Domes sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes sēde 27.01.2022.

Valmieras novada pašvaldības domes sēde 27.01.2022.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis ceturtdien, 2022.gada 27.janvārī plkst.10.00. Sēdes norise plānota ATTĀLINĀTI videokonferences režīmā.

Domes sēdes protokols 27.01.2022.

Domes sēdes audioieraksts 27.01.2022.

Darba kārtība:

Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
 1.2Par nekustamā īpašuma /“Nosaukums”/, Naukšēnu pagastā, Valmieras novadā zemes ierīcības projekta izstrādi

Pielikums
*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju
Kaspars Roķis
 2.3Par nekustamā īpašuma “Mendes”, Skaņkalnes pagastā, Valmieras novadā sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi

Pielikums
Kaspars Roķis
 3.4Par nekustamā īpašuma /“Nosaukums”/, Skaņkalnes pagastā, Valmieras novadā sadalīšanuKaspars Roķis
 4.
5Par pašvaldībai piekrītoša zemes gabala “Rotas”, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Valmieras novadā iznomāšanu

Pielikums
Kaspars Roķis
 5.6Par pašvaldībai piekrītoša zemes gabala “Mežmalas”, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Valmieras novadā domājamās daļas iznomāšanu

Pielikums
Kaspars Roķis
 6.7Par nekustamā īpašuma /“Nosaukums”/, Naukšēnu pagastā, Valmieras novadā sadalīšanuKaspars Roķis
7. Saistošie noteikumi Nr.32Par Valmieras pilsētas pašvaldības 2012.gada 19.jūlija saistošo noteikumu Nr.129 “Par sabiedrisko kārtību un drošību Valmieras pilsētas pašvaldības aktīvās atpūtas objektos” atzīšanu par spēku zaudējušiem

Paskaidrojuma raksts
Rihards Zalte
 8.8Par Valmieras novada pašvaldības noteikumu “Par Valmieras novada pilsētu ielu uzturēšanas un lietošanas kārtību” apstiprināšanu

1.pielikums
2.pielikums
Zane Elksne
 9.9Par Valmieras novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēmZane Elksne
 10.Saistošie noteikumi Nr.33Par  Strenču novada domes 2013.gada 17.aprīļa saistošo noteikumu Nr.7/2013 “Par Strenču novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm” atzīšanu par spēku zaudējušiem

Paskaidrojuma raksts
Zane Elksne
 11.10Par Valmieras novada pašvaldības nekustamo īpašumu (telpu un ēku) nodošanu iznomāšanai, organizējot nomas tiesību izsolesEvija Stračinska
 12.11Par Valmieras novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas maksas cenrāža apstiprināšanu

1.pielikums
2.pielikums
Evija Stračinska
 13.12Par Valmieras novada pašvaldības noteikumu “Nedzīvojamo telpu nomas maksas aprēķināšanas metodika” apstiprināšanu

Noteikumi
Evija Stračinska
 14.13Par izīrēta dzīvokļa Cēsu ielā 31-44, Valmierā, Valmieras novadā nodošanu atsavināšanaiGints Bērtiņš
 15.14Par sadarbības līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “VTU VALMIERA”

Sadarbības līgums
Gints Bērtiņš
 16.ATLIKTSPar deleģēšanas līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”Rita Jemšika
 17.15Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9601 011 2706, Valmierā, Valmieras novadā zemes ierīcības projekta apstiprināšanuJuris Zariņš
 18.16Par īpašuma tiesību uz zemes vienību /adrese/, Valmierā, Valmieras novadā atjaunošanuJuris Zariņš
 19.17Par zemes vienības Garā ielā 5, Valmierā, Valmieras novadā zemes ierīcības projekta apstiprināšanuJuris Zariņš
 20.18Par adreses maiņu Betona sagatavošanas mezgla ēkai un Mazuta sagatavošanas ēkai Patversmes ielā 13, Valmierā, Valmieras novadāJuris Zariņš
 21.19Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Baldiņi-1, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9648 014 0030Kristīne Auziņa
 22.20Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Kaijas, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Valmieras novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9690 008 0139Kristīne Auziņa
 23.21Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Lieldanielas, Valmieras pagastā, Valmieras novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9690 002 0002Kristīne Auziņa
 24.22Pas pašvaldībai piederošās zemes Dravnieki, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā iznomāšanuKristīne Auziņa
 25.23Par Valmieras novada pašvaldības Burtnieku apvienības pārvaldes nekustamo īpašumu nodošanu lietošanā Valmieras novada Izglītības pārvaldes struktūrvienībai “Burtnieku Jauniešu centrsKristīne Auziņa
 26.24Par zemes nomas līgumu /Vārds Uzvārds/ “Mazdārziņi”, Kauguru pagastā, Valmieras novadāZeltīte Munce
 27.25Par lauku apvidus zemes nomas līgumu /Vārds Uzvārds/ “Gaujaslāči 25”, Brenguļu pagastā, Valmieras novadāZeltīte Munce
 28.26Par zemes nomas līgumu /Vārds Uzvārds/ “Gaujmala Segļi ceļi”, Kauguru pagastā, Valmieras novadāZeltīte Munce
 29.27Par dzīvokļa īpašuma Nr.18, Imanta ielā 10, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Valmieras novadā atsavināšanuIlze Vikmane
 30.28Par dzīvokļa īpašuma Nr.2, Miera ielā 3, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Valmieras novadā atsavināšanuIlze Vikmane
 31.29Par zemes gabala nomas tiesību piešķiršanu /Vārds Uzvārds/

