Domes sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes sēde 30.12.2021.

Valmieras novada pašvaldības domes sēde 30.12.2021.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis ceturtdien, 2021.gada 30.decembrī plkst.10.00. Sēdes norise plānota ATTĀLINĀTI videokonferences režīmā.

Domes sēdes protokols 30.12.2021.

Domes sēdes audioieraksts 30.12.2021.

Darba kārtība:

Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
 1.567Par statusa noteikšanu dzīvojamām telpāmGuntis Braslis
 2.568Par Valmieras novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas un nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Guntis Braslis
 3.569Par zemes vienības Jāņparka ielā 8, Valmierā, Valmieras novadā zemes ierīcības projekta apstiprināšanuJuris Zariņš
 4.570Par zemes vienības Patversmes ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā zemes ierīcības projekta apstiprināšanuJuris Zariņš
 5.571Par nekustamā īpašuma nomas līguma slēgšanu Bastiona ielā 24, Valmierā, Valmieras novadā ar Valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari””Evija Stračinska
 6.572Par apbūves tiesības piešķiršanu uz neapbūvēta zemes gabala daļu nekustamajā īpašumā “Mazkaritēni”, Kocēnu pagasts, Valmieras novadsAnda Grīviņa
 7.Saistošie noteikumi Nr.23Par Valmieras novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un māju atjaunošanai

1.pielikums
2.pielikums
Paskaidrojuma raksts
Gints Bērtiņš
 8.573Par komisijas izveidošanu

Pielikums
Gints Bērtiņš
 9.574Par finansiālu atbalstu 2022.gadāRihards Zalte
 10.575Par Valmieras novada pašvaldības apbalvojumiem

Pielikums
Rihards Zalte
 11.576Par projekta “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana Gaujas Nacionālā parka teritorijā” īstenošanu 2022.gadā

Pielikums
Toms Treimanis
 12.577Par sadarbību ar Vidzemes plānošanas reģionu maršruta “Via Hanseatica”

Pielikums
Toms Treimanis
 13.578Par cenrāža apstiprināšanu pansionātā “Valmiera”

Pielikums
Teiksma Taube
 14.Saistošie noteikumi Nr.24Kārtība, kādā Valmieras novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas izmaksas privātai izglītības iestādei

Paskaidrojuma raksts
Iveta Pāže
 15.Saistošie noteikumi Nr.25Kārtība, kādā Valmieras novada pašvaldība sedz vispārējās izglītības programmas īstenošanas izmaksas privātās vispārizglītojošās izglītības iestādēs

Paskaidrojuma raksts
Iveta Pāže
 16.Saistošie noteikumi Nr.26Par kārtību, kādā Valmieras novada pašvaldība sedz izmaksas bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam

Paskaidrojuma raksts
Iveta Pāže
 17.Saistošie noteikumi Nr.27Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Valmieras novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma

Paskaidrojuma raksts
Iveta Pāže
 18.579Par iestādes “Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola” attīstības un investīciju stratēģijas 2021.‒2027. gadam apstiprināšanu

Pielikums
Iveta Pāže
 19.580Par Valmieras Viestura vidusskolas Attīstības plāna 2022.‒2024.gadam apstiprināšanu

Pielikums
Imants Mālnieks
 20.581Par Valmieras Pārgaujas sākumskolas Attīstības plāna 2022.‒2024.gadam apstiprināšanu

Pielikums
Imants Mālnieks
 21.Saistošie noteikumi Nr.28Kārtība, kādā būvi klasificē kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu un apliek ar paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi

Paskaidrojuma raksts
Jolanta Brūniņa
 22.582Par Valmieras novada pašvaldības Vidi degradējošo ēku un būvju apzināšanas komisijas un nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Jolanta Brūniņa
 23.ATLIKTSPar dzīvojamās platības piešķiršanu /Vārds Uzvārds/Jānis Pētersons
 24.ATLIKTSPar dzīvojamās platības piešķiršanu /Vārds Uzvārds/Jānis Pētersons
 25.583Par dzīvojamās platības maiņu /Vārds Uzvārds/ un /Vārds Uzvārds/

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju
Jānis Pētersons
 26.584Par dzīvojamās platības maiņu

