Domes sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes sēde 25.11.2021.

Valmieras novada pašvaldības domes sēde 25.11.2021.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis ceturtdien, 2021.gada 25.novembrī plkst.10.00. Sēdes norise plānota ATTĀLINĀTI videokonferences režīmā.

Domes sēdes protokols 25.11.2021.

Domes sēdes audioieraksts 25.11.2021.

Darba kārtība:

Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
 1.488Par statusa noteikšanu dzīvojamām telpāmGuntis Braslis
 2.489Par nekustamā īpašuma “Rudzīši” Ēveles pagastā, Valmieras novadā izsoles rezultātu apstiprināšanuKristīne Auziņa
 3.490Par grozījumu Burtnieku novada pašvaldības domes 16.06.2021. lēmumā Nr.277 (protokols Nr.8, 57.punkts) “Par dzīvokļa īpašuma “Burtnieku iela 1” – dz. 2, Rencēnu pagastā, Burtnieku novadā atsavināšanu”

Burtnieku novada pašvaldības domes lēmuma Nr.277 konsolidētā versija
Kristīne Auziņa
 4.491Par nekustamā īpašuma “Bērzi”-2, Rencēnu pagastā, Valmieras novadā nodošanu atsavināšanaiKristīne Auziņa
 5.492Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības domes 10.11.2011. lēmumā Nr.346 (protokols Nr.15, 8.§) “Par zemes nomu Linarda Laicena ielā 31, Valmierā, Valmieras pilsētas 9.garāžu īpašnieku biedrībai”

Valmieras pilsētas pašvaldības domes lēmuma Nr.346 konsolidētā versija
Anda Grīviņa
 6.493Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības domes 10.11.2011. lēmumā Nr.347 (protokols Nr.15, 9.§) “Par zemes nomu Linarda Laicena ielā 31, Valmierā, /Vārds Uzvārds/

Valmieras pilsētas pašvaldības domes lēmuma Nr. 347 konsolidetā versija
Anda Grīviņa
 7.494Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 29.12.2011. lēmumā Nr.414 (protokols Nr.17, 4.§) “Par zemes nomu Rūpniecības ielā 25B, Valmierā, biedrībai “Valmieras pilsētas garāžu īpašnieku biedrība Nr.4””

Valmieras pilsētas pašvaldības domes lēmuma Nr.414 konsolidētā versija
Anda Grīviņa
 8.495Par nekustamā īpašuma “Autoceļš P25” Strenči, Valmieras novads nodošanu īpašumā bez atlīdzības valstijAnda Grīviņa
 9.496Par Valmieras novada pašvaldības Nekustamo īpašumu un nomas tiesību iznomāšanas komisijas un nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Evija Stračinska
 10.497Par Valmieras novada pašvaldības Atsavināšanas komisijas un nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Rita Jemšika
 11.498Par Valmieras novada pašvaldības Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisijas un nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Rita Jemšika
 12.499Par neapbūvētas zemes vienības Ausekļa ielā 30, Valmierā, Valmieras novadā  nodošanu atsavināšanai trešajā izsolē

Pielikumi
Rita Jemšika
 13.500Par izīrēta dzīvokļa Linarda Laicena ielā 9-80, Valmierā, Valmieras novadā nodošanu atsavināšanaiRita Jemšika
 14.501Par nekustamā īpašuma Georga Apiņa ielā 12, Valmierā, Valmieras novadā nodošanu atsavināšanai

Pielikumi
Rita Jemšika
 15.502Par pašvaldībai piekritīgā zemes gabala “Rikas” Ķoņu pagastā, Valmieras novadā iznomāšanuJānis Zuments
 16.503Par pašvaldībai piederošo zemes gabalu “Ausekļi” Ķoņu pagastā, Valmieras novadā daļas iznomāšanu

Pielikums
Jānis Zuments
 17.504Par nekustamā īpašuma “Kalves”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā izsoles rezultātu apstiprināšanuDidzis Endzeliņš
 18.505Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības domes 30.09.2021. lēmumā Nr.348 (protokols Nr.12, 6.§) “Par noteikumu “Par Valmieras novada pašvaldības finansējuma piešķiršanu sporta atbalstam” apstiprināšanu”

Valmieras novada pašvaldības domes lēmuma Nr.348 konsolidētā versija
Rihards Zalte
 19.Saistošie noteikumi Nr.17Par  Kocēnu novada domes 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.2/2018 “Par Kocēnu novada domes naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā” atzīšanu par spēku zaudējušiem

Paskaidrojuma raksts
Rihards Zalte
 20.506Par grozījumu Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas nolikumā Nr.09.226/1.13/21/1 “Stipendiju piešķiršanas nolikums”Iveta Pāže
 21.507Par atbalstu Valmieras Valsts ģimnāzijai dalībai projektā “Paplašinātās realitātes interaktīva izmantošana mācību procesā ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai”

Pielikums
Iveta Pāže
 22.508Par atbalstu Valmieras Valsts ģimnāzijai dalībai projektā “Izveido savu nākotni pats!”

