Attīstība / Teritorijas plānošanas dokumenti / Tematiskie plānojumi / Uzsākta Valmieras novada Pilātu un Valmiermuižas ciemu transporta infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma izstrāde

Uzsākta Valmieras novada Pilātu un Valmiermuižas ciemu transporta infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma izstrāde

Uzsākta Valmieras novada Pilātu un Valmiermuižas ciemu transporta infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma izstrāde

9.04.2024.

Paziņojums par Valmieras novada Pilātu un Valmiermuižas ciemu transporta infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 28.03.2024. pieņēma lēmumu Nr.135 (protokols Nr.4, 34.§) “Par Valmieras novada Pilātu un Valmiermuižas ciemu transporta infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, ar kuru publiskajai apspriešanai nodots Valmieras novada Pilātu un Valmiermuižas ciemu transporta infrastruktūras attīstības tematiskais plānojums.

Tematiskā plānojuma publiskās apspriešanas termiņš ir 30 dienas – no 15.04.2024. līdz 14.05.2024.

Ar tematiskā plānojuma redakciju var iepazīties:

  • elektroniski Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportālā) https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25575;
  • izdrukas veidā Valmieras novada Centrālās pārvaldes administrācijas ēkā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., iestādes darba laikā.

Publiskās apspriešanas sanāksme norisināsies 02.05.2024. plkst.17.00 hibrīdrežīmā – Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 1.stāva zālē ar iespēju pieslēgties attālināti, izmantojot tiešsaistes video sapulces saiti.

Saite uz sanāksmi: https://meet.google.com/kdk-rbvv-bpc

Rakstiskus priekšlikumus, adresētus Valmieras novada pašvaldībai, līdz 14.05.2024. var iesniegt:

Jautājumu gadījumā iespējams sazināties ar tematiskā plānojuma izstrādes vadītāju – Valmieras novada Attīstības pārvaldes struktūrvienības “Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa” teritorijas plānotāju Laumu Meleci, zvanot pa tālruni: +371 26646704 vai rakstot uz e-pastu:

DOKUMENTI:


Paziņojums par Valmieras novada Pilātu un Valmiermuižas ciemu transporta infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu

Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) paziņo, ka Pašvaldības dome 27.10.2022. ir pieņēmusi lēmumu Nr.642 (protokols Nr.20, 13.§) “Par Valmieras novada Pilātu un Valmiermuižas ciemu transporta infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu”, ar kuru ir uzsākta Valmieras novada Pilātu un Valmiermuižas ciemu transporta infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma izstrāde (turpmāk – tematiskais plānojums).

Tematiskā plānojuma izstrādes mērķis – izvērtēt Valmieras novada Pilātu un Valmiermuižas ciemu esošo transporta infrastruktūru, identificējot problēmsituācijas, kā arī izvērtēt apvedceļa savienojuma veidošanas ap Valmieras valstspilsētu iespējas, un izstrādāt detalizētu transporta infrastruktūras attīstības plānu, paredzot konkrētus risinājumus efektīvas un ilgtspējīgas transporta infrastruktūras veidošanai un mobilitātes nodrošināšanai. Tematiskais plānojums kalpos par pamatu Valmieras novada teritorijas plānojuma risinājumu izstrādei.

Priekšlikumus un ieteikumus tematiskā plānojuma izstrādei, adresētus Valmieras novada pašvaldībai, līdz 23.12.2022.var iesniegt:

  • rakstveidā, nosūtot iesniegumu pa pastu vai iesniedzot personīgi Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., LV-4201,
  • elektroniskā viedā, iesniegumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi .

Informācija par tematiskā plānojuma publiskās apspriešanas pasākumiem un sabiedrības līdzdalības iespējām tiks publicēta Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, Pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmierasnovads.lv sadaļā “Attīstība – Teritorijas plānošanas dokumenti – Tematiskie plānojumi” un sadaļā “Sabiedrība – Sabiedrības līdzdalība”.

Ieinteresētās personas ar jautājumiem var vērsties pie detālplānojuma izstrādes vadītājas – Valmieras novada Attīstības pārvaldes struktūrvienības “Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa” teritorijas plānotājas Daces Elbretes, pa tālruni +371 27334425, elektronisko pastu .

Hipersaite uz ģeoportālu: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25575