Domes sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes sēde 30.03.2023.

Valmieras novada pašvaldības domes sēde 30.03.2023.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis ceturtdien, 2023.gada 30.martā plkst.10.00, Raiņa ielā 14 (3.stāvā, 301.telpā), Valmierā, Valmieras novadā.

Domes sēdes 30.03.2023. protokols

Domes sēžu audiovizuālie ieraksti

Nr. p.k.Lēmuma  Nr.30.03.2023. domes sēdē pieņemtie lēmumi un saistošie noteikumi, izskatītie informatīvie jautājumi
1xPar darba kārtību kopumā
2111.Par 10.01.2023. būvatļaujas Nr.BIS BV 4.1 2023 204 par apbedīšanas pakalpojumu kompleksa – krematorijas “Mazkaritēni”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā būvniecību apstrīdēšanu
3SN87Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2022.gada 3.februāra saistošajos noteikumos Nr.37 “Par Valmieras novada pašvaldības 2022.gada budžetu”

1.pielikums
4.pielikums
4112.Par precizējumiem 2023.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.84 “Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Valmieras novadā”
Saistošie noteikumu Nr.84


Paskaidrojuma raksts
Precizēti skaidrojošie noteikumi
5113.Par precizējumiem 2023.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.85 “Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Valmieras novadā”
Saistošie noteikumu Nr.85


Paskaidrojuma raksts
Precizēti skaidrojošie noteikumi
6SN88Saistošie noteikumi “Valmieras novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursa organizēšanas kārtība”

Paskaidrojuma raksts
7SN89Saistošie noteikumi “Par dzīvokļu izīrēšanas kārtību zemas īres dzīvojamās mājās Valmieras valstspilsētā”

Paskaidrojuma raksts
8114.Par pilnvarojuma līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”

Pielikums
9115.Par SIA “ZAAO ENERĢIJA” reorganizācijas uzsākšanu apvienošanas ceļā ar pievienošanu SIA “ZAAO”
10116.Par Valmieras novada pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu SIA “Vidzemes slimnīca”

Pielikums
11117.Par Valmieras novada pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu SIA “Mazsalacas slimnīca”

Pielikums
12118.Par Valmieras novada pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu SIA “Valmieras Olimpiskais centrs”

Pielikums
13119.Par SIA “VALMIERAS OLIMPISKAIS CENTRS” pamatkapitāla palielināšanu
14120.Par SIA “Valmieras ūdens” pamatkapitāla palielināšanu

1.Pielikums
2.Pielikums
15121.Par sertificētas energopārvaldības sistēmas uzturēšanu Valmieras novada pašvaldībā
16122.Par Valmieras novada pašvaldības energopolitikas apstiprināšanu

Pielikums
17123.Par Valmieras novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam Investīciju plāna aktualizēšanu

Pielikums
18124.Par Valmieras novada pašvaldības 2023.gada iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu

1.Pielikums
2.Pielikums
3.Pielikums
4.Pielikums
Nolikums
19125.Par Valmieras novada pašvaldības 2023.gada līdzdalības budžeta projektu konkursa nolikumu

Pielikums
20126.Par Valmieras 5.vidusskolas Attīstības plāna 2023.-2025.gadam apstiprināšanu

Pielikums
21127.Par Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” Attīstības plāna 2023.-2025.gadam apstiprināšanu

Pielikums
22128.Par atbalstu Valmieras sākumskolas dalībai projektā “Kā palielināt skolēnu iesaistīšanos mācību procesā klātienē un attālināti”

Pielikums
23129.Par atbalstu Rūjienas vidusskolas dalībai projektā “Viedā stunda – SMART LESSON – A new approach and innovative tools for teachers to teach learning with smartphones”

Pielikums
24130.Par atbalstu Valmieras novada Izglītības pārvaldes dalībai projektā “Strengthening partnership and the capacity building in the field of education”

Pielikums
25131.Par atbalstu Valmieras novada Izglītības pārvaldes dalībai projektā “Bio-Trio 2.25 – Bullying prevention in early school education”

Pielikums
26132.Par sadarbības līguma slēgšanu starp Valmieras novada pašvaldību un nodibinājumu “Iespējamā misija”
27133.Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības iestādes “Naukšēnu Cilvēkmuzejs” nolikumā

Konsolidēta versija
28134.Par Naukšēnu Cilvēkmuzeja darbības un attīstības stratēģijas 2023.-2028.gadam apstiprināšanu

Pielikums
29135.Par Mazsalacas muzeja darbības un attīstības stratēģijas 2023.-2028.gadam apstiprināšanu