Pielikums
Iveta Pāže
 23.Saistošie noteikumi Nr.18Par sociālajiem pakalpojumiem Valmieras novadā

Paskaidrojuma raksts
Kaija Muceniece
 24.509Par Valmieras novada pašvaldības Budžeta komisijas un nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Inta Štefenberga
 25.510Par Valmieras novada pašvaldības noteikumu “Maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un apstiprināšanas kārtība” apstiprināšanu

Pielikums
Solveiga Vantere
 26.511Par Valmieras novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu

Pielikums
Solveiga Vantere
 27.Saistošie noteikumi Nr.19Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Valmieras novadā

Paskaidrojuma raksts
Vita Ievīte
 28.512Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanuVita Ievīte
 29.513Par noteikumu “Par Valmieras novada pašvaldības finansējuma piešķiršanu biedrību, nodibinājumu un organizāciju atbalstam” apstiprināšanu

Pielikums
Toms Upners
 30.514Par dzīvojamās platības piešķiršanu /Vārds Uzvārds/

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju
Jānis Pētersons
 31.515Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu /Vārds Uzvārds/

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju
Jānis Pētersons
 32.516Par dzīvojamās platības piešķiršanu /Vārds Uzvārds/

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju
Jānis Pētersons
 33.517Par nekustamā īpašuma /“Nosaukums”/, Plāņu pagastā, Valmieras novadā sadalīšanuEvija Nagle
 34.518Par nekustamā īpašuma “Virši”, Brenguļu pagastā, Valmieras novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9646 005 0009 zemes ierīcības projekta apstiprināšanuEvija Nagle
 35.519Par nekustamā īpašuma “Virši”, Brenguļu pagastā, Valmieras novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9646 005 0010 zemes ierīcības projekta apstiprināšanuEvija Nagle
 36.520Par nekustamā īpašuma “Jaunbāģi”, Brenguļu pagastā, Valmieras novadā zemes ierīcības projekta apstiprināšanuEvija Nagle
 37.521Par zemes vienību /adrese/, Rūjienā, Valmieras novadā un /adrese/, Rūjienā, Valmieras novadā apvienošanu, adreses likvidēšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa piešķiršanuEvija Nagle
 38.522Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības domes 12.09.2021. lēmumā Nr.160 (ārkārtas sēdes protokols Nr.7, 31.§) “Par zemes ierīcības projekta “Ručakas” Jeru pagastā, Valmieras novadā apstiprināšanu”

Valmieras novada pašvaldības domes lēmuma Nr.160 konsolidētā versija
Evija Nagle
 39.523Par nekustamā īpašuma “Kalniņi 1” Lodes pagastā, Valmieras novadā sadalīšanuEvija Nagle
 40.524Par nekustamo īpašumu /“Nosaukums”/, Ķoņu pagastā, Valmieras novadā un /“Nosaukums”/, Ķoņu pagastā, Valmieras novadā zemes ierīcības projekta izstrādi

