Domes sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes sēde 27.04.2023.

Valmieras novada pašvaldības domes sēde 27.04.2023.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis ceturtdien, 2023.gada 27.aprīlī plkst.10.00, Raiņa ielā 14 (3.stāvā, 301.telpā), Valmierā, Valmieras novadā.

Domes sēdes 27.04.2023. protokols

Domes sēžu audiovizuālie ieraksti

Saistošo noteikumu publiskās apspriešanas

Darba kārtība:

Nr.p.k.Lēmuma Nr.Lēmuma nosaukums
1xPar papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā
2xDarba kārtības apstiprināšana
3AtliktsPar Valmieras novada pašvaldības Zemes ierīcības komisijas 16.09.2022. lēmuma Nr.186 “Par nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu – “ceļa servitūts 93m/8m labu īpašumam Salacas ielā 16 un Matīšu ielā 36b īpašniekiem”, Valmierā, Valmieras novadā” apstrīdēšanu daļā (iesaistītās puses – iespējams klātbūtnē)
4SN92Grozījumi Valmieras novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.82 “Par Valmieras novada pašvaldības 2023.gada budžetu”
Saistošie noteikumi
1.Pielikums
2.Pielikums
4.Pielikums
5.Pielikums
6.Pielikums
7.Pielikums
Paskaidrojuma raksts
Konsolidētā versija
5SN93Saistošie noteikumi “Valmieras novada pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi”
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts
6170Par precizējumiem 31.01.2023. saistošajos noteikumos Nr.86 “Par kapsētu uzturēšanu un lietošanu Valmieras novadā” (II preciz.)
Lēmums
Paskaidrojuma raksts
Precizēta redakcija
7SN94Saistošie noteikumi “Par Valmieras Industriālā parka teritorijas un publiskās infrastruktūras izmantošanu un pārvaldīšanu”
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts
8171Par sadarbības līguma slēgšanu ar SIA “Valmieras ūdens” par sadarbību infrastruktūras attīstībai projekta “Valmieras industriālā parka infrastruktūras izveidošana” īstenošanai
Lēmums
9172Par Valmieras industriālā parka attīstības stratēģijas apstiprināšanu
Lēmums
Pielikums
10173Par atbalstu projekta pieteikuma “Valmieras Industriālā parka attīstība” iesniegšanai
Lēmums
Pielikums
11174Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības iestādes “Valmieras pārstāvniecība Rīgā” nolikumā
Lēmums
Konsolidētā versija
12175Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” pamatkapitāla palielināšanu
Lēmums
13176Par Valmieras novada pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”
Lēmums
Pielikums
14177Par Valmieras novada pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu Akciju sabiedrībā “VALMIERAS ENERĢIJA”
Lēmums
Pielikums
15178Par Valmieras novada pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “VTU VALMIERA”
Lēmums
Pielikums
16179Par atbalstu grāmatas “KULTŪRTELPA – 21.gadsimta kultūras būves Latvijā” izdošanai
Lēmums
17180Par grozījumu Naukšēnu vidusskolas nolikumā
Lēmums
Konsolidētā versija
18181Par izglītojamo uzņemšanas vispārējās pamatizglītības programmās (7.-9.klasēs) noteikumu apstiprināšanu Valmieras ģimnāzijās
Lēmums
Pielikums
19182Par Valmieras novada pašvaldības izglītības iestāžu dalību Jaunatnes starptautiskās programmas aģentūras projektu konkursā “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”
Lēmums
Pielikums
20183Par Valmieras novada pašvaldības izglītības iestāžu amatu sarakstiem
Lēmums
Pielikums
21184Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību “Latvijas Samariešu apvienība”
Lēmums
1.Pielikums
2.Pielikums
22185Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 24.08.2022. lēmumā Nr.513 (protokols Nr.16, 25.§) “Par dzīvojamo platību izmēģinājumprojektā “Atbalsta pasākumu sniegšana bezpajumtniekiem””
Lēmums
Konsolidētā versija 1.pielikums
Konsolidētā versija 2.pielikums
23186Par telpu nomu skolas ēkā (kadastra apzīmējums 9672 006 0336 001), nekustamā īpašumā “Naukšēnu muiža”, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Valmieras novadā, nodibinājumam “Fonds Labdarības maratons”
Lēmums
24187Par telpu nomu skolas ēkā (kadastra apzīmējums 9672 006 0336 001), nekustamā īpašumā “Naukšēnu muiža”, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Valmieras novadā, “Santa Monica” SIA
Lēmums
25188Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 27.01.2022. lēmumā Nr.11 (protokols Nr.2, 12.§) “Par Valmieras novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu”
Lēmums
2.Pielikums
9.Pielikums
Konsolidētā versija
26189Par lokālplānojuma, kas groza Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam, nekustamajam īpašumam Jāņa Ziemeļnieka ielā 10, Strenčos, Valmieras novadā 2.0 redakcijas, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
Lēmums
1.Pielikums
2.Pielikums
27190Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības Līdzdalības budžeta projektu un iedzīvotāju iniciatīvu projektu vērtēšanas komisijas nolikumā
Lēmums
Konsolidētā versija nolikums
Konsolidētā versija
28191Par Valmieras novada pašvaldības amatu sarakstu
Lēmums
Pielikums
29192Par Valmieras novada pašvaldības konkursa “Koka skulptūru izzāģēšanas konkurss 26. Gaujas plostnieku svētku ietvaros” nolikuma un komisijas sastāva apstiprināšanu
Lēmums
