Domes sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes sēde 30.06.2022.

Valmieras novada pašvaldības domes sēde 30.06.2022.


Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis ceturtdien, 2022.gada 30.jūnijā plkst.10.00, Valmieras sākumskolas zālē, Leona Paegles ielā 40A, Valmierā.

Domes sēdes protokols 30.06.2022.

Domes sēdes audioieraksts 30.06.2022.

Darba kārtība:

Lēmuma Nr.Nr.p.k.JautājumsZiņotājs
x 1.Par papildu jautājumu iekļaušanu darba kārtībāJānis Baiks
x 2.Par darba kārtību kopumāJānis Baiks
 384.3. Par sūdzību izskatīšanu un elektrolīnijas demontāžas īpašumā /“Nosaukums”/, Ēveles pagastā, Valmieras novadā izvērtēšanu

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju, tāpēc ir slēpti.
Zane Stuķēna
 385. 4.Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 05.05.2022. lēmumā Nr.319 (ārkārtas sēdes protokols Nr.10, 1.§) “Par izmitināšanas pakalpojumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam”
1.pielikums
2.pielikums
Konsolidētā versija
Zane Stuķēna
 386.5. Par basketbola turnīra apmeklēšanuSandis Svarinskis
 387. 6.Par Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” vadītāja iecelšanuEvija Voitkāne
 388. 7.Par Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” vadītāja iecelšanuEvija Voitkāne
 389. 8.Par Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Krācītes” vadītāja iecelšanuEvija Voitkāne
 390. 9.Par Valmieras maratonu 2023.gadāSandis Svarinskis
 391. 10.Par finansiālu atbalstu sacensību organizēšanaiSandis Svarinskis
 392. 11.Par IX Mazpilsētu un Lauku koru konkursa nolikuma apstiprināšanu
Nolikums
Toms Upners
 393. 12.Par nolikuma “Par tirdzniecības kārtību Valmieras kultūras centra rīkotajos ielu tirdzniecības pasākumos” apstiprināšanu
Nolikums
Toms Upners
 394. 13.Par atbalstu “Satori” autoru radošās nometnes organizēšanaiToms Upners
 395. 14.Par Valmieras novada pašvaldības 2021.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
Pielikums
Evija Voitkāne
 396. 15.Par atbalstu dalībai projektā “Ļauj gaismai plūst”
Pielikums
Iveta Pāže
 397. 16.Par atbalstu dalībai projektā “Mācīties nākotnei”
Pielikums
Iveta Pāže
 398. 17.Par atbalstu Valmieras Jaunatnes centra “Vinda” dalībai projektā “Augat lieliski”
Pielikums
Iveta Pāže
 399. 18.Par atbalstu Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas dalībai projektā “Mentālā labsajūta”
Pielikums
Iveta Pāže
 400. 19.Par atbalstu Valmieras Valsts ģimnāzijai dalībai projektā “Starpdisciplināra zinātņu un mākslu jomu kompetenču apguve mācību procesā”
Pielikums
Iveta Pāže
 401. 20.Par atbalstu Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas dalībai projektā “Mākslas dažādība (kvadrātā)”
Pielikums
Iveta Pāže
 402. 21.Par vecāku līdzfinansējumu maksas apstiprināšanu Valmieras novada profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmāsIveta Pāže
 403. 22.Par Valmieras novada pašvaldības noteikumu “Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu saskaņošanas kārtība” apstiprināšanu
Noteikumi
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
 Iveta Pāže
 404. 23.Par nekustamā īpašuma /“Nosaukums”/ zemes vienības iegādi

