Domes sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes sēde 24.02.2022.

Valmieras novada pašvaldības domes sēde 24.02.2022.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis ceturtdien, 2022.gada 24.februārī plkst.10.00. Sēdes norise plānota ATTĀLINĀTI videokonferences režīmā.

Domes sēdes protokols 24.02.2022.

Domes sēdes audioieraksts 24.02.2022.

Darba kārtība:

Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
 1.109Par zemes vienību Andreja Upīša ielā 40 un Senču ielā 27, Valmierā, Valmieras novadā zemes ierīcības projekta apstiprināšanuJuris Zariņš
 2.110Par zemes vienības Cempu ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā zemes ierīcības projekta apstiprināšanuJuris Zariņš
 3.111Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 13.12.2021. lēmumā Nr.564 (ārkārtas sēdes protokols Nr.17, 10.§) “Par nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu piemērošanu Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas laikā”

Valmieras novada pašvaldības domes lēmuma Nr.564 konsolidētā versija
Evija Stračinska
 4.112Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nomas un nomas tiesību izsoles komisijas nolikumā

Nolikuma konsolidētā versija
Evija Stračinska
 5.113Par apbalvojumiem sportāRihards Zalte
 6.114Par Leona Paegles ielā 40, Valmierā, Valmieras novadā demontēto metāla konstrukciju nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
Gints Bērtiņš
 7.115Par neizīrēta vienistabas dzīvokļa Stacijas ielā 28-34, Valmierā, Valmieras novadā nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Gints Bērtiņš
 8.116Par neizīrēta vienistabas dzīvokļa Smiltenes ielā 2A-45, Valmierā, Valmieras novadā nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Gints Bērtiņš
 9.117Par automašīnas “VW Transporter” (valsts reģistrācijas numurs DJ 7518) nodošanu atsavināšanai

Pielikums
Gints Bērtiņš
 10.118Par automašīnas “Chevrolet Lacetti” (valsts reģistrācijas numurs GO 9851) nodošanu atsavināšanai

Pielikums
Gints Bērtiņš
 11.119Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības domes 30.12.2021. lēmumā Nr.582 (protokols Nr.18, 22. §) “Par Valmieras novada pašvaldības Vidi degradējošo ēku un būvju apzināšanas komisijas un nolikuma apstiprināšanu”

Valmieras novada pašvaldības domes lēmuma Nr.582 konsolidētā versija
Jolanta Brūniņa
 12.120Par zemes gabala nomas tiesību piešķiršanu /Vārds Uzvārds/Jānis Pētersons
 13.121Par zemes gabala nomas tiesību piešķiršanu /Vārds Uzvārds/Jānis Pētersons
 14.122Par zemes gabala nomas tiesību piešķiršanu /Vārds Uzvārds/Jānis Pētersons
 15.123Par zemes gabala nomas tiesību piešķiršanu /Vārds Uzvārds/Jānis Pētersons
 16.124Par zemes gabala nomas tiesību piešķiršanu /Vārds Uzvārds/Jānis Pētersons
 17.125Par zemes gabala nomas tiesību piešķiršanu /Vārds Uzvārds/Jānis Pētersons
 18.126Par zemes gabala nomas tiesību piešķiršanu /Vārds Uzvārds/Jānis Pētersons
 19.127Par zemes gabala nomas tiesību piešķiršanu /Vārds Uzvārds/Jānis Pētersons
 20.128Par nekustamā īpašuma daļas iznomāšanuJānis Pētersons
 21.129Par lauku apvidus zemes nomas līgumu /Vārds Uzvārds/ Jērcēnu pagastā, Valmieras novadāJānis Pētersons
 22.130Par zemesgabalu nomu Mazsalacas pilsētā, Valmieras novadā

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
Valdis Kampuss
 23.131Par nekustamā īpašuma Parka ielā 31, Mazsalacā, Valmieras novadā daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība” dienas aprūpes centra un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanaiLana Plūmane
 24.132Par Valmieras novada pašvaldības nolikuma “Par licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā no Īģes ietekas līdz šosejas tiltam pār Salacu Vecatē (Salacas augštecē)” apstiprināšanu

Pielikums
Pielikums – Licence
Evija Ozola
 25.133Par Valmieras novada pašvaldības noteikumu “Par Valmieras novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību” apstiprināšanu

Noteikumi
Noteikumu 1.pielikums
Noteikumu 2.pielikums
Iveta Ence
 26.Saistošie noteikumi Nr.38Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, turēšanas un izķeršanas kārtība Valmieras novadā

