10, Strenčos, Valmieras novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”

Ar 2023.gada 31. augusta domes sēdes lēmumu tika apstiprināti saistošie noteikumi Nr.101 “Grozījumi Valmieras novada pašvaldības domes 2023.gada 16.jūnija sasitošajos noteikumos Nr.95 “Lokālplānojuma, kas groza Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam, nekustamajam īpašumam Jāņa Ziemeļnieka ielā 10, Strenčos, Valmieras novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa””  

Saistošie noteikumi stājas spēkā 07.09.2023. (Publikācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, laidiens: 06.09.2023., Nr. 172., oficiālās publikācijas Nr.: 2023/172.33)

Ar lēmumu, saistošajiem noteikumiem un ministrijas vēstuli par lokālplānojuma īstenošanas atļauju var iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_28195.

26.06.2023.

Paziņojums par lokālplānojuma, kas groza Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam, nekustamajam īpašumam Jāņa Ziemeļnieka ielā 10, Strenčos, Valmieras novadā, apstiprināšanu

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 16.06.2023. pieņēma lēmumu Nr.275 (protokols Nr.8, 3.§) “Par lokālplānojuma, kas groza Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam, nekustamajam īpašumam Jāņa Ziemeļnieka ielā 10, Strenčos, Valmieras novadā, apstiprināšanu”, ar kuru apstiprināts lokālplānojums, kas groza Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam, nekustamajam īpašumam Jāņa Ziemeļnieka ielā 10, Strenčos, Valmieras novadā un apstiprināti Pašvaldības saistošie noteikumi Nr.90 “Lokālplānojuma, kas groza Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam, nekustamajam īpašumam Jāņa Ziemeļnieka ielā 10, Strenčos, Valmieras novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

Lokālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma par tā apstiprināšanu publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Saistošie noteikumi stājas spēkā 23.06.2023. (Publikācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, laidiens: 22.06.2023., Nr. 120, oficiālās publikācijas Nr.: 2023/120.31)

Saistošie noteikumi nav īstenojami tikmēr, kamēr nav pabeigtas Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.panta trešajā daļā minētās darbības, kas attiecas uz lokālplānojuma pārsūdzēšanas kārtību.

Ar lēmumu, saistošajiem noteikumiem un apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_27050.

Kontaktinformācija: Pašvaldības iestādes “Attīstības pārvalde” struktūrvienības “Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa” vadītāja, galvenā arhitekte Zanda Lapsa, tālrunis: 64210681, e-pasts:

23.02.2023.

Paziņojums par lokālplānojuma, kas groza Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam, nekustamajam īpašumam Jāņa Ziemeļnieka ielā 10, Strenčos, Valmieras novadā, 1.0 redakcijas pilnveidošanu

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 16.03.2023. pieņēma lēmumu Nr.108 (ārkārtas sēdes protokols Nr.4, 2.§) “Par lokālplānojuma, kas groza Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam, nekustamajam īpašumam Jāņa Ziemeļnieka ielā 10, Strenčos, Valmieras novadā, 1.0 redakcijas pilnveidošanu”, ar kuru pilnveidošanai nodota lokālplānojuma, kas groza Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam, nekustamajam īpašumam Jāņa Ziemeļnieka ielā 10, Strenčos, Valmieras novadā, 1.0 redakcija.

(ietverot institūciju atzinumu pārskatu, publiskās apspriešanas sanāksmes protokolu, prezentāciju)

05.01.2023.

Paziņojums par lokālplānojuma, kas groza Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam, nekustamajam īpašumam Jāņa Ziemeļnieka ielā 10, Strenčos, Valmieras novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 29.12.2022. pieņēma lēmumu Nr.799 (protokols Nr.24, 45.§) “Par lokālplānojuma, kas groza Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam, nekustamajam īpašumam Jāņa Ziemeļnieka ielā 10, Strenčos, Valmieras novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, ar kuru publiskajai apspriešanai nodots lokālplānojums, kas groza Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam, nekustamajam īpašumam Jāņa Ziemeļnieka ielā 10, Strenčos, Valmieras novadā.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš ir četras nedēļas – no 16.01.2023. līdz 13.02.2023.

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties:

Publiskās apspriešanas sanāksme norisināsies 30.01.2023. plkst.17.00 neklātienes formā (attālināti) – tiešsaistes video sapulces veidā Google Meet platformā.

Saite uz sanāksmi: https://meet.google.com/ifw-ygbd-krn

Rakstiskus priekšlikumus, adresētus Valmieras novada pašvaldībai, līdz 13.02.2023. var iesniegt:

Apmeklētāju pieņemšana klātienē pie lokālplānojuma izstrādes vadītājas – Valmieras novada Attīstības pārvaldes struktūrvienības “Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa” teritorijas plānotājas Daces Elbretes, Kocēnu apvienības pārvaldes ēkas 231.kabinetā Alejas ielā 8, Kocēnos, Valmieras nov., iepriekš piesakoties, vai attālināti pa tālruni: +371 27334425, e-pastu: .

Dokumenti:

Lokālplānojuma sadaļas:

Grafiskā daļa:


Paziņojums par lokālplānojuma, kas groza Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.–2023. gadam, nekustamajam īpašumam Jāņa Ziemeļnieka ielā 10, Strenčos, Valmieras novadā, izstrādes uzsākšanu

Valmieras novada pašvaldība paziņo, ka saskaņā ar Valmieras novada pašvaldības domes 28.04.2022. sēdes lēmumu Nr. 266 (protokols Nr. 9, 9.§) ir uzsākta lokālplānojuma, kas groza Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.–2023. gadam, nekustamajam īpašumam Jāņa Ziemeļnieka ielā 10, Strenčos, Valmieras novadā, izstrāde.

Lokālplānojuma mērķis ir grozīt nekustamā īpašuma Jāņa Ziemeļnieka ielā 10, Strenčos, Valmieras novadā, kadastra Nr. 9417 001 1423, daļai Strenču novada teritorijas plānojumā 2012.–2023. gadam noteikto plānoto izmantošanas veidu (funkcionālo zonu) no Tehnisko objektu apbūves teritorijas uz Savrupmāju apbūves teritoriju, kā arī radīt priekšnoteikumus lokālplānojumā ietvertās teritorijas ilgtspējīgai attīstībai, sekmējot savrupmāju apbūves attīstību un pievilcīgas pilsētvides veidošanu, vides kvalitātes paaugstināšanu.

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Valmieras novada Attīstības pārvaldes struktūrvienības “Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa” teritorijas plānotāja Dace Elbrete (tālr. 27334425, e-pasts: ).

Ar Valmieras novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.-2023. gadam var iepazīties, kā arī sekot līdzi teritorijas attīstības plānošanas dokumentu publiskās apspriešanas pasākumiem iespējams pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmierasnovads.lv sadaļā “Attīstība”, kā arī Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/ sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Funkcionālais zonējums