Pielikums
30136.Par Valmieras novada pašvaldības līdzfinansējumu sakrālā mantojuma saglabāšanai un uzturēšanai konkursa rezultātu apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu
31137.Par valsts mērķdotācijas Valmieras novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai sadales kārtības apstiprināšanu 2023.gadam

Pielikums
32138.Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības Publisku izklaides un svētku pasākumu komisijas sastāvā

Konsolidētā versija
33139.Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības Koku novērtēšanas komisijas sastāvā

Konsolidētā versija
34140.Par dalību projektu atklātajā konkursā “Zivju dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana un nārsta vietu atjaunošana Burtnieka ezerā 2023.gadā”
35141.Par dalību projektu atklātajā konkursā “Dabas lieguma “Burtnieku ezera pļavas” dabas aizsardzības plāna izstrāde”
36142.Par zemes vienības nepieciešamību Valmieras novada pašvaldības funkciju veikšanai un projekta “Valmieras industriālā parka infrastruktūras izveidošana” īstenošanai
37143.
SN90
Saistošie noteikumi “Par lokālplānojuma, kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada), zemes vienībai Kārļa Baumaņa ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, apstiprināšanu”

Pielikums: “Saistošie noteikumi Nr.90”
38144.
SN91
Saistošie noteikumi “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 18, Rūjienā, Valmieras novadā, apstiprināšanu”

Lēmums Nr.144
39145.Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 27.01.2022. lēmumā Nr.11 (protokols Nr.2, 12.§) “Par Valmieras novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu”

6.Pielikums
7.Pielikums
Konsolidētā versija
40146.Par zemes vienības Kalna ielā 2A, Rūjienā, Valmieras novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība”
41147.Par neizīrēta divistabu dzīvokļa Miera ielā 4-8, Sedā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.Pielikums
2.Pielikums
3.Pielikums
42148.Par apbūvētas zemes vienības Parka ielā 6, Matīšos, Matīšu pagastā, Valmieras novadā, atsavināšanu
43149.Par apbūvētas zemes vienības “Lizdēnu darbnīcas”, Draudzības ielā 2, Lizdēnos, Rencēnu pagastā, Valmieras novadā, atsavināšanu
44150.Par nekustamā īpašuma “Lizdēni 12”, Rencēnu pagastā, Valmieras novadā, atsavināšanu
45151.Par apbūvētas zemes vienības “Krastkalni”, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, atsavināšanu
46152.Par nekustamā īpašuma “Ziedonis 73”, Valmieras pagastā, Valmieras novadā, atsavināšanu
47153.Par nekustamā īpašuma “Sauļi 22”, Rencēnu pagastā, Valmieras novadā, atsavināšanu
48154.Par nekustamā īpašuma “Vecmujāni”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.Pielikums
2.Pielikums
49155.Par nekustamā īpašuma “Veckošas”, Vaidavas pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.Pielikums
2.Pielikums
50156.Par Valmieras novada pašvaldības domes 26.08.2021. lēmuma Nr.219 (protokols Nr.9, 8.§) “Par nekustamā īpašumu – zemes gabala Avotu ielā 16, Rubenē, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā atsavināšanas ierosināšanu” atcelšanu
51157.Par nekustamā īpašuma Avotu ielā 16, Rubenē, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.Pielikums
2.Pielikums
52158.Par nekustamā īpašuma “Lāči”, Matīšu pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.Pielikums
2.Pielikums
53159.Par nekustamā īpašuma “Jaunzemes 1”, Vecates pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.Pielikums
2.pielikums
54160.Par izcērtamās koksnes cirsmā “Jaunslīvēni”, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.Pielikums
2.Pielikums
55161.Par izcērtamās koksnes cirsmās “Industriālais parks” un “Jāņparka iela 10”, Valmierā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.Pielikums
2.Pielikums
56162.Par izcērtamās koksnes cirsmā “Mežs”, Zilākalna pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.Pielikums
2.Pielikums
57163.Par izcērtamās koksnes cirsmās “Jaunķurbēnu mežs”, Skaņkalnes pagastā un “Jaunkliņģeri”, Ķoņu pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.Pielikums
2.Pielikums
58164.Par izcērtamās koksnes cirsmā “Bērži”, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.Pielikums
2.Pielikums
59165.Par izcērtamās koksnes cirsmā “Bekmaņi”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.Pielikums
2.Pielikums
60166.Par izcērtamās koksnes cirsmās “Brendiķi 1”, Kocēnu pagastā, “Līdumi”, Kauguru pagastā un “Skadaru grants karjera”, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.Pielikums
2.Pielikums
61167.Par izcērtamās koksnes cirsmā “Mazkaritēni”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.Pielikums
2.Pielikums
62168.Par izcērtamās koksnes cirsmā “Kaktiņi”, Valmieras pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.Pielikums
2.Pielikums
63169.Par izcērtamās koksnes cirsmā “Apiņi”, Vecates pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.Pielikums
2.Pielikums
64xINFORMATĪVS JAUTĀJUMS Valmieras novada Administratīvo komisiju 2022.gada pārskati
65xINFORMATĪVS JAUTĀJUMS no Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas

Saistošo noteikumu publiskās apspriešanas

Domes sēdē izskatāmie lēmumu projektiZiņotāji
Saistošie noteikumi “Valmieras novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursa organizēšanas kārtība”Līga Bieziņa
Saistošie noteikumi “Par dzīvokļu izīrēšanas kārtību zemas īres dzīvojamās mājās Valmieras valstspilsētā”Agnese Smalkā-France
Par pilnvarojuma līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”
Pielikums
Agnese Smalkā-France
Par precizējumiem 2023.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.84 “Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Valmieras novadā”
Pielikums
Evija Nagle
Par precizējumiem 2023.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.85 “Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Valmieras novadā”
Pielikums 1
Pielikums 2
Evija Nagle
Par Valmieras 5.vidusskolas Attīstības plāna 2023.-2025.gadam apstiprināšanuSandra Purmale
Par Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” Attīstības plāna 2023.-2025.gadam apstiprināšanuIveta Pāže
Par atbalstu Valmieras sākumskolas dalībai projektā “Kā palielināt skolēnu iesaistīšanos mācību procesā klātienē un attālināti”Iveta Pāže
Par atbalstu Rūjienas vidusskolas dalībai projektā “Viedā stunda – SMART LESSON – A new approach and innovative tools for teachers to teach learning with smartphones”Iveta Pāže
Par atbalstu Valmieras novada Izglītības pārvaldes dalībai projektā “Strenghtening partnership and the capacity building in the field of education”Iveta Pāže
Par atbalstu Valmieras novada Izglītības pārvaldes dalībai projektā “Bio-Trio 2.25 – Bullying prevention in early school education”Iveta Pāže
Par sadarbības līguma slēgšanu starp Valmieras novada pašvaldību un nodibinājumu “Iespējamā misija”Iveta Pāže
Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības iestādes “Naukšēnu Cilvēkmuzejs” nolikumāToms Upners
Par Naukšēnu Cilvēkmuzeja darbības un attīstības stratēģijas 2023.-2028.gadam apstiprināšanu
Pielikums
Toms Upners
Par Mazsalacas muzeja darbības un attīstības stratēģijas 2023.-2028.gadam apstiprināšanu
Pielikums
Toms Upners
Par Valmieras novada pašvaldības līdzfinansējumu sakrālā mantojuma saglabāšanai un uzturēšanai konkursa rezultātu apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanuToms Upners
Par valsts mērķdotācijas Valmieras novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai sadales kārtības apstiprināšanu 2023.gadam
Pielikums
Toms Upners
Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības Publisku izklaides un svētku pasākumu komisijas sastāvāToms Upners
Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības Koku novērtēšanas komisijas sastāvāOlga Ozola
Par SIA “ZAAO ENERĢIJA” reorganizācijas uzsākšanu apvienošanas ceļā ar pievienošanu SIA “ZAAO”Agnese Smalkā-France
Par SIA “Valmieras ūdens” pamatkapitāla palielināšanuAgnese Smalkā-France
Par SIA “VALMIERAS OLIMPISKAIS CENTRS” pamatkapitāla palielināšanuAgnese Smalkā-France
Par Valmieras novada pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu SIA “Valmieras Olimpiskais centrs”
Pielikums
Agnese Smalkā-France
Par Valmieras novada pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu SIA “Mazsalacas slimnīca”
Pielikums
Agnese Smalkā-France
Par Valmieras novada pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu SIA “Vidzemes slimnīca”Agnese Smalkā-France
Par Valmieras novada pašvaldības energopolitikas apstiprināšanu
Pielikums
Indra Čākure
Par sertificētas energopārvaldības sistēmas uzturēšanu Valmieras novada pašvaldībāIndra Čākure
Par dalību projektu atklātajā konkursā “Zivju dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana un nārsta vietu atjaunošana Burtnieka ezerā 2023.gadā”Evija Ozola
Par dalību projektu atklātajā konkursā “Dabas lieguma “Burtnieku ezera pļavas” dabas aizsardzības plāna izstrāde”Evija Nagle
Par zemes vienības Kalna ielā 2A, Rūjienā, Valmieras novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība”Ivo Virsis
Par 10.01.2023. būvatļaujas Nr.BIS BV 4.1 2023 204 par apbedīšanas pakalpojumu kompleksa – krematorijas “Mazkaritēni”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā būvniecību apstrīdēšanuIlze Beķere
Par neizīrēta divistabu dzīvokļa Miera ielā 4-8, Sedā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanaiGints Bērtiņš