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju, tāpēc ir slēpti.
Zane Elksne
 405. 24.Par zemes vienības daļas “Dārziņi”, Jeru pagasts, Valmieras novads, nomuIvo Virsis
 406. 25.Par zemes vienību nomu sakņu dārzu vajadzībām Rūjienas pilsētā un palīgsaimniecības vajadzībām Ipiķu, Jeru un Lodes pagastosIvo Virsis
 407. 26.Par apbūves tiesības izsoli elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkta ierīkošanai Dīvaliņa ielā 20, ValmierāAnda Grīviņa
 408. 27.Par apbūves tiesības izsoli elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkta ierīkošanai Zvaigžņu ielā 7, ValmierāAnda Grīviņa
 409. 28.Par apbūves tiesības izsoli Dzelzceļa ielā 9, Valmierā, Valmieras novadāAnda Grīviņa
 410. 29.Par apbūves tiesību izsoli Eksporta iela 8, Valmierā, Valmieras novadā, daļai Nr.2Anda Grīviņa
 411. 30.Par neapdzīvojamo telpu Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā nomas izbeigšanu ar “Auditorsabiedrība “RENIKS”” SIAGunta Liepiņa
 412. 31.Par nekustamā īpašuma Kultūras ielā 13, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Valmieras novadā daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”
Pielikums
Gunta Liepiņa
 413. 32.Par zemesgabalu nomu personisko palīgsaimniecību vajadzībām Mazsalacas apvienības teritorijā
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
6.pielikums
7.pielikums
8.pielikums
Valdis Kampuss
 414. 33.Par investīciju projekta “Gājēju ietves un apgaismojuma izbūvi gar autoceļu V166 Valmiera Dikļi Augstroze Zilaiskalns, Zilākalna pagasts” pieteikumu un ilgtermiņa aizņēmumu tā īstenošanai
Pielikums
Koptāme
Inta Štefenberga
 415. 34.Par autotransporta izmantošanas maksas pakalpojumu apstiprināšanu
Cenrādis
Inta Štefenberga
 416. 35.Par nometnes “Rūjas dadzis” 15.08.-19.08.2022. dalības maksas apstiprināšanu
Cenrādis
Inta Štefenberga
 417. 36.Par maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu “Rūjienas Jauniešu centra” telpu Upes ielā 9, Rūjienā, Valmieras novadā
Cenrādis
Inta Štefenberga
 418. 37.Par maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu telpām Parka ielā 17, Vaidavā, Vaidavas pagastā, Valmieras novadā
Cenrādis
Inta Štefenberga
 419. 38.Par nekustamā īpašuma Parka ielā 17, Vaidavā, Vaidavas pagastā, Valmieras novadā nomu biedrībai “Sova ABC”Gunta Liepiņa
 420. 39.Par Valmieras novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu
Cenrādis
Inta Štefenberga
 421. 40.Par maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu Sociālās aprūpes centrā “Lode”
Cenrādis
Solveiga Vantere
 422. 41.Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Valmieras bibliotēkā un filiālbibliotēkās
Cenrādis
Inta Štefenberga
 423. 42.Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu
Pielikums

