Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Ūdens ielā 23, Ūdens ielā 19 un Mazajā Stacijas ielā 19, Mazājā Stacijas ielā 15, Valmierā, Valmieras novadā

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Ūdens ielā 23, Ūdens ielā 19 un Mazajā Stacijas ielā 19, Mazājā Stacijas ielā 15, Valmierā, Valmieras novadā

Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 105.punktu paziņo, ka Pašvaldības dome 31.08.2023. ir pieņēmusi lēmumu Nr.435 (protokols Nr.12, 52.§) “Par detālplānojuma zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 9601 011 0064, 9601 011 0063, 9601 011 1110, 9601 011 0046, 9601 011 1132 un 9601 011 0037, Valmierā, Valmieras novadā, izstrādes uzsākšanu”, ar kuru ir uzsākta detālplānojuma izstrāde zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem  9601 011 0063 un 9601 011 0064 (ietilpst nekustamajā īpašumā Ūdens iela 23, Valmiera, Valmieras novads, kadastra Nr.9601 011 1111), 9601 011 1132 (ietilpst nekustamajā īpašumā Ūdens iela 19, Valmiera, Valmieras novads, kadastra Nr.9601 011 1132), 9601 011 1110 (ietilpst nekustamajā īpašumā Mazā Stacijas iela 19, Valmiera, Valmieras novads, kadastra Nr.9601 011 1110), 9601 011 0046 (ietilpst nekustamajā īpašumā Mazā Stacijas iela 15, Valmiera, Valmieras novads, kadastra Nr.9601 011 0052) un 9601 011 0037 (ietilpst nekustamajā īpašumā Valmiera, Valmieras novads, kadastra Nr.9601 011 0036) (turpmāk – Zemes vienības).

Plašāka informācija ŠEIT.