Pielikums
Jānis Pētersons
 32.30Par Valmieras novada pašvaldības savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2022.gadā

Pielikums
Solveiga Vantere
 33.31Par Valmieras novada pašvaldības atbalsta apmēru mēnesī par vienu bērnu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm 2022.gadā

Pielikums
Solveiga Vantere
 34.32Par Valmieras novada pašvaldības atbalsta apmēru mēnesī par vienu izglītojamo privātajām vispārizglītojošām izglītības iestādēm 2022.gadā

Pielikums
Solveiga Vantere
 35.33Par Valmieras novada pašvaldības atbalsta apmēru mēnesī par vienu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam 2022.gadā

Pielikums
Solveiga Vantere
 36.34Par valsts mērķdotācijas Valmieras novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai sadales kārtības apstiprināšanu 2022.gadam

Pielikums
Toms Upners
 37.35Par Valmieras novada pašvaldības Publisku izklaides un svētku pasākumu komisijas un nolikuma apstiprināšanu

NOLIKUMS
Toms Upners
 38.36Par nekustamā īpašuma “Dalderi”, Plāņu pagastā, Valmieras novadā zemes ierīcības projekta apstiprināšanuEvija Nagle
 39.37Par nekustamā īpašuma /“Nosaukums”/, Kauguru pagastā, Valmieras novadā zemes ierīcības projekta apstiprināšanuEvija Nagle
 40.38Par nekustamā īpašuma “Sīļi”, Brenguļu pagastā, Valmieras novadā sadalīšanuEvija Nagle
 41.39Par nekustamā īpašuma /“Nosaukums”/, Brenguļu pagastā, Valmieras novadā sadalīšanuEvija Nagle
 42.40Par nosaukuma piešķiršanu un adreses nenoteikšanuEvija Nagle
 43.41Par nekustamā īpašuma /“Nosaukums”/, Brenguļu pagastā, Valmieras novadā zemes ierīcības projekta apstiprināšanuEvija Nagle
 44.42Par zemes ierīcības projekta “Jaunbusmaņi” Ipiķu pagastā, Valmieras novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9656 003 0004 apstiprināšanuEvija Nagle
 45.43Par zemes vienību /adrese/, Rūjienā, Valmieras novadā un /adrese/, Rūjienā, Valmieras novadā apvienošanu, adreses likvidēšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa piešķiršanu

Pielikums
*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju
Evija Nagle
 46.44Par adreses /“Nosaukums”/, Kocēnu pagasts, Valmieras novads piešķiršanuEvija Nagle
 47.45Par adreses /“Nosaukums”/, Vaidava, Vaidavas pagasts, Valmieras novads piešķiršanuEvija Nagle
 48.46Par nekustamā īpašuma /“Nosaukums”/, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā nosaukuma maiņuEvija Nagle
 49.47Par nekustamā īpašuma “Purenes”, Dikļu pagastā, Valmieras novadā zemes ierīcības projekta apstiprināšanuEvija Nagle
 50.48Par nekustamā īpašuma /“Nosaukums”/, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā zemes ierīcības projekta apstiprināšanuEvija Nagle
 51.49Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības domes 30.12.2021. lēmumā Nr.602 (protokols Nr.18, 42.§) “Par zemes vienības sadalīšanu, lietošanas mērķu noteikšanu un nekustamo īpašumu apvienošanu”

Valmieras novada pašvaldības domes lēmuma Nr. 602 konsolidētā versija
Evija Nagle
 52.50Par zemes ierīcības projekta “Dzirnavas” Ipiķu pagastā, Valmieras novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9656 003 0062 apstiprināšanuEvija Nagle
 53.51Par nosaukuma maiņu nekustamam īpašumam /“Nosaukums”/, Ķoņu pagastā, Valmieras novadāEvija Nagle
 54.52Par nosaukuma piešķiršanu ēku un būvju īpašumam /“Nosaukums”/, Ķoņu pagastā, Valmieras novadāEvija Nagle
 55.53Par Valmieras novada pašvaldības nolikuma “Par licencēto makšķerēšanu Burtnieku ezerā” apstiprināšanu

1.pielikums
2.pielikums
NOLIKUMS
Evija Ozola
 56.54Par Trikātas Jauniešu centra izveidošanuIveta Pāže
 57.55Par atbalstu Kocēnu pamatskolas dalībai projektā “Iekļaujošā izglītība – mūsdienu pasaules izaicinājums Kocēnu pamatskolas pedagogiem un izglītojamiem”

Pielikums
Iveta Pāže
 58.56Par atbalstu Valmieras Jaunatnes centra “Vinda” dalībai projektā “Esi vesels!”