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šī lēmuma pielikumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju
Vita Ievīte
 424. 43.Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”
Deleģēšanas līgums
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
Rita Jemšika
 425. 44.Par neizīrēta divistabu dzīvokļa “Bērzi”-2, Rencēnu pagastā, Valmieras novadā atkārtotu nodošanu atsavināšanai
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Gints Bērtiņš
 426. 45.Par neizīrēta divistabu dzīvokļa “Birzes”-4, Ēveles pagastā, Valmieras novadā atkārtotu nodošanu atsavināšanai
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Gints Bērtiņš
 427. 46.Par neizīrēta vienistabas dzīvokļa “Doktorāts Dauguļi”-5, Dauguļos, Dikļu pagastā, Valmieras novadā atkārtotu nodošanu atsavināšanai
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Gints Bērtiņš
 428. 47.Par neizīrēta divistabu dzīvokļa “Mellumi”-4, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Gints Bērtiņš
 429. 48.Par neapbūvētas zemes vienības “Mežvidi 56”, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Gints Bērtiņš
 430. 49.Par zemes vienības nepieciešamību pašvaldības funkciju nodrošināšanaiGints Bērtiņš
 431. 50.Par neizīrēta vienistabas dzīvokļa Stacijas ielā 28-34, Valmierā, Valmieras novadā atkārtotu nodošanu atsavināšanai
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Gints Bērtiņš
 432. 51.Par lietus kanalizācijas tīklu iegādiGints Bērtiņš
 433. 52.Par izcērtamās koksnes nodošanu atsavināšanai
1.pielikums
2.pielikums
Gints Bērtiņš
SN55 53.Saistošie noteikumi “Valmieras novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa organizēšanas kārtība”
Paskaidrojuma raksts
Līga Bieziņa
 434. 54.Par Valmieras novada pašvaldības 2022.gada līdzdalības budžeta projekta konkursa nolikumu
Konkursa nolikums
Līga Bieziņa
 435. 55.Par Valmieras novada pašvaldības Līdzdalības budžeta projektu un iedzīvotāju iniciatīvu projektu vērtēšanas komisijas apstiprināšanu
Komisijas nolikums
Līga Bieziņa
 436. 56.Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības domes 29.07.2021. lēmumā Nr.128 (ārkārtas sēdes protokols Nr.6, 42.§) “Par Valmieras novada pašvaldības Vēlēšanu komisiju un komisijas locekļu kandidātu pieteikšanu”
Konsolidētā versija
Ilze Polka
 437. 57.Par Valmieras novada vēlēšanu iecirkņu skaitu un to atrašanas vietu ierosināšanuIlze Polka
 438. 58.Par SIA “BN KOMFORTS”, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” reorganizācijas uzsākšanu
Pielikums
Lana Ukrija
 439. 59.Par atkritumu apsaimniekošanas laukuma ierīkošanu un izvietošanu Cempu ielā 8E, Valmierā, Valmieras novadā
Pielikums
Līga Zvirbule
 440. 60.Par īpašuma /“Nosaukums”/ zemes vienību daļu iegādi maģistrālo inženiertīklu izbūvei Kauguru pagastā, Valmieras novadā

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju, tāpēc ir slēpti.
Evija Nagle
SN56 61.Saistošie noteikumi “Par Burtnieku ezera un publisko atpūtas zonu izmantošanu”
Paskaidrojuma raksts
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Līga Zvirbule
 441. 62.Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības noteikumos “Par amatpersonu un darbinieku vienotu darba samaksas sistēmu un sociālajām garantijām”
Konsolidētā versija
Aizvietošanas noteikumi
Indra Čākure
 442. 63.Par Valmieras novada pašvaldības amatu sarakstu
Amatu saraksts
Indra Čākure
 443. 64.Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisijas sastāvā
Konsolidētā versija
Indra Čākure
 444. 65.Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības Zemes ierīcības komisijas sastāvā
Konsolidētā versija
Indra Čākure
 445. 66.Par Burtnieku Ausekļa pamatskolas direktora atbrīvošanu no amataIndra Čākure
 446. 67.Par Strenču pirmsskolas izglītības iestādes “Minkāns” vadītāja atbrīvošanu no amataIndra Čākure
 447. 68.Par Valmieras novada pašvaldības Tūrisma pārvaldes 2022.gada sertificēto gidu kursu dalības maksas noteikšanu
Cenrādis
Toms Treimanis
 448. 69.Par Valmieras novada pašvaldības interešu izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu
Cenrādis
Solveiga Vantere
 449. 70.Par investīciju projekta “Ielu divkārtu virsmu apstrāde Mazsalacas apvienības teritorijā” pieteikumu un ilgtermiņa aizņēmumu tā īstenošanai
Pielikums
Gunita Jansone
 450. 71. Par dalību Valsts izglītības satura centra projektā “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm”
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Iveta Pāže
 451. 72.Par Valmieras novada apvienotā investīciju plāna 2021.– 2022.gadam aktualizēšanu
Pielikums
Evija Nagle