Biedrībām un nodibinājumiem iespēja saņemt pašvaldības līdzfinansējumu projektu īstenošanai

Kokmuižas strūklaka

Valmieras novada pašvaldība 2022. gada 28. aprīļa sēdē apstiprināja pašvaldības noteikumus “Par Valmieras novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību biedrību un nodibinājumu Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices finansēto projektu ieviešanai”.

Uz pašvaldības finansiālu atbalstu var pretendēt biedrības vai nodibinājumi, kas ir izturējuši projektu konkursu (piemēram, Lauku atbalsta dienesta LEADER projektu) un ieguvuši apstiprinājumu potenciāli saņemt finansējumu no atbalsta programmām sabiedriskā labuma projekta vai tā aktivitāšu ieviešanai Valmieras novada administratīvajā teritorijā.

Pretendents pašvaldības līdzfinansējumu vienam projektam var pieprasīt ne vairāk kā 3000 EUR apmērā no summas, kas nepieciešama projekta īstenošanai nepieciešamo attiecināmo izmaksu segšanai.

Pretendents pašvaldībai pieteikuma dokumentus var iesniegt pats personīgi, nosūtot pa pastu pašvaldībai, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4201 vai uz pašvaldības e-pasta adresi , noformējot tos ar drošu elektronisko parakstu.

Ar noteikumiem un veidlapām var iepazīties šeit:

Papildu informāciju iespējams saņemt Attīstības pārvaldes Attīstības nodaļā, e-pasts , tālr. 26495997.