Attīstība / Teritorijas plānošanas dokumenti / Detālplānojumi / Detālplānojums zemes vienībām Purva ielā 5A un Purva ielā 7, Valmierā

Detālplānojums zemes vienībām Purva ielā 5A un Purva ielā 7, Valmierā

Detālplānojums zemes vienībām Purva ielā 5A un Purva ielā 7, Valmierā

10.04.2024.

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībām Purva ielā 5A un Purva ielā 7, Valmierā, Valmieras novadā, apstiprināšanu

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 28.03.2024. ir pieņēmusi lēmumu Nr.134 (protokols Nr.4, 33.§) “Par detālplānojuma zemes vienībām Purva ielā 5A un Purva ielā 7, Valmierā, Valmieras novadā, apstiprināšanu”

Detālplānojums stājas spēkā pēc tā paziņošanas. (Publikācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, laidiens: 10.04.2024., Nr. 70, oficiālās publikācijas Nr.: 2024/70.32)

Ar apstiprināto detālplānojumu var iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeolatvija) https://geolatvija.lv/geo/tapis?documents=open#document_25573.

DOKUMENTI:

Lēmums (PDF)

08.01.2024.

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībām Purva ielā 5A un Purva ielā 7, Valmierā, Valmieras novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 109.punktu paziņo, ka Pašvaldības dome 28.12.2023. ir pieņēmusi lēmumu Nr.664 (protokols Nr.20, 64.§) “Par detālplānojuma zemes vienībām Purva ielā 5A un Purva ielā 7, Valmierā, Valmieras novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, ar kuru publiskajai apspriešanai nodots detālplānojums zemes vienībām Purva ielā 5A, Valmierā, Valmieras nov., ar kadastra apzīmējumu 9601 005 0415, un Purva ielā 7, Valmierā, Valmieras nov., ar kadastra apzīmējumu 9601 005 0408 (turpmāk – Zemes vienības).

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš ir noteikts četras nedēļas – no 11.01.2024. līdz 08.02.2024.

Ar detālplānojuma redakciju var iepazīties:

 • elektroniski Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportālā) https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25573, kā arī Pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmierasnovads.lv sadaļā Attīstība – Teritorijas plānošanas dokumenti – Detālplānojumi;
 • izdrukas veidā Valmieras novada Centrālās pārvaldes administrācijas ēkā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., iestādes darba laikā.

Publiskās apspriešanas sanāksme norisināsies 23.01.2024. plkst.16.00 Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 1.stāva zālē ar iespēju pieslēgties attālināti, izmantojot tiešsaistes video sapulces saiti.

Saite uz sanāksmi: https://meet.google.com/max-fpqb-qrr

Rakstiskus priekšlikumus, adresētus Valmieras novada pašvaldībai, līdz 08.02.2024. var iesniegt:

 • rakstveidā, nosūtot iesniegumu pa pastu vai iesniedzot personīgi Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., LV-4201;
 • elektroniskā viedā, iesniegumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi .

Apmeklētāju pieņemšana klātienē pie detālplānojuma izstrādes vadītājas –Valmieras novada Attīstības pārvaldes struktūrvienības “Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa” teritorijas plānotājas Laumas Meleces, Valmieras novada Centrālās pārvaldes administrācijas ēkā 306.kabinetā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., iepriekš piesakoties, vai attālināti pa tālruni: +371 26646704, e-pastu:

DOKUMENTI:

Detālplānojuma sadaļas:

Grafiskā daļa:

***

Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 27.10.2022. lēmumā Nr.640 (protokols Nr.20, 10.§) “Par detālplānojuma zemes vienībām Purva ielā 5A un Purva ielā 7, Valmierā, Valmieras novadā, izstrādes uzsākšanu”

Pamatojoties uz Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 2.pantu, kas noteic, ka plānošanas dokumentu izstrādi organizē un vada ar pašvaldības domes lēmumu apstiprināts izstrādes vadītājs – pašvaldības amatpersona vai darbinieks, Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 27.10.2022. lēmumu Nr.640 (protokols Nr.20, 10.§) “Par detālplānojuma zemes vienībām Purva ielā 5A un Purva ielā 7, Valmierā, Valmieras novadā, izstrādes uzsākšanu” (turpmāk – Lēmums Nr.640) un Lēmuma Nr.640 pielikumu “Darba uzdevums detālplānojuma izstrādei” (turpmāk – Darba uzdevums), Pašvaldībā 17.05.2023. saņemto SIA “Vidzemes mērnieks” iesniegumu (Pašvaldībā reģistrēts ar Nr.4.1.8.3/23/3814) par detālplānojuma priekšlikumiem,