Par apbūvētas zemes vienības Parka ielā 6, Matīšos, Matīšu pagastā, Valmieras novadā, atsavināšanuGints Bērtiņš
Par apbūvētas zemes vienības “Lizdēnu darbnīcas”, Draudzības ielā 2, Lizdēnos, Rencēnu pagastā, Valmieras novadā, atsavināšanuGints Bērtiņš
Par nekustamā īpašuma “Lizdēni 12”, Rencēnu pagastā, Valmieras novadā, atsavināšanuGints Bērtiņš
Par apbūvētas zemes vienības “Krastkalni”, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, atsavināšanuGints Bērtiņš
Par nekustamā īpašuma “Ziedonis 73”, Valmieras pagastā, Valmieras novadā, atsavināšanuGints Bērtiņš
Par nekustamā īpašuma “Sauļi 22”, Rencēnu pagastā, Valmieras novadā, atsavināšanuGints Bērtiņš
Par nekustamā īpašuma “Vecmujāni”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanaiGints Bērtiņš
Par nekustamā īpašuma “Veckošas”, Vaidavas pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanaiGints Bērtiņš
Par Valmieras novada pašvaldības domes 26.08.2021. lēmuma Nr.219 (protokols Nr.9, 8.§) “Par nekustamā īpašumu – zemes gabala Avotu ielā 16, Rubenē, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā atsavināšanas ierosināšanu” atcelšanuGints Bērtiņš
Par nekustamā īpašuma Avotu ielā 16, Rubenē, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
Pielikums 1
Pielikums 2
Gints Bērtiņš
Par nekustamā īpašuma “Lāči”, Matīšu pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
Pielikums 1
Pielikums 2
Gints Bērtiņš
Par nekustamā īpašuma “Jaunzemes 1”, Vecates pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
Pielikums 1
Pielikums 2
Gints Bērtiņš
Par izcērtamās koksnes cirsmā “Jaunslīvēni”, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
Pielikums 1
Pielikums 2
Gints Bērtiņš
Par izcērtamās koksnes cirsmās “Industriālais parks” un “Jāņparka iela 10”, Valmierā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
Pielikums 1
Pielikums 2
Gints Bērtiņš
Par izcērtamās koksnes cirsmā “Mežs”, Zilākalna pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
Pielikums 1
Pielikums 2
Gints Bērtiņš
Par izcērtamās koksnes cirsmās “Jaunķurbēnu mežs”, Skaņkalnes pagastā un “Jaunkliņģeri”, Ķoņu pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
Pielikums 1
Pielikums 2
Gints Bērtiņš
Par izcērtamās koksnes cirsmā “Bērži”, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
Pielikums 1
Pielikums 2
Gints Bērtiņš
Par izcērtamās koksnes cirsmā “Bekmaņi”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
Pielikums 1
Pielikums 2
Gints Bērtiņš
Par izcērtamās koksnes cirsmās “Brendiķi 1”, Kocēnu pagastā, “Līdumi”, Kauguru pagastā un “Skadaru grants karjera”, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
Pielikums 1
Pielikums 2
Gints Bērtiņš
Par izcērtamās koksnes cirsmā “Mazkaritēni”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
Pielikums 1
Pielikums 2
Gints Bērtiņš
Par izcērtamās koksnes cirsmā “Kaktiņi”, Valmieras pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
Pielikums 1
Pielikums 2
Gints Bērtiņš
Par izcērtamās koksnes cirsmā “Apiņi”, Vecates pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
Pielikums 1
Pielikums 2
Gints Bērtiņš
Par Valmieras novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam Investīciju plāna aktualizēšanuInese Bērziņa
Par Valmieras novada pašvaldības 2023.gada iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursa nolikuma apstiprināšanuLīga Bieziņa
Par Valmieras novada pašvaldības 2023.gada līdzdalības budžeta projektu konkursa nolikumu
Pielikums
Līga Bieziņa
Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2022.gada 3.februāra saistošajos noteikumos Nr.37 “Par Valmieras novada pašvaldības 2022.gada budžetu”Inta Štefenberga
Par zemes vienības nepieciešamību Valmieras novada pašvaldības funkciju veikšanai un projekta “Valmieras industriālā parka infrastruktūras izveidošana” īstenošanaiEvija Nagle
Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 18, Rūjienā, Valmieras novadā, apstiprināšanuDace Elbrete
Par lokālplānojuma, kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada), zemes vienībai Kārļa Baumaņa ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, apstiprināšanuDace Elbrete
Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 27.01.2022. lēmumā Nr.11 (protokols Nr.2, 12.§) “Par Valmieras novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu”Evija Stračinska