Attīstība / Teritorijas plānošanas dokumenti / Detālplānojumi / Detālplānojums zemes vienībām Purva ielā 5A un Purva ielā 7, Valmierā

Detālplānojums zemes vienībām Purva ielā 5A un Purva ielā 7, Valmierā

Detālplānojums zemes vienībām Purva ielā 5A un Purva ielā 7, Valmierā

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Purva ielā 5A un Purva ielā 7, Valmierā, Valmieras novadā

Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 105.punktu paziņo, ka Pašvaldības dome 27.10.2022. ir pieņēmusi lēmumu Nr.640 (protokols Nr.20, 10.§) “Par detālplānojuma zemes vienībām Purva ielā 5A un Purva ielā 7, Valmierā, Valmieras novadā, izstrādes uzsākšanu”, ar kuru ir uzsākta detālplānojuma izstrāde zemes vienībām Purva ielā 5A, Valmierā, Valmieras nov., ar kadastra apzīmējumu 9601 005 0415, un Purva ielā 7, Valmierā, Valmieras nov., ar kadastra apzīmējumu 9601 005 0408 (turpmāk – Zemes vienības).

Saskaņā ar Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada) Zemes vienībām ir noteikta funkcionālā zona Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) – funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju apbūve.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – radīt priekšnoteikumus savrupmāju apbūves īstenošanai Zemes vienībās, veicot zemes vienību sadali jaunās savrupmāju apbūves zemes vienībās, piekļuves nodrošināšanai pie tām veidojot ielu, un paredzot plānotai apbūvei atbilstošu inženiertehniskās apgādes nodrošinājumu, kā arī detalizēt teritorijas izmantošanas nosacījumus, izmantošanas aprobežojumus un apbūves parametrus, atbilstoši Valmieras pilsētas teritorijas plānojumā (no 2017.gada) noteiktajam.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – fiziska persona.

Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei, adresētus Valmieras novada pašvaldībai, līdz 23.12.2022.var iesniegt:

  • rakstveidā, nosūtot iesniegumu pa pastu vai iesniedzot personīgi Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., LV-4201,
  • elektroniskā viedā, iesniegumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi pasts@valmierasnovads.lv.

Informācija par detālplānojuma publiskās apspriešanas pasākumiem un sabiedrības līdzdalības iespējām tiks publicēta Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, Pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmierasnovads.lv sadaļā “Attīstība – Teritorijas plānošanas dokumenti – Detālplānojumi” un sadaļā “Sabiedrība – Sabiedrības līdzdalība”.

Ieinteresētās personas ar jautājumiem par detālplānojumu var vērsties pie detālplānojuma izstrādes vadītājas – Valmieras novada Attīstības pārvaldes struktūrvienības “Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa” teritorijas plānotājas Daces Elbretes, pa tālruni +371 27334425, elektronisko pastu dace.elbrete@valmierasnovads.lv.

Hipersaite uz ģeoportālu: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25573