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju
Jānis Pētersons
 27.ATLIKTSPar dzīvojamās platības piešķiršanu /Vārds Uzvārds/Jānis Pētersons
 28.585Par zemesgabalu nomu Sedas pilsētā, Valmieras novadā

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
6.pielikums
7.pielikums
8.pielikums
9.pielikums
10.pielikums
11.pielikums
12.pielikums
13.pielikums
14.pielikums
Jānis Pētersons
 29.586Par dzīvokļa īpašuma Nr.4, Valmieras ielā 11, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Valmieras novadā atsavināšanuIlze Vikmane
 30.587Par dzīvokļa īpašuma Nr.1, Valmieras ielā 3, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Valmieras novadā atsavināšanuIlze Vikmane
 31.588Par dzīvokļa īpašuma Nr.3, Valmieras ielā 5, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Valmieras novadā atsavināšanuIlze Vikmane
 32.589Par dzīvokļa īpašuma Nr.3, Valmieras ielā 11, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Valmieras novadā atsavināšanuIlze Vikmane
 33.590Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 25.11.2021. lēmumā Nr.550 (protokols Nr.16, 68.§) “Par komisiju darbību izbeigšanu”

Valmieras novada pašvaldības domes lēmuma Nr.550 konsolidētā versija
Mairita Lakstiņa
 34.591Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu bijušajai pagasta padomes priekšsēdētājaiMairita Lakstiņa
 35.592Par ēku un būvju nosaukuma /”Nosaukums”/ un adreses /“Nosaukums”/, Ķoņu pagasts, Valmieras novads, LV-4240 piešķiršanuEvija Nagle
 36.593Par zemes ierīcības projekta “Kalnrenči” Ķoņu pagastā, Valmieras novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9666 005 0088 apstiprināšanuEvija Nagle
 37.594Par zemes ierīcības projekta “Kalnstūrīši” Jeru pagastā, Valmieras novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9658 004 0188 apstiprināšanuEvija Nagle
 38.595Par zemes ierīcības projekta “Pērles” Ķoņu pagastā, Valmieras novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9666 005 0059 apstiprināšanuEvija Nagle
 39.596Par inženierbūves ar kadastra apzīmējumu 9615 004 0201 001 adreses Bērzu iela 37, Rūjiena, Valmieras novads, LV-4240 likvidēšanuEvija Nagle
 40.597Par būves nosaukuma “Alkšņi” un adreses “Alkšņi”, Ķoņu pagasts, Valmieras novads, LV-4240 piešķiršanuEvija Nagle
 41.598Par adreses /“Nosaukums”/, Kauguru pagasts, Valmieras novads piešķiršanuEvija Nagle
 42.599Par nekustamā īpašuma “Kalnagobas”, Kauguru pagastā, Valmieras novadā zemes ierīcības projekta apstiprināšanuEvija Nagle
 43.600Par nekustamā īpašuma “Mežvidi”, Brenguļu pagastā, Valmieras novadā zemes ierīcības projekta apstiprināšanuEvija Nagle
 44.601Par nekustamā īpašuma /“Nosaukums”/, Brenguļu pagastā, Valmieras novadā zemes ierīcības projekta apstiprināšanuEvija Nagle
 45.602Par zemes vienības  sadalīšanu,  lietošanas mērķu noteikšanu un  nekustamo īpašumu  apvienošanuEvija Nagle
 46.603Par lokālplānojuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Birztalas”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, lai grozītu Kocēnu novada teritorijas plānojumu, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9664 015 0182Evija Nagle
 47.Saistošie noteikumi Nr.29Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Birztalas”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, lai grozītu teritorijas plānojumu. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

1.pielikums
2.pielikums
Evija Nagle
 48.604Par nekustamā īpašuma “Jaunkauliņi”, Kauguru pagastā, Valmieras novadā zemes ierīcības projekta apstiprināšanuEvija Nagle
 49.605Par atbalstu projekta “Bērnu fizisko spēju attīstīšanas un novada izziņas laukuma izveide Rencēnos” iesnieguma iesniegšanai

Pielikums
Evija Nagle
 50.606Par atbalstu projekta “Atpūtas vietas ierīkošana Skaņākalna parkā” iesnieguma iesniegšanai