Paskaidrojuma raksts
Līga Bieziņa
 27.134Par sadarbību ar VSIA “Valmieras drāmas teātris” Valmieras vasaras teātra festivāla organizēšanā

Pielikums
Toms Upners
 28.135Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības kultūras, sporta un nometņu projektu konkursu vērtēšanas komisijas nolikumā

Nolikuma konsolidētā versija
Toms Upners
 29.136Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības kultūras, sporta un nometņu projektu konkursa nolikumā

Nolikuma konsolidētā versija
Toms Upners
 30.137Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības iestādes “Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde” nolikumā

Nolikuma konsolidētā versija
Kaija Muceniece
 31.Saistošie noteikumi Nr.39Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2021.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.8 “Par materiālo atbalstu Valmieras novada pašvaldībā”

Paskaidrojuma raksts
Kaija Muceniece
 32.138Par Valmieras novada pašvaldības domes 27.01.2022. lēmuma Nr.75 (protokols Nr.2, 79.§) atcelšanu un zemes nomas līguma slēgšanu ar Valmieras rajona zemnieku saimniecību “BIRZNIEKI”Sabīne Gaile
 33.139Par zemes vienības Ķiršu ielā 27, Rūjienā, Valmieras novadā nomu /Vārds Uzvārds/Sabīne Gaile
 34.140Par nekustamā īpašuma /“Nosaukums”/, Ēveles pagastā, Valmieras novadā sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu atdalītajam īpašumamKristīne Auziņa
 35.141Par zemes nomas līguma slēgšanu Valmieras pagastā, Valmieras novadā

Pielikums
Kristīne Auziņa
 36.142Par zemes nomas līguma slēgšanu /“Nosaukums”/, Ēveles pagastā, Valmieras novadāKristīne Auziņa
 37.143Par SIA “Valmieras Olimpiskais centrs” pamatkapitāla palielināšanuLana Ukrija
 38.144Par SIA “BN KOMFORTS” siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu


Pielikums
Lana Ukrija
 39.145Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas kārtības Valmieras novada pašvaldībā apstiprināšanu

Kārtība
Kārtības 1.pielikums
Kārtības 2.pielikums
Kārtības 3.pielikums
Kartības 4.pielikums
Vita Ievīte
 40.146Par Trikātas Jauniešu centra nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Marika Daļecka
 41.147Par Valmieras novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāva apstiprināšanuDaina Roze
 42.148Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības Koku novērtēšanas komisijas sastāvā

Valmieras novada pašvaldības domes lēmuma Nr.460 konsolidētā versija
Mairita Lakstiņa
 43.149Par zemesgabalu nomu Kocēnu apvienības teritorijā mazdārziņu vajadzībām

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
6.pielikums
Ilze Vikmane
 44.Saistošie noteikumi Nr.40Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Valmieras novada administratīvajā teritorijā

1.pielikums
2.pielikums
Paskaidrojuma raksts
Ilze Janīte
 45.150Par adreses piešķiršanuEvija Nagle
 46.151Par nosaukuma un adreses maiņu Burtnieku pagastā, Valmieras novadāEvija Nagle
 47.152Par adreses piešķiršanu nekustamā īpašuma Vīnkalni zemes vienībām Pilātos, Valmieras pagastā, Valmieras novadāEvija Nagle
 48.153Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Bluķi, Valmieras pagastā, Valmieras novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9690 009 0100Evija Nagle
 49.154Par zemes ierīcības projekta “Lemkini”, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Valmieras novadā apstiprināšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9690 009 0113Evija Nagle
 50.155Par adrešu “Zvirgzdi”-1 un “Zvirgzdi”-1A, Vaidavas pagasts, Valmieras novads piešķiršanuEvija Nagle
 51.156Par nekustamā īpašuma /“Nosaukums”/, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā sadalīšanuEvija Nagle
 52.157Par nekustamā īpašuma /“Nosaukums”/, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā sadalīšanuEvija Nagle
 53.158Par nekustamā īpašuma /“Nosaukums”/, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā zemes ierīcības projekta apstiprināšanuEvija Nagle
 54.159Par nekustamā īpašuma /“Nosaukums”/, Trikātas pagastā, Valmieras novadā sadalīšanuEvija Nagle
 55.160Par nekustamā īpašuma “Mežciemi 2”, Brenguļu pagastā, Valmieras novadā zemes ierīcības projekta apstiprināšanuEvija Nagle
 56.161Par nekustamā īpašuma /“Nosaukums”/, Kauguru pagastā, Valmieras novadā zemes ierīcības projekta apstiprināšanuEvija Nagle
 57.162Par adrešu piešķiršanu projektētajām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām un dzīvojamo telpu grupām Mūrmuižā, Kauguru pagastā, Valmieras novadāEvija Nagle
 58.163Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 9662 002 0812 un 9662 002 0813 ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Valmieras novada pašvaldības vārdaEvija Nagle
 59.164Par nekustamā īpašuma /“Nosaukums”/, Vilpulkas pagastā, Valmieras novadā zemes ierīcības projekta izstrādi

