Attīstība / Teritorijas plānošanas dokumenti / Lokālplānojumi / Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 2023.gada 16.jūnija saistošajos noteikumos Nr.95 “Lokālplānojuma, kas groza Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam, nekustamajam īpašumam Jāņa Ziemeļnieka ielā 10, Strenčos, Valmieras novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”

Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 2023.gada 16.jūnija saistošajos noteikumos Nr.95 “Lokālplānojuma, kas groza Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam, nekustamajam īpašumam Jāņa Ziemeļnieka ielā 10, Strenčos, Valmieras novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”

Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 2023.gada 16.jūnija saistošajos noteikumos Nr.95 “Lokālplānojuma, kas groza Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam, nekustamajam īpašumam Jāņa Ziemeļnieka ielā 10, Strenčos, Valmieras novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 2023.gada 16.jūnija ārkārtas domes sēdē pieņēma lēmumu Nr.275 “Par lokālplānojuma, kas groza Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam, nekustamajam īpašumam Jāņa Ziemeļnieka ielā 10, Strenčos, Valmieras novadā, apstiprināšanu” (ārkārtas sēdes protokols Nr.8, 3.§), ar kuru apstiprināja saistošos noteikumus Nr.95  “Lokālplānojuma, kas groza Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam, nekustamajam īpašumam Jāņa Ziemeļnieka ielā 10, Strenčos, Valmieras novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”,

Pašvaldība 28.08.2023. saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli Nr.15-2/4935 (Pašvaldībā saņemta 28.08.2023. un reģistrēta ar Nr.4.1.8.3/23/6497), kurā norādīts, ka Lokālplānojums, kas groza Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam, nekustamajam īpašumam Jāņa Ziemeļnieka ielā 10, Strenčos, Valmieras novadā, ir īstenojams tikai pēc tam, kad izvērtēts iepriekš minētais un veiktas nepieciešamās darbības attiecībā uz apbūves noteikumos ietvertajām normām, kas var ietekmēt turpmāko lēmumu leģitimitāti,

lai izpildītu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstulē norādīto, Pašvaldības domes 2023.gada 16.jūnija saistošie noteikumi Nr.95 “Lokālplānojuma, kas groza Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam, nekustamajam īpašumam Jāņa Ziemeļnieka ielā 10, Strenčos, Valmieras novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” ir jāgroza, svītrojot Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 8.punktu un 1.pielikumu, ievērojot minēto un pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25.panta pirmo daļu,

Pašvaldības dome, balsojot: “Par” –, “Pret” –, “Atturas” – , nolemj:

  1. apstiprināt saistošos noteikumus Nr.101 “Grozījumi Valmieras novada pašvaldības domes 2023.gada 16.jūnija sasitošajos noteikumos Nr.95 “Lokālplānojuma, kas groza Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam, nekustamajam īpašumam Jāņa Ziemeļnieka ielā 10, Strenčos, Valmieras novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”” (Skatīt Pielikumu);
  2. lēmumu piecu darba dienu laikā publicēt Teritorijas attīstības un plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) un Pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmierasnovads.lv;
  3. paziņojumu par pieņemto lēmumu publicēt Pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmierasnovads.lv un Pašvaldības informatīvajā izdevumā.