Attīstība / Teritorijas plānošanas dokumenti / Detālplānojumi / Detālplānojums zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9690 008 0180, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Valmieras novadā

Detālplānojums zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9690 008 0180, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Valmieras novadā

Detālplānojums zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9690 008 0180, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Valmieras novadā

03.02.2023.

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9690 008 0180, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Valmieras novadā, izstrādes uzsākšanu

Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 105.punktu paziņo, ka Pašvaldības dome 31.01.2023. ir pieņēmusi lēmumu Nr.13 (protokols Nr.1, 20.§) “Par detālplānojuma zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9690 008 0180, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Valmieras novadā, izstrādes uzsākšanu”, ar kuru ir uzsākta detālplānojuma izstrāde zemes vienībai  ar kadastra apzīmējumu 9690 008 0180, Valmiermuižā, Valmieras pag., Valmieras nov. (turpmāk – Zemes vienības).

Saskaņā ar Burtnieku novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam Zemes vienībai ir noteikta  teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Jauktas apbūves teritorija (JA), kur primārais zemes un būvju izmantošanas veids ir sabiedriski un komercobjekti, mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekti, kā arī dzīvojamā apbūve, bet sekundārais – cita atļautā izmantošana.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – radīt priekšnoteikumus savrupmāju apbūves īstenošanai zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9690 008 0180, Valmiermuižā, Valmieras pag., Valmieras nov., veicot zemes vienības sadali jaunās savrupmāju apbūves zemes vienībās, piekļuves nodrošināšanai pie tām veidojot ielu, un paredzot plānotai apbūvei atbilstošu inženiertehniskās apgādes nodrošinājumu, kā arī detalizēt teritorijas izmantošanas nosacījumus, izmantošanas aprobežojumus un apbūves parametrus, atbilstoši Burtnieku novada teritorijas plānojumā 2012.-2024.gadam noteiktajam.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – fiziska persona.

Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei, adresētus Valmieras novada pašvaldībai, līdz 27.03.2022.var iesniegt:

Informācija par detālplānojuma publiskās apspriešanas pasākumiem un sabiedrības līdzdalības iespējām tiks publicēta Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, Pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmierasnovads.lv sadaļā “Attīstība – Teritorijas plānošanas dokumenti – Detālplānojumi” un sadaļā “Sabiedrība – Sabiedrības līdzdalība”.

Ieinteresētās personas ar jautājumiem par detālplānojumu var vērsties pie detālplānojuma izstrādes vadītājas – Valmieras novada Attīstības pārvaldes struktūrvienības “Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa” teritorijas plānotājas Daces Elbretes, pa tālruni +371 27334425, elektronisko pastu .

Hipersaite uz ģeoportālu: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26481