Pielikums
Nolikums
30193Par dalību projektu atklātajā konkursā “Zivju resursu aizsardzībai Valmieras novadā nepieciešamā aprīkojuma iegāde 2023. gadā”
Lēmums
31194Par dalību projektu atklātajā konkursā “Ramatas Lielezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde 2023. gadā”
Lēmums
32195Par atļauju mantojuma pieņemšanai
Lēmums
33196Par autoceļu fonda izlietojumu
Lēmums
34197Par neapbūvētas zemes vienības Sporta ielā 4, Valmierā, Valmieras novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai
Lēmums
1.Pielikums
2.Pielikums
35198Par neizīrēta divistabu dzīvokļa “Birzes” 4, Ēveles pagastā, Valmieras novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai
Lēmums
1.Pielikums
2.Pielikums
36199Par neizīrēta vienistabas dzīvokļa “Doktorāts Dauguļi”-5, Dauguļos, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai
Lēmums
1.Pielikums
2.Pielikums
37200Par izcērtamās koksnes cirsmā “Liepiņas”, Matīšu pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
Lēmums
1.Pielikums
2.Pielikums
38201Par nekustamā īpašuma “Māras”, Ķoņu pagastā, Valmieras novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai
Lēmums
1.Pielikums
2.Pielikums
39202Par izīrēta trīsistabu dzīvokļa “Lazdas” – 6, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
Lēmums
40203Par neizīrēta divistabu dzīvokļa “Lazdas” – 3, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
Lēmums
1.Pielikums
2.Pielikums
3.Pielikums
41204Par neizīrēta divistabu dzīvokļa “Lazdas” 10, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
Lēmums
1.Pielikums
2.Pielikums
3.Pielikums
42205Par neizīrēta divistabu dzīvokļa “Lazdas” 12, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
Lēmums
1.Pielikums
2.Pielikums
3.Pielikums
43206Par nekustamā īpašuma “Līgotnes 64”, Valmieras pagastā, Valmieras novadā, atsavināšanu
Lēmums
44207Par nekustamā īpašuma “Līgotnes 65”, Valmieras pagastā, Valmieras novadā, atsavināšanu
Lēmums
45208Par nekustamā īpašuma “Līgotnes 68”, Valmieras pagastā, Valmieras novadā, atsavināšanu
Lēmums
46209Par nekustamā īpašuma “Līgotnes-1 20”, Valmieras pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
Lēmums
1.Pielikums
2.Pielikums
47210Par nekustamā īpašuma “Pabērzi”, Ramatas pagastā, Valmieras novadā, atsavināšanu
Lēmums
48211Par nekustamā īpašuma “Puķkalni”, Brenguļu pagastā, Valmieras novadā, atsavināšanu
Lēmums
49212Par apbūvētas zemes vienības Alejas ielā 8, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Valmieras novadā, atsavināšanu
Lēmums
50213Par apbūvētas zemes vienības Vienības ielā 8, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Valmieras novadā, atsavināšanu
Lēmums
51214Par apbūvētas zemes vienības Valmiermuižas ielā 2A, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Valmieras novadā, atsavināšanu
Lēmums
522151.PAPILDU JAUTĀJUMS Par Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas direktora iecelšanu
Lēmums
532162.PAPILDU JAUTĀJUMS Par Valmieras novada pašvaldības dalību Jaunatnes starptautiskās programmas aģentūras atklātā projektu konkursā “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”
Lēmums
542173.PAPILDU JAUTĀJUMS Par izglītojamo uzņemšanas vispārējās vidējās izglītības programmās (10.-12.klasēs) noteikumu apstiprināšanu Valmieras Valsts ģimnāzijā
Lēmums
Pielikums
552184. PAPILDU JAUTĀJUMS Par izglītojamo uzņemšanas vispārējās vidējās izglītības programmās (10.-12.klasēs) noteikumu apstiprināšanu Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā
Lēmums
1.Pielikums
2.Pielikums
562195.PAPILDU JAUTĀJUMS Par Valmieras novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam Investīciju plāna aktualizēšanu
Lēmums
Investīciju plāns
Pielikums investīciju plānam
Pielikums investīciju plāns
572206.PAPILDU JAUTĀJUMS Par Valmieras novada pašvaldības 2022.gada pārskata apstiprināšanu
Lēmums
1.Bilance
2.Naudas plūsmas pārskats
3.Pašu kapitāla izmaiņu pārskats
4.Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem
6.Vadības ziņojums
7.Budžeta izpildes skaidrojums
8.Finanšu instrumentu risku pārvaldīšanas apraksts
9.Grāmatvedības uzskaites principu apraksts
10.Gada pārskata sagatavošanas principu apraksts
582217.PAPILDU JAUTĀJUMS Par precizējumu 2023.gada 30.marta lēmumā Nr.142 (protokols Nr.5, 36.§) “Par zemes vienības nepieciešamību Valmieras novada pašvaldības funkciju veikšanai un projekta “Valmieras industriālā parka infrastruktūras izveidošana” īstenošanai”
Lēmums
Konsolidētā versija
592228. PAPILDU JAUTĀJUMS Par Valmieras novada pašvaldības budžeta finansējuma neparedzētiem gadījumiem izlietojumu
Lēmums
60xINFORMATĪVS JAUTĀJUMS Valmieras novada pašvaldības iestādes “Valmieras novada Bāriņtiesa” pārskata ziņojums par tās darbību 2022.gadā
61xSlēgtā daļa_INFORMATĪVS JAUTĀJUMS Par kapitālsabiedrību darbību – kapitālsabiedrību darbības rezultāti 2022.gadā un plānotais 2023.gadā
Domes sēdē izskatāmie lēmumu projekti
Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” pamatkapitāla palielināšanu
Par precizējumiem 31.01.2023. saistošajos noteikumos Nr.86 “Par kapsētu uzturēšanu un lietošanu Valmieras novadā” (II preciz.)

