Attīstība / Teritorijas plānošanas dokumenti / Detālplānojumi / Detālplānojums zemes vienībām Ūdens ielā 23, Ūdens ielā 19 un Mazā Stacijas iela 19, Mazā Stacijas iela 15, Valmierā, Valmieras novadā.

Detālplānojums zemes vienībām Ūdens ielā 23, Ūdens ielā 19 un Mazā Stacijas iela 19, Mazā Stacijas iela 15, Valmierā, Valmieras novadā.

Detālplānojums zemes vienībām Ūdens ielā 23, Ūdens ielā 19 un Mazā Stacijas iela 19, Mazā Stacijas iela 15, Valmierā, Valmieras novadā.

05.06.2024.

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 9601 011 0064, 9601 011 0063, 9601 011 1110, 9601 011 0046, 9601 011 1132 un 9601 011 0037, Valmierā, Valmieras novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 109.punktu paziņo, ka Pašvaldības dome 30.05.2024. ir pieņēmusi lēmumu Nr.247 (protokols Nr.7, 4.§) “Par detālplānojuma zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 9601 011 0064, 9601 011 0063, 9601 011 1110, 9601 011 0046, 9601 011 1132 un 9601 011 0037, Valmierā, Valmieras novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, ar kuru publiskajai apspriešanai nodots detālplānojums zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 9601 011 0064, 9601 011 0063, 9601 011 1110, 9601 011 0046, 9601 011 1132 un 9601 011 0037, Valmierā, Valmieras novadā (turpmāk – Zemes vienības).

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš ir noteikts četras nedēļas – no 14.06.2024. līdz 12.07.2024.

Ar detālplānojuma redakciju var iepazīties:

  • elektroniski Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportālā) https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_28248, kā arī Pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmierasnovads.lv sadaļā Attīstība – Teritorijas plānošanas dokumenti – Detālplānojumi;
  • izdrukas veidā Valmieras novada Centrālās pārvaldes administrācijas ēkā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., iestādes darba laikā.

Publiskās apspriešanas sanāksme norisināsies 04.07.2024. plkst.17.00 Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 1.stāva zālē ar iespēju pieslēgties attālināti, izmantojot tiešsaistes video sapulces saiti.
Saite uz sanāksmi: https://meet.google.com/tts-coiw-gtr

Rakstiskus priekšlikumus, adresētus Valmieras novada pašvaldībai, līdz 12.07.2024. var iesniegt:

  • rakstveidā, nosūtot iesniegumu pa pastu vai iesniedzot personīgi Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., LV-4201;
  • elektroniskā viedā, iesniegumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi .

Apmeklētāju pieņemšana klātienē pie detālplānojuma izstrādes vadītāja –Valmieras novada Attīstības pārvaldes struktūrvienības “Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa” teritorijas plānotāja Ginta Bērtiņa, Valmieras novada Centrālās pārvaldes administrācijas ēkā 306.kabinetā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., e-pasta adrese: 

Detālplānojuma 1. redakcijas izstrādātājs ir SIA “Lauku mērnieks”, tālr.27019063, e-pasta adrese: , www.laukumernieks.lv.

DOKUMENTI:


Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Ūdens ielā 23, Ūdens ielā 19 un Mazajā Stacijas ielā 19, Mazājā Stacijas ielā 15, Valmierā, Valmieras novadā

Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 105.punktu paziņo, ka Pašvaldības dome 31.08.2023. ir pieņēmusi lēmumu Nr.435 (protokols Nr.12, 52.§) “Par detālplānojuma zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 9601 011 0064, 9601 011 0063, 9601 011 1110, 9601 011 0046, 9601 011 1132 un 9601 011 0037, Valmierā, Valmieras novadā, izstrādes uzsākšanu”, ar kuru ir uzsākta detālplānojuma izstrāde zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem  9601 011 0063 un 9601 011 0064 (ietilpst nekustamajā īpašumā Ūdens iela 23, Valmiera, Valmieras novads, kadastra Nr.9601 011 1111), 9601 011 1132 (ietilpst nekustamajā īpašumā Ūdens iela 19, Valmiera, Valmieras novads, kadastra Nr.9601 011 1132), 9601 011 1110 (ietilpst nekustamajā īpašumā Mazā Stacijas iela 19, Valmiera, Valmieras novads, kadastra Nr.9601 011 1110), 9601 011 0046 (ietilpst nekustamajā īpašumā Mazā Stacijas iela 15, Valmiera, Valmieras novads, kadastra Nr.9601 011 0052) un 9601 011 0037 (ietilpst nekustamajā īpašumā Valmiera, Valmieras novads, kadastra Nr.9601 011 0036) (turpmāk – Zemes vienības).

Saskaņā ar Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada) Zemes vienībām ir noteikta funkcionālā zona Jaukta centra apbūves teritorija (JC) (zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 9601 011 0064, 9601 011 0046 un 9601 011 1132, un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9601 011 0063 daļai), ko nosaka teritorijai, kurā vēsturiski ir izveidojies plašs jauktu izmantošanu spektrs vai, kas kalpo kā pilsētas, ciema vai apkaimes centrs, kā arī apbūves teritorijās, ko plānots attīstīt par šādiem centriem, un Dabas un apstādījumu teritorija – ūdenstilpņu un ūdensteču krastmalu teritorija (DA2) (zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 9601 011 1110 un 9601 011 0037, un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9601 011 0063 daļai), kas ir stādījumu vai dabiski veidojušās augu segas aizņemta teritorija virszemes ūdenstilpju un ūdensteču krasta joslā, kas nodrošina piekļūšanu virszemes ūdens objektiem, aizsargā tos pret vides piesārņojumu, nodrošina bioloģisko un ainavisko daudzveidību pilsētā, kā arī nodrošina rekreācijas, sporta, tūrisma, kvalitatīvas dabas funkciju īstenošanu.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – radīt priekšnoteikumus apbūves īstenošanai, plānojot racionālu zemes vienību sadali apbūves zemes vienībās, risinot piekļūšanas un transporta jautājumus, paredzot nodrošinājumu ar inženierkomunikācijām un teritorijas labiekārtojumu, detalizējot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, atbilstoši Valmieras pilsētas teritorijas plānojumā (no 2017.gada) noteiktajam.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – fiziska persona.

Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei, adresētus Valmieras novada pašvaldībai, līdz 02.11.2023.var iesniegt:

  • rakstveidā, nosūtot iesniegumu pa pastu vai iesniedzot personīgi Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., LV-4201,
  • elektroniskā viedā, iesniegumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi

Informācija par detālplānojuma publiskās apspriešanas pasākumiem un sabiedrības līdzdalības iespējām tiks publicēta Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, Pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmierasnovads.lv sadaļā “Attīstība – Teritorijas plānošanas dokumenti – Detālplānojumi” un sadaļā “Sabiedrība – Sabiedrības līdzdalība”.

Ieinteresētās personas ar jautājumiem par detālplānojumu var vērsties pie detālplānojuma izstrādes vadītāja – Valmieras novada Attīstības pārvaldes struktūrvienības “Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa” teritorijas plānotāja Ginta Bērtiņa, tālrunis +371 20220247, e-pasta adrese .

Hipersaite uz ģeoportālu: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_28248