Pielikums
*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju
Evija Nagle
 41.525Par zemes ierīcības projekta “Kārkliņi” Ķoņu pagastā, Valmieras novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9666 004 0036 apstiprināšanuEvija Nagle
 42.526Par zemes vienības un uz tās esošo ēku un būvju nosaukuma /“Nosaukums”/ un adreses /“Nosaukums”/, Ķoņu pagasts, Valmieras novads, LV-4247 piešķiršanuEvija Nagle
 43.527Par nedzīvojamās telpas Nr.2 Pentes ielā 2, Rūjienā, Valmieras novadā nomas tiesību izsoles organizēšanuEvija Nagle
 44.528Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Bērnu dārzs – Skola”, Vilpulkas pagastā, Valmieras novadā atsavināšanuEvija Nagle
 45.529Par papildu finansējuma piešķiršanu projekta “Jaunu tūrisma infrastruktūras objektu izveide Gaujas dabas takā” būvuzraudzības nodrošināšanaiMadara Ribozola
 46.530Par pašvaldībai piekritīgās zemes “Kraujiņas”, Jeru pagastā, Valmieras novadā nomuIvo Virsis
 47.531Par zemes nomu Ābeļu iela 13, Rūjienā, Valmieras novadāIvo Virsis
 48.532Par pašvaldībai piekritīgās zemes “Paeglīši”, Ipiķu pagastā, Valmieras novadā nomuIvo Virsis
 49.533Par pašvaldības īpašumā esošās zemes “Lustes”, Ipiķu pagastā, Valmieras novadā nomuIvo Virsis
 50.534Par pašvaldības īpašumā esošās zemes “Rotas”, Jeru pagastā, Valmieras novadā nomuIvo Virsis
 51.535Par pašvaldībai piekritīgās zemes “Sprīdītis”, Jeru pagastā, Valmieras novadā nomuIvo Virsis
 52.536Par Valmieras novada pašvaldības Administratīvās komisijas un  nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Andris Alpeus
 53.537Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoli Ķiruma ezerā 2022.gadamEvija Ozola
 54.538Par Valmieras novada pašvaldības noteikumu “Par ceļu un ceļu aizsargjoslas aizsardzību Valmieras novadā, veicot mežizstrādes darbus” apstiprināšanu

Pielikumi
Zane Elksne
 55.539Par Valmieras novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas un nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Līga Bieziņa
 56.540Par Valmieras novada pašvaldības amatu sarakstu

Pielikums
Indra Čākure
 57.541Par Valmieras novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu amatu sarakstu

Pielikums
Indra Čākure

PAPILDU JAUTĀJUMI

Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
 1.542Par dzīvojamās platības piešķiršanu /Vārds Uzvārds/

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju
Jānis Pētersons
 2.543Par dzīvojamās platības piešķiršanu /Vārds Uzvārds/

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju
Jānis Pētersons
 3.544Par izīrēta pašvaldības dzīvokļa Tirgus ielā 5-7, Sedā, Valmieras novadā atsavināšanas uzsākšanuJānis Pētersons
 4.545Par izīrēta pašvaldības dzīvokļa Miera ielā 4-8, Sedā, Valmieras novadā atsavināšanas uzsākšanuJānis Pētersons
 5.546Par izīrēta pašvaldības dzīvokļa Uzvaras ielā 11-10, Sedā, Valmieras novadā atsavināšanas uzsākšanuJānis Pētersons
 6.Saistošie noteikumi Nr.20Par  Kocēnu novada domes 2017.gada 23.marta saistošo noteikumu Nr.5/2017 “Par  Kocēnu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām” atzīšanu par spēku zaudējušiem

Paskaidrojuma raksts
Toms Upners
 7.547Par autoceļu fonda izlietojumu

Pielikums
Zane Elksne
 8.Saistošie noteikumi Nr.21Par Kocēnu novada domes 2010.gada 27.oktobra saistošo noteikumu Nr.3/2010 “Kocēnu novada pašvaldības ceļu aizsardzība, veicot meža izstrādāšanas darbus” un Beverīnas novada pašvaldības 2017.gada 2.februāra saistošo noteikumu Nr.3/2017 “Par Beverīnas novada ceļu aizsardzību, veicot meža izstrādāšanas darbus” atzīšanu par spēku zaudējušiem

Paskaidrojuma raksts
Zane Elksne
 9.548Par Valmieras novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un locekļu ievēlēšanuIndra Čākure
10.549Par Valmieras novada pašvaldības domes 11.11.2021. lēmuma Nr.485 (ārkārtas sēdes protokols Nr.15, 8.§) “Par komandējumu uz Vāciju” atcelšanuIndra Čākure
11.550Par komisiju darbību izbeigšanuIndra Čākure
12.551Par Sporta un aktīvās atpūtas parka “MEŽS” iekšējās kārtības noteikumu apstiprināšanu

Pielikums
Rihards Zalte
13.552Par ielu tirdzniecības veikšanu Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas laikāGuna Ķibere
14.553Par Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Varavīksne” telpu pārbūves Raiņa ielā 11, Valmierā, Valmieras novadā būvdarbu uzsākšanu un finansējuma avotiemEvija Nagle
15.554Par Investīciju projekta “Pirmsskolas izglītības iestādes “Burtiņš” ēkas piebūves būvniecība un teritorijas labiekārtošana Ozolu ielā 2a, Valmieras pagastā, Valmieras novadā” īstenošanas atlikšanu

Pielikums
Rita Jemšika