Pašvaldības dome, balsojot: PAR –, PRET –, ATTURAS –, nolemj:

 1. izdarīt Lēmumā Nr.640 šādus grozījumus:
  1. “1. uzsākt detālplānojuma izstrādi zemes vienībām Purva ielā 5A, Valmierā, Valmieras nov., ar kadastra apzīmējumu 9601 005 0415, Purva ielā 7, Valmierā, Valmieras nov., ar kadastra apzīmējumu 9601 005 0408 un Purva ielā ar kadastra apzīmējumu 9601 005 0004 (0.0258 ha platībā) ar mērķi radīt priekšnoteikumus savrupmāju apbūves īstenošanai, veicot zemes vienību sadali jaunās savrupmāju apbūves zemes vienībās, piekļuves nodrošināšanai pie tām veidojot ielu, un paredzot plānotai apbūvei atbilstošu inženiertehniskās apgādes nodrošinājumu, kā arī detalizēt teritorijas izmantošanas nosacījumus, izmantošanas aprobežojumus un apbūves parametrus, atbilstoši Valmieras pilsētas teritorijas plānojumā (no 2017.gada) noteiktajam (turpmāk – detālplānojums);”;
  2. “2.  par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Pašvaldības Attīstības pārvaldes struktūrvienības “Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa” teritorijas plānotāju Laumu Meleci;”;
 2. izdarīt Darba uzdevumā šādus grozījumus:
  1. “Detālplānojuma teritorija – zemes vienību Purva ielā 5A, Valmierā, Valmieras nov., ar kadastra apzīmējumu 9601 005 0415 (platība 0,5294 ha), Purva ielā 7, Valmierā, Valmieras nov., ar kadastra apzīmējumu 9601 005 0408 (platība 0,2249 ha) un Purva ielas ar kadastra apzīmējumu 9601 005 0004 (0.0258 ha platībā) robežās, kopējā detālplānojuma teritorijas platība – 0,7801 ha.”;
  2. pielikums darba uzdevumam detālplānojuma istrādei. Atjaunota karte – “Izkopējums no Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma (no 2017.gada)”
 3.   lēmums stājas spēkā 2023.gada 31.augustā.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Purva ielā 5A un Purva ielā 7, Valmierā, Valmieras novadā

Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 105.punktu paziņo, ka Pašvaldības dome 27.10.2022. ir pieņēmusi lēmumu Nr.640 (protokols Nr.20, 10.§) “Par detālplānojuma zemes vienībām Purva ielā 5A un Purva ielā 7, Valmierā, Valmieras novadā, izstrādes uzsākšanu”, ar kuru ir uzsākta detālplānojuma izstrāde zemes vienībām Purva ielā 5A, Valmierā, Valmieras nov., ar kadastra apzīmējumu 9601 005 0415, un Purva ielā 7, Valmierā, Valmieras nov., ar kadastra apzīmējumu 9601 005 0408 (turpmāk – Zemes vienības).

Saskaņā ar Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada) Zemes vienībām ir noteikta funkcionālā zona Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) – funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju apbūve.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – radīt priekšnoteikumus savrupmāju apbūves īstenošanai Zemes vienībās, veicot zemes vienību sadali jaunās savrupmāju apbūves zemes vienībās, piekļuves nodrošināšanai pie tām veidojot ielu, un paredzot plānotai apbūvei atbilstošu inženiertehniskās apgādes nodrošinājumu, kā arī detalizēt teritorijas izmantošanas nosacījumus, izmantošanas aprobežojumus un apbūves parametrus, atbilstoši Valmieras pilsētas teritorijas plānojumā (no 2017.gada) noteiktajam.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – fiziska persona.

Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei, adresētus Valmieras novada pašvaldībai, līdz 23.12.2022.var iesniegt:

 • rakstveidā, nosūtot iesniegumu pa pastu vai iesniedzot personīgi Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., LV-4201,
 • elektroniskā viedā, iesniegumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi .

Informācija par detālplānojuma publiskās apspriešanas pasākumiem un sabiedrības līdzdalības iespējām tiks publicēta Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, Pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmierasnovads.lv sadaļā “Attīstība – Teritorijas plānošanas dokumenti – Detālplānojumi” un sadaļā “Sabiedrība – Sabiedrības līdzdalība”.

Ieinteresētās personas ar jautājumiem par detālplānojumu var vērsties pie detālplānojuma izstrādes vadītājas – Valmieras novada Attīstības pārvaldes struktūrvienības “Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa” teritorijas plānotājas Daces Elbretes, pa tālruni +371 27334425, elektronisko pastu .

Hipersaite uz ģeoportālu: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25573