Pielikums
Iveta Pāže
 59.57Par Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Ezītis” reorganizācijuGuna Zvirgzda
 60.58Par Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Kārliena” reorganizācijuGuna Zvirgzda
 61.59Par Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” reorganizācijuGuna Zvirgzda
 62.Saistošie noteikumi Nr.34Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Valmieras novadā

Paskaidrojuma raksts
Eva Monika Švarca
 63.60Par Burtnieku Jauniešu centra nolikuma apstiprināšanu

NOLIKUMS
Daiga Kīna
 64.61Par Rūjienas Jauniešu centra nolikuma apstiprināšanu

NOLIKUMS
Daina Roze
 65.62Par Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu

NOLIKUMS
Daina Roze
 66.63Par Valmieras novada pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības komisijas un nolikuma apstiprināšanu

NOLIKUMS
Andris Alpeus
 67.64Par Valmieras novada pašvaldības noteikumu “Sakaru izdevumu amata (darba) pienākumu veikšanai kompensēšanas un sakaru līdzekļu izmantošanas kārtība Valmieras novada pašvaldībā” apstiprināšanu

Noteikumi
Mairita Lakstiņa
68. 65Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības noteikumos “Par amatpersonu un darbinieku vienotu darba samaksas sistēmu un sociālajām garantijām”

3.pielikums
Valmieras novada pašvaldības noteikumu “Par amatpersonu un darbinieku vienotu darba samaksas sistēmu un sociālajām garantijām” konsolidētā versija
Mairita Lakstiņa
 69.66Par zemes vienības “Zaķīši”, Ipiķu pagastā, Valmieras novadā nomuSabīne Gaile
 70.67Par nekustamā īpašuma “Meldri” sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9656 003 0275 statusa maiņu un jauna īpašuma izveidošanuSabīne Gaile
 71.68Par Valmieras novada pašvaldības Rūjienas apvienības pārvaldes nekustamo īpašumu nodošanu lietošanā Valmieras novada Izglītības pārvaldes struktūrvienībai “Rūjienas Jauniešu centrs”Ivo Virsis
 72.69Par Valmieras novada pašvaldības Naukšēnu apvienības pārvaldes nekustamo īpašumu nodošanu lietošanā Valmieras novada Izglītības pārvaldes struktūrvienībai “Rūjienas Jauniešu centrs”Jānis Zuments
 73.70Par grozījumiem Valmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes nolikumā

Valmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes nolikuma konsolidētā versija
Baiba Tūtina
 74.Saistošie noteikumi Nr.35Kārtība, kādā Valmieras novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un nosaka īres maksu

Paskaidrojuma raksts
Zane Stuķēna

PAPILDU JAUTĀJUMI

Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
 1.71Par statusa noteikšanu dzīvojamām telpāmGuntis Braslis
 2.72Par nekustamā īpašuma Vecliepas, Ēveles pagastā, Valmieras novadā sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu atdalītajam īpašumamKristīne Auziņa
 3.73Par adreses “Gulbīši”, Rencēnu pagastā, Valmieras novadā izvērtēšanuKristīne Auziņa
 4.74Par zemes vienības “Aramzeme aiz ciemata mājām”, Jeru pagastā, Valmieras novadā nomuIvo Virsis
 5.75Par nekustamā īpašuma “Meldri”, Ipiķu pagastā, Valmieras novadā sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9656 003 0275 nomas tiesību izsoles organizēšanu un neatkarīga vērtētāja pieaicināšanuIvo Virsis
 6.76Par neizpirktās pilsētas zemes nomas līgumu termiņu pagarināšanuAnda Grīviņa
 7.77Par atbalstu projektam “No vienas saknes” Valmieras muzeja mākslas kolekcijas pieejamības paaugstināšanai

Pielikums
Iveta Blūma
 8.78Par nekustamā īpašuma /“Nosaukums”/, Kauguru pagastā, Valmieras novadā zemes ierīcības projekta apstiprināšanuEvija Nagle
 9.79Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 9484 005 0064, 9484 002 0048 un 9646 008 0082 ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Valmieras novada pašvaldības vārdaEvija Nagle
 10.80Par Rūjienas kultūras centra vadītāja iecelšanu amatāEvija Voitkāne
 11.81Par Ziemeļvidzemes pamatskolas direktores atbrīvošanu no amataEvija Voitkāne
 12.82Par amatiem, kurus ieņemošas amatpersonas (darbinieki) ir pakļauti reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam)Indra Čākure
 13.83Par Valmieras novada pašvaldības amatu sarakstu

Pielikums
Indra Čākure
 14.84Par Valmieras Gaujas krasta vidusskolas-attīstības centra amatu saraksta apstiprināšanu

Pielikums
Pielikums
Indra Čākure
 15.Saistošie noteikumi Nr.36Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2021.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Valmieras novada pašvaldības nolikums”

Saistošo noteikumu Nr.1 konsolidētā versija
Baiba Tūtina
 16.(INFORMATĪVS JAUTĀJUMS) Par Valmieras novada pašvaldības dāvanu jaundzimušajiemKristīne Melece