Paziņojums par lokālplānojuma, kas groza Kocēnu novada teritorijas plānojumu 2014.–2025.gadam, izstrādes uzsākšanu teritorijai starp Brandeļa ezeru un autoceļu A3, Brandeļos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā

Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.punktu paziņo, ka Pašvaldības dome 27.07.2023. ir pieņēmusi lēmumu Nr.379 (protokols Nr.10, 39.§) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai starp Brandeļa ezeru un autoceļu A3, Brandeļos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, lai grozītu Kocēnu novada teritorijas plānojumu 2014.–2025.gadam”, ar kuru ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde teritorijai starp Brandeļa ezeru un autoceļu A3, Brandeļos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā.

Saskaņā ar Kocēnu novada teritorijas plānojumu 2014.–2025.gadam, kas apstiprināts ar Kocēnu novada domes 13.11.2013. sēdes lēmumu (protokols Nr.6 (1§), lokālplānojuma teritorijā ietilpst funkcionālās zonas “Lauku apbūves teritorijas” (L2), “Publiskās apbūves teritorijas” (P1), un tā atrodas teritorijā ar īpašiem nosacījumiem TIN2, kurai izstrādājams lokālplānojums.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis – paredzēt vienotus transporta infrastruktūras un inženiertehniskās apgādes risinājumus lokālplānojuma teritorijā, kā arī izvērtēt un pamatot nekustamajos īpašumos “Baltrozes”, “Valgeri”, “Andžas”, “Veldres” un “Dzelmes” ierosināto funkcionālā zonējuma maiņu, izdarot nepieciešamos grozījumus Kocēnu novada teritorijas plānojumā 2014.-2025.gadam.

Priekšlikumus un ieteikumus, adresētus Valmieras novada pašvaldībai, līdz 31.08.2023.var iesniegt:

  • rakstveidā, nosūtot iesniegumu pa pastu vai iesniedzot personīgi Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., LV-4201,
  • elektroniskā viedā, iesniegumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi .

Informācija par lokālplānojuma publiskās apspriešanas pasākumiem un sabiedrības līdzdalības iespējām tiks publicēta Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā (turpmāk – ģeoportāls) https://geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, Pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmierasnovads.lv sadaļā “Attīstība – Teritorijas plānošanas dokumenti – Lokālplānojumi” un sadaļā “Sabiedrība – Sabiedrības līdzdalība”, kā arī Pašvaldības informatīvajā izdevumā.

Ieinteresētās personas ar jautājumiem par lokālplānojumu var vērsties pie lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Valmieras novada pašvaldības Attīstības pārvaldes struktūrvienības “Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa” teritorijas plānotāja Ginta Bērtiņa, pa tālruni +371 20220247 vai elektronisko pastu .

Hipersaite uz ģeoportālu ar lokālplānojuma unikālo identifikatoru: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_27999