Attīstība / Teritorijas plānošanas dokumenti / Lokālplānojumi / Lokālplānojums, kas groza Beverīnas novada teritorijas plānojumu 2012.–2024.gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Mičkēnu nomales” Kauguru pagastā, Valmieras novadā

Lokālplānojums, kas groza Beverīnas novada teritorijas plānojumu 2012.–2024.gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Mičkēnu nomales” Kauguru pagastā, Valmieras novadā

Lokālplānojums, kas groza Beverīnas novada teritorijas plānojumu 2012.–2024.gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Mičkēnu nomales” Kauguru pagastā, Valmieras novadā

12.12.2023.

Paziņojums par lokālplānojuma, kas groza Beverīnas novada teritorijas plānojumu 2012.–2024.gadam, nekustamajam īpašumam “Mičkēnu nomales”, Kauguru pagastā, Valmieras novadā, apstiprināšanu

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 30.11.2023. ir pieņēmusi lēmumu Nr.610 (protokols Nr.19, 4.§) “Par lokālplānojuma, kas groza Beverīnas novada teritorijas plānojumu 2012.–2024.gadam, nekustamajam īpašumam “Mičkēnu nomales”, Kauguru pagastā, Valmieras novadā, apstiprināšanu”, ar kuru apstiprināts lokālplānojums,  kas groza Beverīnas novada teritorijas plānojumu 2012.–2024.gadam, nekustamajam īpašumam “Mičkēnu nomales”, Kauguru pagastā, Valmieras novadā, un apstiprināti Pašvaldības saistošie noteikumi Nr.108 “Lokālplānojuma, kas groza Beverīnas novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam, nekustamajam īpašumam “Mičkēnu nomales”, Kauguru pagastā, Valmieras novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

Lokālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma par tā apstiprināšanu publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Saistošie noteikumi stājas spēkā 12.12.2023. (Publikācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, laidiens: 11.12.2023., Nr. 239, oficiālās publikācijas Nr.: 2023/239.33)

Saistošie noteikumi nav īstenojami tikmēr, kamēr nav pabeigtas Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.panta trešajā daļā minētās darbības, kas attiecas uz lokālplānojuma pārsūdzēšanas kārtību. 

Ar lēmumu, saistošajiem noteikumiem un apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_27838, kā arī Pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmierasnovads.lv sadaļā “Attīstība – Teritorijas plānošanas dokumenti – Lokālplānojumi”.

Kontaktinformācija: Pašvaldības iestādes “Attīstības pārvalde” struktūrvienības “Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa” teritorijas plānotāja, Lauma Melece, tālrunis: 26646704, e-pasts: 

04.10.2023.

Paziņojums par lokālplānojuma, kas groza Beverīnas novada teritorijas plānojumu 2012. 2024.gadam, nekustamajam īpašumam “Mičkēnu nomales” Kauguru pagastā, Valmieras novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 28.09.2023. pieņēma lēmumu Nr.470 (protokols Nr.14, 31.§) “Par lokālplānojuma, kas groza Beverīnas novada teritorijas plānojumu 2012. 2024.gadam, nekustamajam īpašumam “Mičkēnu nomales” Kauguru pagastā, Valmieras novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, ar kuru publiskajai apspriešanai nodots lokālplānojums, kas groza Beverīnas novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam, nekustamajam īpašumam “Mičkēnu nomales”, Kauguru pagastā, Valmieras novadā.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš ir četras nedēļas – no 11.10.2023. līdz 08.11.2023.

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties:

  • elektroniski Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportālā) https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_27838, kā arī Pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmierasnovads.lv sadaļā Attīstība – Teritorijas plānošanas dokumenti – Lokālplānojumi;
  • izdrukas veidā Valmieras novada Centrālās pārvaldes administrācijas ēkā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., iestādes darba laikā.

Publiskās apspriešanas sanāksme norisināsies 30.10.2023. plkst.17.00 neklātienes formā (attālināti) – tiešsaistes video sapulces veidā Google Meet platformā.

Saite uz sanāksmi: https://meet.google.com/tox-jbnv-odw

Rakstiskus priekšlikumus, adresētus Valmieras novada pašvaldībai, līdz 08.11.2023. var iesniegt:

Apmeklētāju pieņemšana klātienē pie lokālplānojuma izstrādes vadītājas – Valmieras novada Attīstības pārvaldes struktūrvienības “Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa” teritorijas plānotājas Laumas Meleces, Valmieras novada Centrālās pārvaldes administrācijas ēkā 306.kabinetā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., iepriekš piesakoties, vai attālināti pa tālruni: +371 26646704, e-pastu:

DOKUMENTI:

Lokālplānojuma sadaļas:

Grafiskā daļa:

***

Paziņojums par lokālplānojuma, kas groza Beverīnas novada teritorijas plānojumu 2012.–2024.gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Mičkēnu nomales” Kauguru pagastā, Valmieras novadā

Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.punktu paziņo, ka Pašvaldības dome 29.06.2023. ir pieņēmusi lēmumu Nr.338 (protokols Nr.9, 70.§) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Mičkēnu nomales” Kauguru pagastā, Valmieras novadā, lai grozītu Beverīnas novada teritorijas plānojumu  2012.–2024.gadam”, ar kuru ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam “Mičkēnu nomales”, Valmierā, Valmieras nov., zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9662 001 0075 (turpmāk – Zemes vienība).

Saskaņā ar Beverīnas novada teritorijas plānojumu 2012.–2024.gadam, kas apstiprināts ar Beverīnas novada domes 31.10.2012. sēdes lēmumu (protokols Nr.16, 11.§), Zemes vienībai ir noteikta funkcionālā zona – “Mežsaimniecībā izmantojamā teritorija”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis – grozīt Beverīnas novada teritorijas plānojumā  2012.–2024.gadam noteikto funkcionālo zonējumu nekustamā īpašuma “Mičkēnu nomales”, Kauguru pagastā, Valmieras novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9662 001 0075 (turpmāk arī – Zemes vienība) no “Mežsaimniecībā izmantojamā teritorija” uz “Tehniskās apbūves teritorija (T)” apakšzonu, radot priekšnoteikumus saules elektrostacijas ierīkošanai.

Priekšlikumus un ieteikumus, adresētus Valmieras novada pašvaldībai, līdz 15.08.2023.var iesniegt:

  • rakstveidā, nosūtot iesniegumu pa pastu vai iesniedzot personīgi Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., LV-4201,
  • elektroniskā viedā, iesniegumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi .

Informācija par lokālplānojuma publiskās apspriešanas pasākumiem un sabiedrības līdzdalības iespējām tiks publicēta Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā (turpmāk – ģeoportāls) https://geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, Pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmierasnovads.lv sadaļā “Attīstība – Teritorijas plānošanas dokumenti – Lokālplānojumi” un sadaļā “Sabiedrība – Sabiedrības līdzdalība”, kā arī Pašvaldības informatīvajā izdevumā.

Ieinteresētās personas ar jautājumiem par lokālplānojumu var vērsties pie lokālplānojuma izstrādes vadītājas – Valmieras novada pašvaldības Attīstības pārvaldes struktūrvienības “Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa” teritorijas plānotājas Laumas Meleces, pa tālruni +371 27812096, elektronisko pastu .

Hipersaite uz ģeoportālu ar lokālplānojuma unikālo identifikatoru: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_27838