Attīstība / Teritorijas plānošanas dokumenti / Lokālplānojumi / Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 18, Rūjienā

Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 18, Rūjienā

Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 18, Rūjienā

05.04.2023.

Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 18, Rūjienā, Valmieras novadā, apstiprināšanu

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 30.03.2023. ir pieņēmusi lēmumu Nr.144 (protokols Nr.5, 38.§) “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 18, Rūjienā, Valmieras novadā, apstiprināšanu”, ar kuru apstiprināts lokālplānojums  teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 18, Rūjienā, Valmieras novadā, un apstiprināti Pašvaldības saistošie noteikumi Nr.91 “Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 18, Rūjienā, Valmieras novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

Lokālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma par tā apstiprināšanu publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Saistošie noteikumi stājas spēkā 07.04.2023. (Publikācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, laidiens: 06.04.2023., Nr. 69, oficiālās publikācijas Nr.: 2023/69.40)

Saistošie noteikumi nav īstenojami tikmēr, kamēr nav pabeigtas Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.panta trešajā daļā minētās darbības, kas attiecas uz lokālplānojuma pārsūdzēšanas kārtību. 

Ar lēmumu, saistošajiem noteikumiem un apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23740, kā arī Pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmierasnovads.lv sadaļā Attīstība – Teritorijas plānošanas dokumenti – Lokālplānojumi.

Kontaktinformācija: Pašvaldības iestādes “Attīstības pārvalde” struktūrvienības “Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa” vadītāja, galvenā arhitekte Zanda Lapsa, tālrunis: 64210681, e-pasts:

06.02.2023.

Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 18, Rūjienā, Valmieras novadā, publiskās apspriešanas termiņa pagarināšanu

Valmieras novada pašvaldība paziņo, ka tehnisku iemeslu dēļ tiek pagarināts lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 18, Rūjienā, Valmieras novadā, publiskās apspriešanas termiņš līdz 02.03.2023., atkārtota publiskās apspriešanas sanāksme tiks rīkota 17.02.2023. plkst.17.00 neklātienes formā (attālināti) – tiešsaistes video sapulces veidā Google Meet platformā.
Saite uz sanāksmi: https://meet.google.com/xzz-nkkv-ypb

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties:

Rakstiskus priekšlikumus, adresētus Valmieras novada pašvaldībai, līdz 02.03.2023. var iesniegt:

Apmeklētāju pieņemšana klātienē pie Valmieras novada Attīstības pārvaldes struktūrvienības “Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa” teritorijas plānotājas Daces Elbretes, Kocēnu apvienības pārvaldes ēkas 231.kabinetā Alejas ielā 8, Kocēnos, Valmieras nov., iepriekš piesakoties, vai attālināti pa tālruni: +371 27334425, e-pastu: .

05.01.2023.

Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 18, Rūjienā, Valmieras novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 29.12.2022. pieņēma lēmumu Nr.800 (protokols Nr.24, 46.§) “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 18, Rūjienā, Valmieras novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, ar kuru publiskajai apspriešanai nodots lokālplānojums, kas groza Rūjienas novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam, nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 18, Rūjienā, Valmieras novadā.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš ir četras nedēļas – no 16.01.2023. līdz 13.02.2023.

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties:

Publiskās apspriešanas sanāksme norisināsies 03.02.2023. plkst.17.00 neklātienes formā (attālināti) – tiešsaistes video sapulces veidā Google Meet platformā.

Saite uz sanāksmi: https://meet.google.com/xzz-nkkv-ypb

Rakstiskus priekšlikumus, adresētus Valmieras novada pašvaldībai, līdz 13.02.2023. var iesniegt:

Apmeklētāju pieņemšana klātienē pie Valmieras novada Attīstības pārvaldes struktūrvienības “Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa” teritorijas plānotājas Daces Elbretes, Kocēnu apvienības pārvaldes ēkas 231.kabinetā Alejas ielā 8, Kocēnos, Valmieras nov., iepriekš piesakoties, vai attālināti pa tālruni: +371 27334425, e-pastu: .

Dokumenti:

Lokālplānojuma sadaļas:

Grafiskā daļa:


Valmieras novada pašvaldība paziņo, ka saskaņā ar Valmieras novada pašvaldības domes 2022. gada 24. februāra sēdes lēmumu Nr. 170 (protokols Nr. 4, 65. §) ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 18, Rūjienā, Valmieras novadā, kadastra Nr. 9615 0010103.

Lokālplānojuma mērķis ir funkcionālā zonējuma maiņa no no Jauktas apbūves teritorijas (JA) un Individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorijas (DzS) uz jauktas centra apbūves teritoriju (JC). Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Valmieras novada Attīstības pārvaldes struktūrvienības “Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa” zemes ierīkotāja Santa Fromberga (tālr. 64219055, e-pasts: ).

Ar spēkā esošajiem Rūjienas novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem – Rūjienas novada teritorijas plānojums 2012.-2024. gadam, Rūjienas novada attīstības programma 2019-2025 un Rūjienas novada ilgtspējas attīstības stratēģija 2030 var iepazīties Valmieras novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmierasnovads.lv sadaļā “Attīstība” un “Pašvaldība”, kā arī Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā – Ģeoportālā https://geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.