Attīstība / Valmieras pilsētas teritorijas plānošanas dokumenti / Lokālplānojumi Valmiera / Kārļa Baumaņa iela 1, Valmiera, Valmieras novads

Kārļa Baumaņa iela 1, Valmiera, Valmieras novads

Kārļa Baumaņa iela 1, Valmiera, Valmieras novads

05.04.2023.

Paziņojums par lokālplānojuma, kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada), zemes vienībai Kārļa Baumaņa ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, apstiprināšanu

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 30.03.2023. ir pieņēmusi lēmumu Nr.143 (protokols Nr.5, 37.§) “Par lokālplānojuma, kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada), zemes vienībai Kārļa Baumaņa ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, apstiprināšanu”, ar kuru apstiprināts lokālplānojums,  kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada),  zemes vienībai Kārļa Baumaņa ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, un apstiprināti Pašvaldības saistošie noteikumi Nr.90 “Lokālplānojuma, kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada), zemes vienībai Kārļa Baumaņa ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

Lokālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma par tā apstiprināšanu publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Saistošie noteikumi stājas spēkā 07.04.2023. (Publikācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, laidiens: 06.04.2023., Nr. 69, oficiālās publikācijas Nr.: 2023/69.39)

Saistošie noteikumi nav īstenojami tikmēr, kamēr nav pabeigtas Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.panta trešajā daļā minētās darbības, kas attiecas uz lokālplānojuma pārsūdzēšanas kārtību. 

Ar lēmumu, saistošajiem noteikumiem un apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23914, kā arī Pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmierasnovads.lv sadaļā “Attīstība – Teritorijas plānošanas dokumenti – Lokālplānojumi”.

Kontaktinformācija: Pašvaldības iestādes “Attīstības pārvalde” struktūrvienības “Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa” vadītāja, galvenā arhitekte Zanda Lapsa, tālrunis: 64210681, e-pasts:

04.01.2023.

Paziņojums par lokālplānojuma, kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada), zemes vienībai Kārļa Baumaņa ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 29.12.2022. pieņēma lēmumu Nr.798 (protokols Nr.24, 44.§) “Par lokālplānojuma, kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada), zemes vienībai Kārļa Baumaņa ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, ar kuru publiskajai apspriešanai nodots lokālplānojums, kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada),  zemes vienībai Kārļa Baumaņa ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš ir četras nedēļas – no 16.01.2023. līdz 13.02.2023.

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties:

Publiskās apspriešanas sanāksme norisināsies 23.01.2023. plkst.17.00 neklātienes formā (attālināti) – tiešsaistes video sapulces veidā Google Meet platformā.

Saite uz sanāksmi: https://meet.google.com/mju-jsuu-ktb

Rakstiskus priekšlikumus, adresētus Valmieras novada pašvaldībai, līdz 13.02.2023. var iesniegt:

Apmeklētāju pieņemšana klātienē pie lokālplānojuma izstrādes vadītājas – Valmieras novada Attīstības pārvaldes struktūrvienības “Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa” teritorijas plānotājas Daces Elbretes, Kocēnu apvienības pārvaldes ēkas 231.kabinetā Alejas ielā 8, Kocēnos, Valmieras nov., iepriekš piesakoties, vai attālināti pa tālruni: +371 27334425, e-pastu: .

Dokumenti:

Lokālplānojuma sadaļas:

Grafiskā daļa:


Paziņojums par lokālplānojuma, kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017. gada), zemes vienībai Kārļa Baumaņa ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, izstrādes uzsākšanu

Valmieras novada pašvaldība paziņo, ka saskaņā ar Valmieras novada pašvaldības domes 26.05.2022. sēdes lēmumu Nr. 367 (protokols Nr. 11, 51.§) ir uzsākta lokālplānojuma, kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017. gada), zemes vienībai Kārļa Baumaņa ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, izstrāde.

Lokālplānojuma mērķis ir grozīt Valmieras pilsētas teritorijas plānojumā (no 2017. gada) zemes vienībai noteikto funkcionālo zonu no Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzD3) uz Jauktas centra apbūves teritoriju, izvērtējot iespējamos teritorijas izmantošanas veidus un nosakot detalizētas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei.

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Valmieras novada Attīstības pārvaldes struktūrvienības “Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa” teritorijas plānotāja Dace Elbrete, tālrunis: +371 27334425, e-pasts: .

Ar Valmieras novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017. gada) var iepazīties, kā arī sekot līdzi teritorijas attīstības plānošanas dokumentu publiskās apspriešanas pasākumiem, iespējams pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmierasnovads.lv sadaļā “Attīstība”, kā arī Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā – Ģeoportālā https://geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Hipersaite ar lokālplānojuma unikālo identifikatoru uz Ģeoportālu pieejama šeit.