Attīstība / Teritorijas plānošanas dokumenti / Detālplānojumi / Detālplānojums nekustamajam īpašumam “Zeltkalni”, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Valmieras novadā

Detālplānojums nekustamajam īpašumam “Zeltkalni”, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Valmieras novadā

Detālplānojums nekustamajam īpašumam “Zeltkalni”, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Valmieras novadā

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Zeltkalni”, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Valmieras novadā

Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 105.punktu paziņo, ka Pašvaldības dome 29.09.2022. ir pieņēmusi lēmumu Nr.586 (protokols Nr.18, 8.§) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Zeltkalni”, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Valmieras novadā”, ar kuru ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamā īpašuma “Zeltkalni”, Valmiermuižā, Valmieras pag., Valmieras nov., sastāvā esošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9690 008 0057 (turpmāk – Zemes vienība).


Saskaņā ar Burtnieku novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam Zemes vienībai ir noteikta plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana “Retināta savrupmāju apbūves teritorija” – dzīvojamās apbūves zona, kas nodrošina mājokļa funkciju ar savrupmāju apbūvei atbilstošu teritorijas organizāciju, apbūves struktūru un dzīves apstākļiem, kā arī atsevišķās vietās saglabājot lauksaimniecības zemes, sakņu dārzus, koku un krūmu pudurus, meža biotopu – koki un meža puduri.  Retinātas savrupmāju apbūves teritorijās galvenā izmantošana ir savrupmāju apbūve, kur minimālā platība jaunveidojamām savrupmāju apbūves zemes vienībām noteikta 2000 m2, dvīņu mājas (divas bloķētas individuālās dzīvojamās mājas) katrai daļai – 1500 m2, divģimeņu mājas (divu dzīvokļu dzīvojamās mājas, kas nav reāli dabā nodalāmas) – 3000 m2.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – radīt priekšnoteikumus savrupmāju apbūves īstenošanai Zemes vienībā (12,51 ha platībā), veicot tās sadali jaunās savrupmāju apbūves zemes vienībās, piekļuves nodrošināšanai jaunizveidotajām zemes vienībām veidojot ielas, un paredzot plānotai apbūvei atbilstošu inženiertehniskās apgādes nodrošinājumu, kā arī detalizēt teritorijas izmantošanas nosacījumus, izmantošanas aprobežojumus un apbūves parametrus, atbilstoši Burtnieku novada teritorijas plānojumā 2012.-2024.gadam noteiktajam.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – nekustamā īpašuma “Zeltkalni”, Valmiermuižā, Valmieras pag., Valmieras nov., kadastra Nr.9690 008 0715, īpašniece SIA “GEMMA L”, vienotais reģistrācijas Nr.44103019642.

Priekšlikumus un ieteikumus, adresētus Valmieras novada pašvaldībai, līdz 30.11.2022. var iesniegt:

  • rakstveidā, nosūtot iesniegumu pa pastu vai iesniedzot personīgi Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., LV-4201,
  • elektroniskā viedā, iesniegumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi .

Informācija par detālplānojuma publiskās apspriešanas pasākumiem un sabiedrības līdzdalības iespējām tiks publicēta Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā (turpmāk – ģeoportāls) https://geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, Pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmierasnovads.lv sadaļā “Attīstība – Teritorijas plānošanas dokumenti – Detālplānojumi”, kā arī Pašvaldības informatīvajā izdevumā.

Ieinteresētās personas ar jautājumiem par detālplānojumu var vērsties pie detālplānojuma izstrādes vadītājas – Valmieras novada Attīstības pārvaldes struktūrvienības “Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa” teritorijas plānotājas Daces Elbretes, pa tālruni +371 27334425, elektronisko pastu .

Hipersaite uz ģeoportālu ar detālplānojuma unikālo identifikatoru:

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25295