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, lēmuma pielikumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju
Evija Nagle
 60.165Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 62, Rūjienā, Valmieras novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9615 006 0025 zemes ierīcības projekta izstrādi

Pielikums
Evija Nagle
 61.166Par nekustamā īpašuma Rudens iela 3, Rūjienā, Valmieras novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9615 006 3601 zemes ierīcības projekta izstrādi

Pielikums
Evija Nagle
 62.167Par servitūta nodibināšanu nekustamajā īpašumā /“Nosaukums”/, Ķoņu pagastā, Valmieras novadā

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, lēmuma pielikumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju
Evija Nagle
 63.168Par nekustamā īpašuma /“Nosaukums”/ Ķoņu pagastā, Valmieras novadā sadalīšanuEvija Nagle
 64.169Par zemes ierīcības projekta “Vārpas un Sarmas” zemes vienībām Ķoņu pagastā, Valmieras novadā “Vārpas” ar kadastra apzīmējumu 9666 004 0035 un “Sarmas” ar kadastra apzīmējumu 9666 004 0059 apstiprināšanuEvija Nagle
 65.170Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajam īpašumam /adrese/, Rūjienā, Valmieras novadā

1.pielikums
2.pielikums
Evija Nagle
 66.171Par Valmieras novada pašvaldības Interešu izglītības izvērtēšanas komisijas saskaņošanu un nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Eva Monika Švarca
 67.172Par Valmieras novada pašvaldības noteikumu “Interešu izglītības programmu īstenošanas principi un kārtība” apstiprināšanu

1.pielikums
2.pielikums
Eva Monika Švarca
 68.173Par Valmieras novada pašvaldības domes 03.02.2022. lēmuma Nr.103 (ārkārtas sēdes protokols Nr.3, 20.§) “Par ziedojuma pieņemšanu” atcelšanuEva Monika Švarca
 69.174Par atbalstu Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola dalībai projektā “Radošās darbnīcas ģimenēm”

Pielikums
Iveta Pāže
 70.175Par atbalstu Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas dalībai projektā “Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas profesionālās vidējās izglītības programmu materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana”

Pielikums
Iveta Pāže
 71.176Par atbalstu Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas dalībai projektā “Esam atvērti dažādībai”

Pielikums
Iveta Pāže
 72.177Par atbalstu Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas dalībai projektā “Zināšanas un izaicinājumi – jaunā skolotāja spēks”

Pielikums
Iveta Pāže
 73.178Par atbalstu Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas dalībai projektā “Pedagogu digitālās prasmes efektīvā mācību procesā”

Pielikums
Iveta Pāže
 74.179Par atbalstu Valmieras Jaunatnes centra “Vinda” dalībai projektā “Izgaismot glut(ēnu)”

Pielikums
Iveta Pāže
 75.180Par skolēnu skaita noteikšanu 2022./2023. mācību gadam Valmieras pilsētas vispārējās izglītības iestāžu 1., 7. un 10.klasēsIveta Pāže

PAPILDU JAUTĀJUMI

Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
 1.181Par nekustamā īpašuma “Krūmiņi”, Skaņkalnes pagastā, Valmieras novadā sadalīšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu un nosaukuma piešķiršanu atdalītajam īpašumamKaspars Roķis
 2.182Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības domes 27.01.2022. lēmumā Nr.10 (protokols Nr.2, 11.§) “Par Valmieras novada pašvaldības nekustamo īpašumu (telpu un zemes) nodošanu iznomāšanai, organizējot nomas tiesību izsoles”

Valmieras novada pašvaldības domes lēmuma Nr.10 konsolidētā versija
Evija Stračinska
 3.183Par Valmieras novada pašvaldības domes 11.11.2021. lēmuma Nr.479 (ārkārtas sēdes protokols Nr.15, 2.§) “Par dalību konkursā” atcelšanuRihards Zalte
 4.184Par dalību projektu atklātajā konkursā “Sabiedrības iesaiste zīmola “Burtnieka zandarts” izveidē un informēšanā par ezera zivju resursu racionālu un saudzīgu izmantošanu”Evija Ozola
 5.185Par neizīrēta piecistabu dzīvokļa Linarda Laicena ielā 12-78, Valmierā, Valmieras novadā nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Gints Bērtiņš
 6.186Par neizīrēta vienistabas dzīvokļa Upes ielā 9-5, Valmierā, Valmieras novadā nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Gints Bērtiņš
 7.187Par atbalstu projekta “Valmieras multimediju festivāla jauniešu programma” iesnieguma iesniegšanai