Saistošie noteikumi
Saistošo noteikumu precizēta redakcija
Saistošie noteikumi “Valmieras novada pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi”

Paskaidrojuma raksts
Saistošie noteikumi “Par Valmieras Industriālā parka teritorijas un publiskās infrastruktūras izmantošanu un pārvaldīšanu”

Paskaidrojuma raksts
Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību “Latvijas Samariešu apvienība”
1.pielikums
2.Pielikums
3.Pielikums
Par Valmieras novada pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”
Par Valmieras novada pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu Akciju sabiedrībā “VALMIERAS ENERĢIJA”
Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 27.01.2022. lēmumā Nr.11 (protokols Nr.2, 12.§) “Par Valmieras novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu”
Par atbalstu grāmatas “KULTŪRTELPA – 21.gadsimta kultūras būves Latvijā” izdošanai
Par grozījumu Naukšēnu vidusskolas nolikumā
Par Valmieras novada pašvaldības Zemes ierīcības komisijas 16.09.2022. lēmuma Nr.186 “Par nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu – “ceļa servitūts 93m/8m labu īpašumam Salacas ielā 16 un Matīšu ielā 36b īpašniekiem”, Valmierā, Valmieras novadā” apstrīdēšanu daļā
Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības Līdzdalības budžeta projektu un iedzīvotāju iniciatīvu projektu vērtēšanas komisijas nolikumā

Konsolidētā versija
Par izglītojamo uzņemšanas vispārējās pamatizglītības programmās (7.-9.klasēs) noteikumu apstiprināšanu Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā

Uzņemšanas noteikumi
Par izglītojamo uzņemšanas vispārējās pamatizglītības programmās (7.-9.klasēs) noteikumu apstiprināšanu Valmieras Valsts ģimnāzijā

Uzņemšanas noteikumi
Par dalību projektu atklātajā konkursā “Zivju resursu aizsardzībai Valmieras novadā nepieciešamā aprīkojuma iegāde 2023. gadā”
Par dalību projektu atklātajā konkursā “Ramatas Lielezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde 2023. gadā”
Par telpu nomu skolas ēkā (kadastra apzīmējums 9672 006 0336 001), nekustamā īpašumā “Naukšēnu muiža”, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Valmieras novadā, nodibinājumam “Fonds Labdarības maratons”
Par telpu nomu skolas ēkā (kadastra apzīmējums 9672 006 0336 001), nekustamā īpašumā “Naukšēnu muiža”, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Valmieras novadā, “Santa Monica” SIA
Par lokālplānojuma, kas groza Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam, nekustamajam īpašumam Jāņa Ziemeļnieka ielā 10, Strenčos, Valmieras novadā 2.0 redakcijas, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
Par Valmieras novada pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “VTU VALMIERA”
Par Valmieras industriālā parka attīstības stratēģijas apstiprināšanu

