Attīstība / Teritorijas plānošanas dokumenti / Lokālplānojumi / Lokālplānojums, kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada), nekustamā īpašuma “Industriālais parks”, Valmierā, Valmieras novadā, daļai

Lokālplānojums, kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada), nekustamā īpašuma “Industriālais parks”, Valmierā, Valmieras novadā, daļai

Lokālplānojums, kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada), nekustamā īpašuma “Industriālais parks”, Valmierā, Valmieras novadā, daļai

9.04.2024.

PAZIŅOJUMS PAR  LOKĀLPLĀNOJUMA, KAS GROZA VALMIERAS PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMU (NO 2017. GADA)  NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “INDUSTRIĀLAIS PARKS”, VALMIERĀ, VALMIERAS NOVADĀ, DAĻAI 1. REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA PUBLISKO APSPRIEŠANU

Valmieras novada pašvaldības dome 28.03.2024. sēdē pieņēma lēmumu Nr.146 “Par lokālplānojuma,  kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017. gada) nekustamā īpašuma “Industriālais parks”, Valmierā, Valmieras novada, daļai, un tā Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.4, 45.§), ar kuru nodod lokālplānojuma 1. redakciju un Vides pārskata projektu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešanas norises laiks noteikts no 2024. gada 15. aprīļa līdz 2024. gada 15. maijam.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 08.05.2024. plkst. 17:00 hibrīdrežīmāklātienē Valmieras novada pašvaldības ēkas 1.stāva zālē, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā un attālināti tiešsaistes video sapulces veidā Google Meet platformā. Saite uz sanāksmi: meet.google.com/ctc-xqid-sfr .

Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojuma 1. redakciju un Vides pārskata projektu iespējams iepazīties:

  • Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”

https://geolatvija.lv/geo/tapis?documents=open#document_26679

  • izdrukas un klātienes veidā – Valmieras novada pašvaldības ēkas 1.stāvā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, iestādes darba laikā. 

Apmeklētāju pieņemšana klātienē pie Valmieras novada Attīstības pārvaldes struktūrvienības “Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa” teritorijas plānotāja Ginta Bērtiņa, Valmieras novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., 306.kabinetā, iepriekš piesakoties, vai attālināti pa tālruni: +371 20220247, e-pasta adrese: .

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes līdz 15.maijam var izteikt:

Papildus informāciju par lokālplānojuma 1. redakcijas risinājumiem var iegūt sazinoties telefoniski vai e-pastā ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju Valmieras novada Attīstības pārvaldes struktūrvienības “Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa” teritorijas plānotāju Gintu Bērtiņu, e-pasts: , tālrunis +371  20220247.

Lokālplānojuma 1. redakcijas un Vides pārskata izstrādātājs ir SIA “Reģionālie projekti”, Rūpniecības iela 32b-501, Rīga, LV-1045, tālr.67320809, e-pasts: , www.rp.lv.

Dokumenti:

Lēmums


Paziņojums par lokālplānojuma, kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada),  izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Industriālais parks”, Valmierā, Valmieras novadā, daļai

Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.punktu paziņo, ka Pašvaldības dome 23.02.2023. ir pieņēmusi lēmumu Nr.78 (protokols Nr.3, 16.§) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Industriālais parks”, Valmierā, Valmieras novadā, daļai, lai grozītu Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada)”, ar kuru ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamā īpašuma “Industriālais parks”, Valmierā, Valmieras novadā, ar kadastra Nr.9662 002 0772, daļai – sastāvā esošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 9662 002 0613 un 9662 002 0614, kā arī ietverot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9662 002 0598.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis – grozīt Valmieras pilsētas teritorijas plānojumā (no 2017.gada) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9662 002 0613 daļai un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9662 002 0614 noteikto funkcionālo zonējumu no Meža teritorija (M) uz Rūpnieciskās apbūves teritorija (R), radot priekšnoteikumus rūpnieciskās teritorijas ierīkošanai.

Priekšlikumus un ieteikumus, adresētus Valmieras novada pašvaldībai, līdz 28.04.2023.var iesniegt:

  • elektroniskā veidā, iesniegumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi ;
  • papīra formātā, ar roku parakstītu iesniegumu, nosūtot pa pastu vai iesniedzot klātienē Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., LV-4201, vai kādā no dzīvesvietai tuvākajiem Valmieras novada Valsts un pašvaldību vienotajiem klientu apkalpošanas centriem.

Informācija par lokālplānojuma publiskās apspriešanas pasākumiem un sabiedrības līdzdalības iespējām tiks publicēta Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (turpmāk – Ģeoportāls) https://geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, Pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmierasnovads.lv sadaļā “Attīstība – Teritorijas plānošanas dokumenti – Lokālplānojumi” un sadaļā “Sabiedrība – Sabiedrības līdzdalība”.

Ieinteresētās personas ar jautājumiem par lokālplānojumu var vērsties pie lokālplānojuma izstrādes vadītājas – Valmieras novada Attīstības pārvaldes struktūrvienības “Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa” teritorijas plānotājas Daces Elbretes, pa tālruni: +371 27334425, elektronisko pastu: .

Hipersaite uz Ģeoportālu ar lokālplānojuma unikālo identifikatoru: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26679