Paziņojums par lokālplānojuma, kas groza Mazsalacas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam un Burtnieku novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam, vēja parkam Skaņkalnes un Vecates pagastos, Valmieras novadā izstrādes uzsākšanu

Paziņojums par lokālplānojuma, kas groza Mazsalacas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam un Burtnieku novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam, vēja parkam Skaņkalnes un Vecates pagastos, Valmieras novadā izstrādes uzsākšanu

Paziņojums par lokālplānojuma, kas groza Mazsalacas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam un Burtnieku novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam, vēja parkam Skaņkalnes un Vecates pagastos, Valmieras novadā izstrādes uzsākšanu

Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.punktu paziņo, ka Pašvaldības dome 30.11.2023. ir pieņēmusi lēmumu Nr.533 (protokols Nr.19, 5.§) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu vēja parkam Skaņkalnes un Vecates pagastos, Valmieras novadā, lai grozītu Mazsalacas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam un Burtnieku novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam”, ar kuru ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde vēja parkam Skaņkalnes un Vecates pagastos, Valmieras novadā, 22 zemes vienībās.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt Mazsalacas novada teritorijas plānojumā 2013.‑2024.gadam un Burtnieku novada teritorijas plānojumā 2012.-2024.gadam, noteikto funkcionālo zonējumu Valmieras novada Skaņkalnes un Vecates pagasta zemes vienībām (teritorija saskaņā ar Darba uzveduma 2.1.punktu un 1.pielikumu) nosakot:

  • funkcionālās zonas “Lauksaimniecības teritorija” (L) apakšzonu, kurā atļauta Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006): vēja elektrostacijas un vēja parki un Inženiertehniskā infrastruktūra (14001) zemes vienībām, kur spēkā esošais zonējums noteikts “Lauku teritorijas”, “Meliorētās lauksaimniecības teritorijas” un “Lauku zemes”;
    • funkcionālās zonas “Mežu teritorija” (M) apakšzonu, kurā atļauta Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006): vēja elektrostacijas un vēja parki un Inženiertehniskā infrastruktūra (14001) zemes vienībām, kur spēkā esošais zonējums noteikts “Mežu teritorijas”.

Priekšlikumus un ieteikumus, adresētus Valmieras novada pašvaldībai, līdz 30.01.2024.var iesniegt:

Informācija par lokālplānojuma publiskās apspriešanas pasākumiem un sabiedrības līdzdalības iespējām tiks publicēta Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā (turpmāk – ģeoportāls) https://geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, Pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmierasnovads.lv sadaļā “Attīstība – Teritorijas plānošanas dokumenti – Lokālplānojumi” un sadaļā “Sabiedrība – Sabiedrības līdzdalība”, kā arī Pašvaldības informatīvajā izdevumā.

Ieinteresētās personas ar jautājumiem par lokālplānojumu var vērsties pie lokālplānojuma izstrādes vadītājas – Valmieras novada pašvaldības Attīstības pārvaldes struktūrvienības “Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa” teritorijas plānotājas Laumas Meleces, pa tālruni +371 26646704, elektronisko pastu .

Hipersaite uz ģeoportālu ar lokālplānojuma unikālo identifikatoru:

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_28905

vai https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_28907