Attīstības stratēģija
Par sadarbības līguma slēgšanu ar SIA “Valmieras ūdens” par sadarbību infrastruktūras attīstībai projekta “Valmieras industriālā parka infrastruktūras izveidošana” īstenošanai
Par Valmieras novada pašvaldības amatu sarakstu
Par Valmieras novada pašvaldības izglītības iestāžu amatu sarakstiem
Par autoceļu fonda izlietojumu
Par neapbūvētas zemes vienības Sporta ielā 4, Valmierā, Valmieras novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai
1.pielikums
2.pielikums
Par neizīrēta divistabu dzīvokļa “Birzes” 4, Ēveles pagastā, Valmieras novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai
1.pielikums
2.pielikums
Par neizīrēta vienistabas dzīvokļa “Doktorāts Dauguļi”-5, Dauguļos, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai
1.pielikums
2.pielikums
Par izcērtamās koksnes cirsmā “Liepiņas”, Matīšu pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
1.pielikums
2.pielikums
Par nekustamā īpašuma “Māras”, Ķoņu pagastā, Valmieras novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai
1.pielikums
2.pielikums
Par izīrēta trīsistabu dzīvokļa “Lazdas” – 6, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai*
Par neizīrēta divistabu dzīvokļa “Lazdas” – 3, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Par neizīrēta divistabu dzīvokļa “Lazdas” 10, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
1.pielikums
2.pielikums
Par neizīrēta divistabu dzīvokļa “Lazdas” 12, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Par darbībām ar meža zemēm
Grozījumi Valmieras novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.82 “Par Valmieras novada pašvaldības 2023.gada budžetu”
Par nekustamā īpašuma “Līgotnes 64”, Valmieras pagastā, Valmieras novadā, atsavināšanu*
Par nekustamā īpašuma “Līgotnes 65”, Valmieras pagastā, Valmieras novadā, atsavināšanu*
Par nekustamā īpašuma “Līgotnes 68”, Valmieras pagastā, Valmieras novadā, atsavināšanu*
Par nekustamā īpašuma “Līgotnes-1 20”, Valmieras pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
1.pielikums
2.pielikums
Par nekustamā īpašuma “Pabērzi”, Ramatas pagastā, Valmieras novadā, atsavināšanu*
Par nekustamā īpašuma “Puķkalni”, Brenguļu pagastā, Valmieras novadā, atsavināšanu*
Par apbūvētas zemes vienības Alejas ielā 8, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Valmieras novadā, atsavināšanu*
Par apbūvētas zemes vienības Vienības ielā 8, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Valmieras novadā, atsavināšanu*
Par apbūvētas zemes vienības Valmiermuižas ielā 2A, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Valmieras novadā, atsavināšanu*
Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 24.08.2022. lēmumā Nr.513 (protokols Nr.16, 25.§) “Par dzīvojamo platību izmēģinājumprojektā "Atbalsta pasākumu sniegšana bezpajumtniekiem””
Par Valmieras novada pašvaldības izglītības iestāžu dalību Jaunatnes starptautiskās programmas aģentūras projektu konkursā “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”
Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības iestādes “Valmieras pārstāvniecība Rīgā” nolikumā

1.Konsolidētā versija
2.Konsolidētā versija
Par Valmieras novada pašvaldības konkursa “Koka skulptūru izzāģēšanas konkurss 26. Gaujas plostnieku svētku ietvaros” nolikuma un komisijas sastāva apstiprināšanu

Nolikums
Pielikums
Par atļauju mantojuma pieņemšanai
Par Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas direktora iecelšanu
INFORMATĪVS JAUTĀJUMS Valmieras novada pašvaldības iestādes “Valmieras novada Bāriņtiesa” pārskata ziņojums par tās darbību 2022.gadā
Slēgtā daļa_INFORMATĪVS JAUTĀJUMS Par kapitālsabiedrību darbību – kapitālsabiedrību darbības rezultāti 2022.gadā un plānotais 2023.gadā
*Par lēmumu projektiem, kas atzīmēti ar “*” lūgums sazināties rakstot uz e-pastu . Tie netiek publicēti, jo satur fizisko personu datus.