Noslēgtās

2020.gads

Koku ciršanas publiskā apspriešana

Valmieras pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija), pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu, Valmieras pilsētas pašvaldības 31.10.2013. saistošo noteikumu Nr. 182 „Par koku ciršanu ārpus meža Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā” 7.punktu un Komisijas 02.11.2020. lēmumam izsludina publisko apspriešanu par šādu koku ciršanu atbilstoši Arhitektu kompānijas SIA “Ivara Šļivkas birojs” izstrādātajai skicei:

  • 43 parastās egles (diametrs 15 – 40 cm) Jāņa Daliņa ielas ekspluatācijas aizsargjoslā, kas atrodas uz stadiona jaunizbūvējamā žoga trases;
  • 1 āra bērzu (diametrs d=45 cm) Jāņa Daliņa ielā 2, kas traucē žoga un apgaismojuma masta izbūvi;
  • 3 papeles (diametri 40 – 50 cm), 1 nokaltušu ozolu un 1 bojātu parasto kļavu Jāņa Daliņa ielā 2, Valmierā, kas traucē saskaņotā būvprojekta realizāciju.

Priekšlikumi un ierosinājumi par izsludināto koku ciršanu iesniedzami vai iesūtāmi pa pastu rakstveidā Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, pašvaldības darba laikā līdz 2020.gada 26.novembrim plkst. 17.00.

21.08.2020.

Noslēdzās publiskā apspriešana par būvniecības ieceri “Apbedīšanas pakalpojumu kompleksa un krematorijas Somu ielā 1, Valmierā, būvniecība”.

18.09.2020. Valmieras pilsētas Būvvalde ir sagatavojusi pārskatu, kurā ir iekļauts publiskās apspriešanas aptaujas lapās pausto viedokļu apkopojums, institūciju atzinumi un publiski izteikto viedokļu apkopojums un izvērtējums.

24.07.2020.