Pielikums
Elīna Rulle
 8.188Par precizējumiem 2022.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.34 “Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Valmieras novadā”Eva Monika Švarca
 9.189Par Valmieras novada jauniešu projektu konkursa nolikuma un projektu konkursa vērtēšanas komisijas apstiprināšanu

Nolikums
Nolikuma 1.pielikums
Nolikuma 2.pielikums
Nolikuma 3.pielikums
Daina Roze
 10.190Par atbalstu projekta “Dziesmu svētku taka Dikļos” iesnieguma iesniegšanu

Pielikums
Svetlana Tomsone
 11.191Par atbalstu projekta “Atpūtas vietas labiekārtošana pie karjera” iesnieguma iesniegšanai

Pielikums
Madara Ribozola
 12.192Par grozījumiem 30.12.2016. deleģēšanas līgumā un bezatlīdzības lietošanā nodotā nekustamā īpašuma Parka ielā 23, Sedā, Valmieras novadā līguma termiņa pagarināšanu ar Biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts”Jānis Pētersons
 13.193Par Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas dalību Eiropas Sociālā fonda projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”Sandra Purmale
 14.194Par Valmieras novada pašvaldības Zemes ierīcības komisijas un nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Evija Nagle
 15.195Par Valmieras novada pašvaldības Inovāciju atbalsta programmas “ZĪLE” nolikuma apstiprināšanu

Nolikums
Līguma projekts
Pietiekuma veidlapa (inovācijas)
Pieteikuma veidlapa (starts)
Evija Nagle
 16.196Par Naukšēnu vidusskolas īstenotās izglītības pakāpes un izglītības iestādes nosaukuma maiņuImants Mālnieks
 17.Saistošie noteikumi Nr.41Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2021.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Valmieras novada pašvaldības nolikums”

Saistošo noteikumu Nr.1 konsolidētā versija
Baiba Tūtina
 18.197Par atbalstu projekta “Godu vieta Vaidavas ezera krastā” iesnieguma iesniegšanai

Pielikums
Inguna Zukure
 19.198Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 27.01.2022. lēmumā Nr.82 (protokols Nr.2, 86.§) “Par amatiem, kurus ieņemošas amatpersonas (darbinieki) ir pakļauti reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam)”

Valmieras novada pašvaldības domes lēmuma Nr.82 konsolidētā versija
Olga Ozola
 20.199Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības noteikumos “Par amatpersonu un darbinieku vienotu darba samaksas sistēmu un sociālajām garantijām”

Samaksas noteikumu konsolidētā versija
Samaksas noteikumu 2.pielikuma konsolidētā versija
Olga Ozola
 21.200Par Valmieras novada pašvaldības amatu sarakstu

Pielikums
Olga Ozola
 22.201Par Valmieras novada pašvaldības interešu izglītības iestāžu amatu sarakstu

Pielikums
Olga Ozola
 23.202Par Valmieras novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu amatu sarakstu

Pielikums
Olga Ozola
 24.203Par Valmieras novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu amatu sarakstu

Pielikums
Olga Ozola
 25.204Par Valmieras novada apvienotā investīciju plāna 2021.–2022.gadam aktualizēšanu

Pielikums
Evija Nagle
 26.205Par pieteikuma iesniegšanu valsts mērķdotācijas “Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – sporta zāles būvniecība Leona Paegles ielā 5, Valmierā” saņemšanaiEvija Nagle
 27.206Par nekustamā īpašuma  “Mazaldari”, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā Valmieras novadā daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība” specializēto darbnīcu pakalpojumu sniegšanaiKaija Muceniece

SĒDES SLĒGTĀ DAĻA

Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
 1.207Lēmums nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fiziskām personām.

Saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 26.panta pirmo daļu – Domes sēdes ir atklātas, izņemot gadījumus, kad jautājumu nepieciešams izskatīt slēgtā domes sēdē vai tās daļā, lai aizsargātu valsts noslēpumu, adopcijas noslēpumu, komercnoslēpumu, personu privāto dzīvi, bērnu intereses vai citu informāciju, kuras izpaušana saskaņā ar likumu ir aizliegta.
Jānis Pētersons