Pielikums
Evija Nagle
 51.607Par atbalstu projekta “Rūjas upes dabas takas paplašināšana” iesnieguma iesniegšanai

Pielikums
Evija Nagle
 52.608Par atbalstu projekta “Kokmuižas kompleksa teritorijas labiekārtošana” iesnieguma iesniegšanu

Pielikums
Evija Nagle
 53.609Par dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklāKaija Muceniece
 54.610Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, lēmuma pielikumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju
Rita Pole
 55.611Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu mirušām personām

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, lēmuma pielikumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju
Vita Ievīte
 56.612Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības domes 14.10.2021. lēmumā Nr.400 (protokols Nr.13, 5.§) “Par zemes ierīcības projekta “Jaunkriķi” Matīšu pagastā, Valmieras novadā apstiprināšanu”

Valmieras novada pašvaldības domes lēmuma Nr.400 konsolidētā versija
Kristīne Auziņa
 57.613Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Baroni, Ēveles pagastā, Valmieras novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9454 007 0452Kristīne Auziņa
 58.614Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Kalnieši, Rencēnu pagastā, Valmieras novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9678 006 0023Kristīne Auziņa
 59.615Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Krāsnieki, Valmieras pagastā, Valmieras novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9690 006 0001Kristīne Auziņa
 60.616Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Šķutes, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9648 006 0019Kristīne Auziņa
 61.617Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Vecvagaļi, Valmieras pagastā, Valmieras novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9690 002 0035Kristīne Auziņa
 62.618Par nekustamā īpašuma “Apses” Valmieras pagastā, Valmieras novadā daļas iznomāšanuKristīne Auziņa
 63.619Par grozījumu 21.05.2021. līgumā Nr.3.21/2021/424 par sakrālā mantojuma saglabāšanai piešķirtā finansējuma pārskaitīšanas kārtību un izlietojuma uzraudzībuKristīne Auziņa
 64.620Par grozījumu 21.06.2021. līgumā Nr.3.21/2021/490Kristīne Auziņa
 65.621Par grozījumu 21.06.2021. līgumā Nr.3.21/2021/492Kristīne Auziņa
 66.ATLIKTSPar dzīvojamās platības piešķiršanu /Vārds Uzvārds/Jānis Zuments
 67.ATLIKTSPar dzīvojamās platības piešķiršanu /Vārds Uzvārds/Jānis Zuments
 68.622Par īres līguma pagarināšanu /Vārds Uzvārds/

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju
Jānis Zuments
 69.623Par īres līguma pagarināšanu /Vārds Uzvārds/

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju
Jānis Zuments
 70.624Par īres līguma pagarināšanu /Vārds Uzvārds/

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju
Jānis Zuments
 71.625Par īres līguma pagarināšanu /Vārds Uzvārds/

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju
Jānis Zuments
 72.626Par īres līguma pagarināšanu /Vārds Uzvārds/

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju
Jānis Zuments
 73.627Par īres līguma pagarināšanu /Vārds Uzvārds/

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju
Jānis Zuments
 74.628Par īres līguma pagarināšanu /Vārds Uzvārds/

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju
Jānis Zuments
 75.629Par īres līguma pagarināšanu /Vārds Uzvārds/

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju
Jānis Zuments
 76.630Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības noteikumos “Valmieras novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi”

Valmieras novada pašvaldības domes lēmuma Nr.379 konsolidētā versija
Valmieras novada pašvaldības noteikumu “Valmieras novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” konsolidētā versija
Lana Ukrija
 77.631Par nolikuma “Par ielu tirdzniecību HANZAS namiņos” apstiprināšanu

Pielikums
Ilze Janīte
 78.632Par zvejas rīku limita piešķiršanu zvejnieku saimniecībai “Mezgli”

Pielikums
Pielikums
Evija Ozola
 79.633Par Valmieras novada pašvaldības noteikumu “Kārtība, kādā Valmieras novada pašvaldība izsniedz atļaujas iebraukt un/vai novietot transportlīdzekli stāvēšanai teritorijā, kur transportlīdzekļu iebraukšana, apstāšanās un stāvēšana tiek ierobežota ar ceļa zīmēm” apstiprināšanu

