Noslēgtās

2021.gads

15.11.2021.

Iedzīvotāji aicināti apspriest Valmieras novada attīstības plānošanas dokumentu 1. redakciju

Lai veicinātu līdzsvarotu Valmieras novada teritorijas attīstību un turpinātu darbu pie kopējās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes, no 2021. gada 20. novembra līdz 20. decembrim attālināti, platformā “Google Meet”, norisināsies publiskā apspriešana un sanāksmes.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs iedzīvotājus informēs par attīstības plānošanas dokumentu izstrādes gaitu un to galvenajām sadaļām: esošās situācijas raksturojumu, Valmieras novada attīstības programmas investīciju plānu, Stratēģisko daļu un Rīcību plānu, kā arī par Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju.

Izstrādājot attīstības plānošanas dokumentus, ir noteikti vidēja termiņa un ilgtermiņa prioritātes, un stratēģiskie mērķi:

Vidēja termiņa prioritātes:

 • publisko pakalpojumu pieejamība;
 • aprites ekonomikas un digitālās sabiedrības veicināšana;
 • apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras attīstība;
 • novada līdzsvarotas attīstības pārvaldība un transporta savienojumi.

Ilgtermiņa prioritātes:

 • iedzīvotāju izglītību, veselību, līdzdalību un radošumu veicinoša pakalpojumu vide;
 • investīciju piesaisti un ekonomisko izaugsmi veicinoša vide, nacionāli un starptautiski konkurētspējīgas uzņēmējdarbības attīstība;
 • inovatīva, videi draudzīga un līdzsvarota pilsētu un ciemu vide;
 • Baltijas ekonomiskās attīstības centrs Vidzemē un spēcīgi lauki.

Stratēģiskie mērķi ir:

 • personības izaugsme;
 • uzņēmējdarbības attīstība;
 • funkcionāla un estētiska un zaļa pilsētu un ciemu vide;
 • pilsētu un lauku sinerģija.

Publiskās apspriešanas sanāksmes norisināsies:

 • 30. novembrī plkst. 18.00 Burtnieku apvienības iedzīvotājiem;
 • 1. decembrī plkst. 18.00 Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības iedzīvotājiem;
 • 6. decembrī plkst. 18.00 Kocēnu apvienības iedzīvotājiem;
 • 7. decembrī plkst. 18.00 Mazsalacas apvienības iedzīvotājiem;
 • 8. decembrī plkst. 18.00 Naukšēnu apvienības iedzīvotājiem;
 • 13. decembrī plkst. 18.00 Rūjienas apvienības iedzīvotājiem;
 • 14. decembrī plkst. 18.00 Strenču apvienības iedzīvotājiem;
 • 15. decembrī plkst. 18.00 Valmieras pilsētas iedzīvotājiem.

Pieteikties publiskās apspriešanas sanāksmei var pa e-pastu: , no kura tiks nosūtīta saite uz sanāksmi.

Rakstiskus priekšlikumus iedzīvotāji var iesniegt līdz 20. decembrim (elektroniskā paraksta zīmogs vai pasta zīmogs) kādā no sekojošiem veidiem:

1. Ievietojot valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) pastkastēs:

 • Lāčplēša ielā 2, Valmierā;
 • Alejas ielā 8, Kocēnu ciemā, Kocēnu pagastā;
 • Skolas ielā 11, Matīšu ciemā, Matīšu pagastā;
 • Pērnavas ielā 4, Mazsalacas pilsētā;
 • “Pagasta nams”, Naukšēnu ciemā, Naukšēnu pagastā;
 • Raiņa ielā 3, Rūjienas pilsētā;
 • Rīgas ielā 7, Strenču pilsētā;
 • Nākotnes ielā 3, Trikātas ciemā, Trikātas pagasts.

2. Nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu, adresējot pašvaldībai uz e-pastu: /"> ;

3. Iesniedzot valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā – https://geolatvija.lv (ar autorizēšanos).

Aicinām ikvienu Valmieras novada iedzīvotāju iesaistīties Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē, izsakot savu viedokli sabiedriskajās apspriešanās. Kontaktinformācija: Valmieras novada pašvaldības Attīstības pārvaldes vadītāja Evija Nagle, tālrunis 26141003, e-pasts:  un Attīstības pārvaldes Attīstības nodaļas vadītāja vietniece Inese Bērziņa, tālrunis 26328943, e-pasts: . Ja vēlaties saņemt informāciju par plānošanas dokumentiem klātienē, iepriekš jāpiesakās, zvanot vai rakstot uz iepriekš norādīto tālruni vai uz e-pastu.

Attīstības plānošanas dokumenti ir pieejami šeit.

15.11.2021.

Lai veicinātu līdzsvarotu Valmieras novada teritorijas attīstību un turpinātu darbu pie kopējās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes, no 2021. gada 20. novembra līdz 20. decembrim norisināsies publiskā apspriešana.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs iedzīvotājus informēs par attīstības plānošanas dokumentu izstrādes gaitu un to galvenajām sadaļām: esošās situācijas raksturojumu, Valmieras novada attīstības programmas investīciju plānu, Stratēģisko daļu un Rīcību plānu, kā arī par Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju.

Pieteikties publiskās apspriešanas sanāksmei var pa e-pastu: , no kura tiks nosūtīta saite uz sanāksmi.

Rakstiskus priekšlikumus iedzīvotāji var iesniegt līdz 20. decembrim (elektroniskā paraksta zīmogs vai pasta zīmogs) kādā no sekojošiem veidiem:

Attīstības plānošanas dokumenti ir pieejami šeit.