Paziņojums par lokālplānojuma, kas groza Rūjienas novada teritorijas plānojumu 2012.–2024.gadam, vēja parks “Lode”, Lodes pagastā, Valmieras novadā izstrādes uzsākšanu

Lode

Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.punktu paziņo, ka Pašvaldības dome 31.08.2023. ir pieņēmusi lēmumu Nr.430 (protokols Nr.12, 47.§) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu vēja parks “Lode”, Lodes pagastā, Valmieras novadā, lai grozītu Rūjienas novada teritorijas plānojumu  2012.–2024.gadam”, ar kuru ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde vēja parks “Lode”, Lodes pagastā, Valmieras novadā, 22 zemes vienībās.

Plašāka informācija ŠEIT.