Pielikums
Zane Elksne
 80.634Par Burtnieku ezera tūrisma attīstības koncepcijas izstrādiAndris Klepers
 81.Saistošie noteikumi Nr.30Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2021.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Valmieras novada pašvaldības nolikums”

Saistošo noteikumu Nr.1 konsolidētā versija
Baiba Tūtina
 82.635Par Valmieras novada pašvaldības Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu  izskatīšanas komisijas un nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Baiba Tūtina
 83.636Par Valmieras novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna apstiprināšanuRičards Gailums
 84.Saistošie noteikumi Nr.31Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.4 “Par Valmieras novada pašvaldības 2021.gada budžetu”

Pielikumi
3.pielikums
Paskaidrojuma raksts
Inta Štefenberga

PAPILDU JAUTĀJUMI

Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
 1.637Par Burtnieku ezera brīvā tīklu limita izmantošanuEvija Ozola
 2.638Par zvejas rīku limita piešķiršanu Burtnieku ezerā Burtnieku pagasta A.Vētras zvejnieka saimniecība “MELDRI A.V.”Evija Ozola
 3.639Par zvejas rīku limita piešķiršanu Burtnieku ezerā Matīšu pagasta Jāņa Eglīša zvejnieku saimniecībaiEvija Ozola
 4.640Par zvejas rīku limita piešķiršanu Burtnieku ezerā N.Eglīša zvejnieku saimniecībai “Mezgli”Evija Ozola
 5.641Par zvejas rīku limita piešķiršanu Burtnieku ezerā Rencēnu pagasta zemnieku saimniecībai “RŪĶĪŠI”Evija Ozola
 6.642Par zvejas rīku limita piešķiršanu Burtnieku ezerā Vecates pagasta Jāņa Bērziņa zvejnieka saimniecībai “KOKSALA”Evija Ozola
 7.643Par pašvaldībai piederošas zemes vienības “Krūklīši”, Ramatas pagastā, Valmieras novadā nomuValdis Kampuss
 8.644Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Krūklīši”, Ramatas pagastā, Valmieras novadā nomuValdis Kampuss
 9.645Par Valmieras novada pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošās zemes nomu vasarnīcu, dārza māju un dārzkopības sabiedrību apbūves teritorijāsAnda Grīviņa
 10.646Par Valmieras novada pašvaldības amatu sarakstu

Pielikums
Indra Čākure
 11.647Par zemes vienības Plūmju ielā 17, Rūjienā, Valmieras novadā nomuIvo Virsis
 12.648Par zemes vienības “Atpūtas”, Vilpulkā, Vilpulkas pagastā, Valmieras novadā nomuIvo Virsis
 13.649Par dzīvojamās platības piešķiršanu /Vārds Uzvārds/

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju
Jānis Pētersons
 14.650Par nekustamā īpašuma “V185”, Kauguru pagastā, Valmieras novadā sadalīšanuEvija Nagle
 15.651Par nekustamā īpašuma “Autoceļš P20”, Kauguru pagastā, Valmieras novadā sadalīšanuEvija Nagle
 16.652Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinumu 2021.gada 1.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.1 “Valmieras novada pašvaldības nolikums”Baiba Tūtina
 17.653Par Burtnieku Jauniešu centra izveidošanuImants Mālnieks
 18.654Par Rūjienas Jauniešu centra izveidošanuImants Mālnieks
 19.ATLIKTSPar Skaņākalna dabas parka un tam piegulošo teritoriju nodošanu apsaimniekošanā SIA “Valmieras Olimpiskais centrs”Iveta Ence
 20.655Par Valmieras novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu amatu sarakstu

Pielikums
Mairita Lakstiņa
 21.656Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības domes 25.11.2021. lēmumā Nr.497 (protokols Nr.16, 10.§) “Par Valmieras novada pašvaldības Atsavināšanas komisijas un nolikuma apstiprināšanu”

Pielikums
Gints Bērtiņš
 22.657Par precizējumiem 2021.gada 25.novembra saistošajos noteikumos Nr.19 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Valmieras novadā”

Precizēti saistošie noteikumi Nr.19
Paskaidrojuma raksts
Vita Ievīte
 23.658Par nekustamā īpašuma “Mazputniņi”, Kauguru pagastā, Valmieras novadā sadalīšanuEvija Nagle